This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Med kulturen som konkurrensmedel

Green advisor

Med kulturen som konkurrensmedel

Hur skapar man en trygg och attraktiv arbetsplats i en riskfylld industrimiljö? På Iggesunds bruk arbetar man med säkerhetskulturen som en viktig faktor i konkurrensen om framtidens talanger. Dessutom är det bra för affären.

Att erbjuda en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor har blivit ett sätt att särskilja sig som arbetsgivare – särskilt när det handlar om att locka till sig unga talanger. Studier visar att Milleniumgenerationen, de födda mellan år 1980 och 2000, efterfrågar arbetsgivare som tar hållbarhetsarbetet på allvar. Många vill arbeta på företag vars värderingar speglar de egna och vara en del av en organisation som gör gott både för sina anställda och för samhället i stort.

Iggesunds bruk har som ambition att bli massa- och pappersbranschens mest attraktiva arbetsgivare. Här tillverkar skogsindustribolaget Holmen blekt kartong som används till exklusiva förpackningar för produkter som parfym, choklad och vin. Det är en teknik- och kunskapsintensiv bransch med högteknologiska processer och produkter. Kemikalier, buller, maskiner och utrustning skapar ständigt närvarande arbetsmiljörisker i produktionsanläggningen.

När en ny organisationsstruktur sjösattes på Iggesund år 2015 såg ledningen ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring arbetsmiljöarbetet. Att stärka kunskapen och kompetensen kring arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor, och skapa bättre och mer standardiserade rutiner och processer, är en viktig del i arbetet för att öka medarbetarnas hälsa och välbefinnande – och på så sätt locka framtidens talanger att söka sig till Iggesund.

Positiva effekter som spiller över

Hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats är en spegling av de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om säkerhet och arbetsmiljö. För att få en utomståendes bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen fick ÅF i uppdrag att göra en genomlysning av verksamheten. Ytterst var målet att skapa en tryggare arbetsplats, med färre arbetsrelaterade skador och ökat välbefinnande hos medarbetarna. Företagsledningen såg också hur en förbättrad systematik och struktur i arbetsmiljöarbetet kan ge positiva effekter för verksamheten som helhet. Gemensamma förhållningssätt, rutiner och processer kommer att bidra till att ökad kvalitet och effektivitet i anläggningen i stort.

En förbättrad mognadsnivå på säkerhetskulturen

Med stöd av ÅF inleddes ett omfattade arbete som inkluderade en bedömning av nuläget på det systematiska arbetsmiljöarbetet, förslag på ett framtida målläge, och slutligen rekommendationer på åtgärder. - Uppdraget handlade om att identifiera gapen mellan verkligheten och gällande krav, och utifrån detta bedöma brukets mognadsnivå när det gäller säkerhetskultur och arbetsmiljöarbete, förklarar Lisa Vedin på ÅF, den drivande konsulten i projektet.

Verksamheten analyserades i sin helhet utifrån de krav som ställs på en industri av Iggesunds bruks slag. Såväl riskhantering kopplat till teknisk status på anläggningen som medarbetarnas beteende och förhållningssätt i säkerhetsfrågor granskades. Genom intervjuer med nyckelpersoner i organisationen, besök i fabriken, enkäter och en workshop med fabriksledningen växte en nulägesbild fram.

För att bedöma arbetsmiljöarbetets mognadsgrad användes ÅFs egen gapanalysmetodik. Sju olika dimensioner bedömdes – däribland ledarskap, verksamhetsplanering, operativ verksamhet, styrning och uppföljning. Dimensionerna graderades efter mognadsnivå utifrån en skala mellan 0 till 5. Ett totalt medelvärde för verksamheten räknades fram.

Verktyget bygger på en kommande standard inom arbetsmiljöområdet, ISO 45001, som ersätter nuvarande standard OHSAS 18001.

Resultatet visade på att Iggesunds bruk ligger på en mognadsnivå som indikerar att organisation har ett reaktivt förhållningssätt i säkerhetsfrågor. - Vi föreslog ett antal förbättringsområden med målet att uppnå en nivå där man har en god efterlevnad av krav. Förbättringsaktiviteterna handlar delvis om att bli ännu bättre på det bruket redan är bra på, och delvis om att leva upp till vissa krav som idag inte uppfylls, säger Lisa Vedin.

Uppdraget har mynnat ut i projektet #IBsafe* som inkluderar en heltäckande handlingsplan för Iggesunds bruks arbetsmiljö- och säkerhetsarbete de kommande tre åren. I maj 2017 började planen implementeras. Projektet leds av Lisa Vedin, som tillsammans med representanter från fabrikens olika avdelningar har utgjort en tvärfunktionell projektgrupp. - Hos oss har hela fabriksledningen varit engagerad. Att vi involverar alla och får externt stöd gör att de här frågorna faktiskt får luft och utrymme, säger Olov Winblad von Walter, Fabrikschef för Iggesunds bruk.

Kultur viktigare än struktur

Även om huvudsyftet med projektet är att säkerställa en trygg arbetsplats tror både Lisa och Olov att den systematik som nu införs kommer att få positiva effekter även på andra delar av verksamheten. Långsiktigt innebär det en ekonomisk vinst för hela Iggesunds bruk.

I grund och botten handlar det om att få medarbetarna att tänka och agera annorlunda – att få till stånd en kulturell förändring i hela verksamheten. - Det som varit roligt i det här projektet är att allt inte handlar om teknik och struktur – det är istället kombinationen av teknik och kultur som i slutändan ror oss i land, avslutar Olov Winblad von Walter.

* Betydelser #IBsafe:

- Iggesunds Bruk safe

- I Be safe


Branscher