This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Malmö har mål i sikte

Green advisor

Malmö har mål i sikte

Den urbana utvecklingen har blivit en nyckelfråga för en hållbar framtid, men hur kraftsamlar vi för att skapa en hållbar stadsutveckling? I Malmö pågår ett omfattande arbete för att implementera Agenda 2030, bland annat i stadsutvecklingsprocessen Amiralsstaden. Här har ÅFs konsulter utvecklat en metod för att bryta ner FN:s globala mål för hållbar utveckling på lokal nivå.

I Sverige har storstäderna stått för nära 80 procent av den totala befolkningsökningen sedan början av 90-talet. Snabbast växer Malmö, och precis som i många andra expansiva städer för tillväxten med sig utmaningar och möjligheter. När det nya svenska kvalitetsindexet BRP+ gjorde sin första analys våren 2018 rankades Malmö i botten bland Sveriges kommuner, tillsammans med storstäder som Stockholm och Göteborg. BRP+ bygger på OECD:s Better Life Index och mäter till skillnad från det ekonomiska utvecklingsmåttet BNP människors livskvalitet på lång sikt. Lägst rankades Malmö på parametrar som miljökvalitet och sociala hållbarhetsparametrar som bostadssituation och medborgardelaktighet. Samtidigt visar välfärdsundersökningar att skillnaden mellan olika grupper inom staden ökar. Idag skiljer det mer än fyra år i medellivslängd för kvinnor, och fem år för män, mellan olika stadsdelar i Malmö.

Ett helhetsgrepp om hållbarhet

Redan året innan BRP+ publicerade sin rankning inledde kommunen ett omfattande arbete för att stärka Malmös hållbarhetsarbete i alla dimensioner – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Kommunförvaltningen gavs i uppdrag att implementera FN:s globala hållbarhetsmål lokalt. För Amiralsstaden, en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande Rosengårds station, blev uppmaningen en möjlighet att ta ett helhetsgrepp med hållbarhet i fokus. Amiralsstaden är samlingsnamnet för en rad projekt och processer som pågår för att utveckla området kring Amiralsgatan i Malmö. Genom samverkan mellan fastighetsägare, boende, kommunen och det lokala näringslivet skapas bättre livsmiljöer för barn och vuxna. Det ska bli fler bostäder och jobb, kulturutbudet ska öka och förutsättningarna för god och jämlik hälsa förbättras.

ÅF fick uppdraget att utreda hur Amiralsstaden kan utvecklas med stöd i de globala målen, och samtidigt bidra till att de uppnås. Resultatet blev en fullständig analys av samtliga 169 delmål i Agenda 2030, sammanställt som ett underlag för implementering. Målen mappades mot befintliga mål och styrdokument som finns för Malmö stad i allmänhet och Amiralsstaden i synnerhet.

”Det handlar om att identifiera vilka av de globala målen som går att koppla an till lokala processer – att ringa in de områden där det går att göra mest skillnad ur hållbarhetssynpunkt”, berättar Lina K Wiles, konsult på ÅF och projektledare för analysen.

”Det handlar om att ringa in de områden där det går att göra störst skillnad.”

 

Analysmetoden är ett samarbete mellan två olika kompetensområden inom ÅF: Miljö & Hållbarhet samt Processledning & Strategi. Kartläggningen mynnade ut i 35 prioriterade delmål som i nästa steg ska inkorporeras i stadsutvecklingsprocessen. Några av delmålen är av övergripande karaktär, vilket innebär att de bör genomsyra arbetet med Amiralsstaden i sin helhet.

”Delmål 5.1 till exempel, att alla former av diskriminering mot flickor och kvinnor ska avskaffas överallt, är en målsättning som alla delprojekt i Amiralsstaden behöver bidra till. Det kan ske bland annat genom jämställd representation i alla led i processen”, fortsätter Lina.

Andra mål är mer specifika och kommer till sin rätt i enskilda projektinsatser, till exempel mål om energieffektivisering vid infrastrukturbyggen. Ytterst ska genomlysningen fungera som ett sammanhållande ramverk för alla projekt i Amiralsstaden – en ledstjärna för utvecklingen av området som helhet. Jennie Hügert, miljöstrateg på Malmö stad, tycker att de globala målen har gett en tydlighet i utvecklingen av Amiralsstaden:

”Amiralsstaden är ett komplext projekt, med många olika delprojekt och parallella processer. De globala målen skapar en röd tråd och gör det möjligt att få med sig alla parametrar i utvecklingen av staden. Många  av målen går dessutom in i varandra, så genom att jobba med ett delmål kan man samtidigt påverka ett annat.”

En gemensam målbild

Härnäst ska de prioriterade globala målen omsättas i praktiken i Amiralsstadens olika delprojekt och aktiviteter. Konkreta, mätbara mål ska sättas för respektive aktivitet. På ÅF ser man hur intresset för att arbeta metodiskt mot Agenda 2030 ökar.

”Vi använder en målmatris som verktyg i liknande projekt för både privata bolag och regioner. Grundmetodiken är detsamma, det handlar om att hitta rätt detaljnivå”, säger Lina K Wiles.

I en tid när hållbarhet står högt upp på agendan för såväl offentlig sektor som privata företag kan Agenda 2030 vara ett kraftfullt verktyg för att förstå hur insatserna ska riktas för att ge störst effekt – och för att öka samverkan mellan olika aktörer.

”Den här metoden ger en bild av hur en organisations egna prioriterade mål svarar mot mål på regional, nationell och global nivå. Fördelen med Agenda 2030 är ju att den berör alla aktörer i alla länder och omfattar alla dimensioner av hållbarhetsfrågan. Med en gemensam målbild och ett gemensamt språk blir det lättare att samarbeta och nå resultat”, säger Lina K Wiles.


Branscher