This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Styrkonceptet Balance+

Green advisor

Styrkonceptet Balance+

Verktyg för styrning gav gynnsamma effekter för ekonomi och miljö.

När ÅF integrerade Balance+ i Gheco-One-fabriken i Thailand fick det nya systemet många positiva konsekvenser, bland annat snabbare uppstarter med minskat behov av olja och demineraliserat vatten, högre utnyttjandegrad och förbättrad effektivitet.

Gheco-One-kraftverket är ett 660 MWe kolkraftverk i Map Ta Phut, Thailand. Det togs i bruk 2012 och levererar ström till det statligt ägda elbolaget i Thailand som sköter hela landets kraftnät. När kraftverket först byggdes ökades Glow-koncernens genereringskapacitet i Thailand med cirka 30 procent.

ÅFs experter inledde projektarbetet i juni 2012 med en utvärdering av styrfunktionen. Utvärderingen visade att det fanns stor förbättringspotential.

Under projektet samarbetade ÅFs experter med anläggningens personal för att optimera anläggningen. När projektet var klart 2014 hade ÅFs arbete bidragit till att Gheco-One tilldelades det prestigefyllda ASEAN Energy Awards 2013 i kategorin "Best Practices – Clean Coal Use and Technology in Power Generation".

Krav på ökad effektivitet

En ökad användning av bränsle av lägre kvalitet i kombination med skärpta krav på utsläppsminskningar och effektivitet är ofta de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av nya styr- och optimeringsstrategier vid kraftverk.

ÅF har utvecklat avancerade styrstrategier som underlättar en optimal styrning av kraftverkets processer utan behov av tidsödande justeringar. De lösningar som utvecklats av ÅFs Advanced Process Controll-team har byggts in i ett samlat och enkelt styrkoncept, Balance+. Verktyget kan anpassas till enskilda behov av ökad prestanda och tillgänglighet i kraftverken.

 

Anpassningsbara beräkningsmodeller

Kärnan i Balance+ är de processbaserade beräkningsmodellerna. Alla processavvikelser mäts direkt eller indirekt och beräkningsmodellen fastställer därefter vilken åtgärd som måste vidtas för att kompensera för dessa effekter.

Beräkningsmodellerna är anpassningsbara och därför blir responsen optimal, även om processparametrarna ändras. Sofistikerade beräkningsmodeller gör att processen förblir stabil i stabila faser och samtidigt reagerar snabbt på övergående skeenden. Därmed minimeras eventuell overhand undershoot.

Stora besparingar

Styrkonceptet har introducerats framgångsrikt i dussintals olika typer av kraftverk, inklusive ångdom och genomströmningspannor av olika storlekar. Vid varje tillfälle har Balance+ bidragit till avsevärda besparingar och gynnsamma miljöeffekter.

I Thailand betydde Balance+ att anläggningen kunde komplettera den konventionella styrningen med ett avancerat, processbaserat styrningskoncept. Sedan Balance+ installerades har den övergripande effektivitetshöjningen varit anmärkningsvärd. Även anläggningens tillgänglighet har ökat avsevärt. Enhetsdriften har förenklats och behovet av manuella åtgärder är numera mindre.

Effektivitet i världsklass

Anläggningens värmeeffekt har förbättrats och variationerna i matarvatten och kolflöde har minskat. Det har lett till lägre genomsnittlig kolförbrukning, vilket innebär betydande ekonomiska besparingar varje år. Mycket stabilare förbränningsprocess, minskad övereldning och lägre nivåer av överskottssyre har också minskat utsläppen av kolmonoxid, kväve och svaveldioxid.

Nöjd kund

Fördelarna är alltså många för såväl kraftverkets ägare som för miljön. Anläggningschefen för Gheco-On var så nöjd med Balance+ att han i en intervju berättade att han redan hade rekommenderat att fler kraftverk inom företaget borde införa systemet.

En prioriterad anläggning

Kraftverket Gheco-On är utformat för att vara miljövänligt och drivs med kraftfullt optimerade parametrar. Detta betyder att ångcykelns effektivitet blev mycket hög genom den sänkta bränsleförbrukningen och maximerade kraftgenereringen. På grund av det extra höga ångtrycket och de höga temperaturerna krävs ett tillförlitligt styrsystem för att undvika onödiga avstängningar som kan orsaka säkerhetstillbud och skada utrustningen. 

Tack vare ÅF Balance+ har 25 200 ton kol kunnat sparas varje år och CO2-utsläppen sänkts med 65 400 ton. Vidare har kraftverkets egen energianvändning sänkts med 3,5 MWe, vilket motsvarar en CO2-minskning om 23 000 ton. Sammanlagt uppgår den sammanlagda årliga CO2-minskningen till 88 400 ton.


Kompetenser


Branscher