This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Sveriges dammar rustas inför framtiden

Green advisor

Vattenkraften är idag den största energikällan av förnybar energi i Sverige.

I takt med att Sveriges dammar åldras och vattennivåerna ökar till följd av klimatförändringar, investerar de stora vattenkraftbolagen i Sverige miljardbelopp för att höja dammsäkerheten. ÅF leder det omfattande arbetet med att höja dammsäkerheten vid Ajaure kraftstation – en av de dammar i Sverige som vid ett haveri skulle kunna orsaka en nationell kris.

I Sverige har vattenkraft använts för elproduktion i över 100 år. Idag står vattenkraften för ungefär 45 procent av den el som används i Sverige, vilket gör den till den viktigaste energikällan för förnybar elproduktion.

Det finns uppskattningsvis 1 800 vattenkraftverk och 10 000 dammar av varierande storlek och ålder i Sverige. 190 av dessa är så stora att ett dammbrott skulle kunna leda till allvarliga lokala, regionala och till och med nationella konsekvenser. En av dessa är Ajaure kraftstation, belägen längs Umeälven tre mil söder om Tärnaby. Ajaure ägs av Vattenfall och togs i drift 1967, vilket gör den till en av Sveriges äldsta dammar.

ÅF höjer dammsäkerheten

På uppdrag av Vattenfall Vattenkraft AB har ÅF föreslagit och projekterat dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Ajaure kraftstation. Ajaure är en av de 25 dammar i Sverige som har högst konsekvensklassificering. Detta innebär att ett dammbrott skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser för människor, den omgivande miljön, och för samhället i stort. Det kan handla om skador på vägar och annan infrastruktur, människors mark och egendom, förstörda elnät och i värsta fall om fara för människors liv och hälsa. Enligt beräkningar skulle ett dammbrott vid Ajaure kunna leda till att över 100 000 personer skulle tvingas flytta eller evakueras.

För att förhindra denna typ av katastrofer måste ägare av dammar arbeta kontinuerligt med dammsäkerheten så att risken för brott görs så liten som möjligt.

Dammsäkerhet allt viktigare

Frågan om dammsäkerhet har blivit allt viktigare. Då en stor del av Sveriges dammar byggdes på 50- och 60-talet är många nu i behov av renovering och upprustning. Dessutom bidrar klimatförändringarna till ökade vattennivåer och därmed ökad risk för extrema flöden i älvarna. Expertkunskaper i dammsäkerhet är således viktig för den långsiktiga försörjningen av en säker och hållbar energiproduktion i Sverige.

Projekt i tre steg

Syftet med projektet vid Ajaure Kraftstation var att höja dammsäkerheten genom förstärkande och stabiliserande åtgärder på fyllningsdammarna och anslutande nipa, det vill säga en brant sandbank, samt en förbättring av dam-mens dränagefunktion. Uppdraget, som påbörjades i september 2014, bestod av tre steg; utredning, framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och bygghandling.

Då ÅF anlitades för samtliga uppgifter i projektet krävdes ett team med bred kompetens och erfarenhet. Teamet från ÅF bestod av experter och projektörer vad gäller fyllningsdammar, bergförstärkning, markprojektering, betongkonstruktion och elkonstruktion. Handläggare och fältingenjörer avseende geoteknik och geofysik, mättekniker för skanning och inmätning, samt projekteringsledare som haft nyckelroller i projektet.

Stabiliserande åtgärder

Utredningen inleddes med geotekniska och geofysiska undersökningar vid kraftstationen, samt skanning och inmätning av anläggningen. Utredningen syftade bland annat till att utreda och utvärdera olika ombyggnadsförslag, och att föreslå åtgärder för att säkerställa fyllningsdammarnas dränagefunktion och stabilitet.

När utredningsrapporten var klar och val av åtgärder för att förbättra dam-mens stabilitet bestämts, upprättades ett förfrågningsunderlag och bygghandling. Det vill säga ritningar, mängdförteckning och tekniska beskrivningar för hur arbetet inom kommande entreprenad ska utföras.

Design som håller

Då nybyggnation av vattenkraftverk nu mera sällan förekommer i Sverige, är effektivisering och modernisering av de befintliga vattenkraftverken en viktig fråga.

- Utgångspunkten i vårt arbete var att designa en lösning som fungerar en lång tid framöver. Många av de kraftverk som är i bruk i dag byggdes för mer än 50 år sedan och kommer att kunna användas i många år till. För att säkerställa anläggningens funktion och skick, och för att kunna nyttja anläggningens fulla kapacitet, är dammsäkerhetshöjande åtgärder avgörande, säger Johanna Sipola, ÅFs projektledare.

Arbetet bidrar till förhöjd säkerhet för att dammens kapacitet även fortsättningsvis kan nyttjas fullt ut för produktion av förnybar energi. Projektet har bidragit till lösningar för att upprätthålla hållbar energianvändning samt förbättrad resurseffektivitet för anläggningen.


Branscher