This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Röjer mark för biobränsle

Green advisor

ÅF går i bräschen för biobränslen

Ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle är att minska användningen av fossila bränslen. ÅF ger fjärrvärmeverken stöd för att klara övergången.

Under 2012 användes i Sverige fossila bränslen för att tillgodose 31 procent (178 TWh) av det totala energibehovet. ÅF har lett en studie om att förbättra möjligheterna för ägare av fjärrvärmeanläggningar att gå från fossila bränslen till flytande biobränsle.

I dag används mest fossila bränslen i transportsektorn, med industrin på andra plats. 20,6 procent av industrins energianvändning härrör från fossila bränslen, jämfört med 2,3 procent i fastighetssektorn.

Allt fler fjärrvärmeverk växlar till flytande biobränsle, men marknaden är omogen och den kunskap som krävs för att konvertera aktuella anläggningar har inte utvecklats. ÅF har lett en studie för att förbättra möjligheten för fjärrvärmeanläggningarnas ägare att växla från fossila bränslen till flytande biobränsle.

Förbättrad marknadstransparens

På uppdrag av Värmeforsk ledde ÅF ett projekt tillsammans med Svebio där man undersökte hur marknadstransparensen kan förbättras vid byte till och hantering av biobränslen.

Projektet hade tre huvudsyften: Att utveckla ett system för klassificering av biobränslen som kan användas i stationära förbränningsanläggningar; att förenkla rutinerna för testning och analysering av olika typer av biobränslen; att formulera konkreta råd för upphandling av utrustning och omställning av anläggningar.

ÅFs experter samlade in erfarenheter och kunskap från de medverkande företagen och organisationerna och en referensgrupp med bred kompetens på detta specialområde tillsattes.

Klassificeringssystem

Resultatet blev ett förslag till klassificering av flytande biobränsle efter lägsta flytande temperatur och en jämförelsetabell med andra bränslen, exempelvis eldningsolja. Fem klasser av biobränslen föreslogs (BO1 till BO5), baserat på de vanligaste bränsleegenskaper på marknaden vid tillfället.

Insikter i omställning av värmeverk

Vidare föreslog projektgruppen minimikrav vid val av material och utrustning i samband med omställning från olja till biobränslen. Utöver en sammanställning av olika erfarenheter från användare som hade övergått till flytande biobränsle tog gruppen fram en kostnadsöversikt över omställningen av anläggningar av olika storlekar.

Avsevärt minskade utsläpp

Projektgruppens resultat underlättar för anläggningsägare att övergå till biobränslepannor på ett effektivt och miljövänligt sätt. Informationen blir tillgänglig för branschens aktörer. Den förbättrade information och den klargörande marknadsöversikten har banat väg för avsevärt minskade utsläpp.

Under 2013 ledde övergången från fossila bränslen till biobränslen i Sverige till en minskning med 1,2 miljoner koldioxidekvivalenter. Den nya kunskap som vunnits med studien bör innebära att utsläppen minskar ytterligare.


Branscher