This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nytt liv i Vegeån

Green advisor

Effektiv vattenrening gav nytt liv i Vegeån

När syrebalansen i delar av Vegeån i Skåne försämrades markant sökte livsmedelsföretaget Findus genast hjälp hos ÅF.

I mitten på augusti 2012 kom flera rapporter om stora mängder död fisk i den 55 kilometer långa Vegeån i nordvästra Skåne. En undersökning visade att avloppsvatten från Findus anläggning i Bjuv oavsiktligt bidrog till detta.

Syrebrist

Höga slamhalter i avloppsvattnet från fabriken i samband med bearbetningen av den årliga ärtskörden hade orsakat en kraftig syrebrist i vattnet. Syreförbrukande organiska rester hade passerat genom fabriken utan att brytas ned, vilket orsakade hypoxi och dödade fisken.

Modernisering

Findus beslutade att investera 1,4 miljoner euro i en modernisering av sitt reningsverk och donerade runt 110 000 euro till Vegeåns vattendragsförbund till forsknings-  och fiskevårdsprojekt.

Därefter diskuterades olika lösningar med flera experter, inklusive ÅF, och beslutade att de nödvändiga förbättringarna bäst skulle uppnås genom en kombination av mer tillförlitliga mätmetoder, nya filtreringsprocesser, en damm och ett nytt styrsystem.

Nytt styrsystem

ÅF fick i uppgift att ersätta det gamla styrsystemet och det omoderna SCADA-systemet som användes för övervakning och styrning av vissa nyckelprocesser. 

I uppdraget ingick programmering av de två nya systemen och utformning av ett elsystem som kunde ersätta det befintliga och integrera nya komponenter i anläggningen. I SCADA-uppgraderingen ingick också en rapportfunktion som underlättar arbetet för Länsstyrelsens tekniker vid inspektioner.

ÅF gav stöd i alla stadier

När projektet genomfördes deltog ÅFs konsulter i tekniska möten om mätningar och styrfunktioner för att optimera resultatet. ÅF medverkade även i arbetet med att finjustera de nya systemen såväl före som i samband med att den uppgraderade anläggningen togs i bruk.

Energisnålt och miljövänligt

Under programmeringsprocessen införde ÅF ett antal funktioner som förbättrade reningsverkets hållbarhetsstatus genom minskad energiförbrukning och minimering av miljöeffekter.

Drivenheter med variabel frekvens installerades för att styra luftningsfläktarna som syresätter vattnet i dammarna. Detta gör att fläktarnas hastighet vid varje givet tillfälle kan anpassas i förhållande till uppmätta syrenivåer. Denna åtgärd minskade energiförbrukningen med hela 30–50 procent, jämfört med tidigare drift.

Extra säkerhet

ÅF och Findus samarbetade även kring utvecklingen av en anläggning för kontinuerlig mätning av fosforhalten i utflödet i Vegeån. Gränsvärden togs fram för att styra när reningsverket kan släppa ut vatten i ån.

Alltför höga fosforhalter kan vara problematiskt eftersom fosfor fungerar som gödning som stimulerar tillväxt av alger och annat organiskt material som förbrukar stora mängder syre under nedbrytningsprocessen. Om fosforhalten i ån överskrider en viss nivå överförs avloppsvattnet numer till en förvaringsdamm. Vattnet pumpas därefter tillbaka till reningsprocessens början tills fosforhalten sänkts till under gränsvärdet. Denna innovation har skapat en extra säkerhet i systemet.

Överträffade förväntningar

Investeringarna i reningsverket i kombination med andra åtgärder för att bevara åns fiskbestånd har dramatiskt förbättrat åns hälsotillstånd. Efter många års upptag av föroreningar från olika källor har Vegeån blivit ett syrerikt fiskevatten.

Mätningar har också visat att Findus fabrik har hållit sig gott och väl under gränsvärdena under de två ärtproduktionssäsonger som gått efter införandet av det nya systemet.

Representanter för Vegeåns vattendragsförbund är nöjda med resultaten och Länsstyrelsen har meddelat att den aktuella situationen i Vegeån med råge överträffar förväntningarna.

Fisken återvänder

Gladast av alla är nog ändå den friska lax och laxöring som har hittat tillbaka till åns klara vatten. Det måste vara den bästa miljöindikatorn av alla.


Kompetenser


Branscher