This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hållbar industri

Green advisor

LKAB siktar på hållbarhet

Gruvbolaget LKAB har ett uttalat engagemang för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och vill vara en förebild i branschen. Vi är stolta över att få bidra till företagets hållbarhetsarbete.

ÅFs hållbarhetsstrategi är att hjälpa kunder som LKAB att uppnå sina hållbarhetsmål. Genom att vi delar med oss av vår kompetens, erfarenhet och expertis kan vi hjälpa LKAB nå sina hållbarhetsmål. Ett sådant mål är att bolaget ska bli ännu mer energieffektivt och uppnå nya rekord när det gäller minskad klimatpåverkan. Vi på ÅF hoppas att detta fortsätter ge upphov till ännu fler innovationer och förbättringar.

LKAB:s hållbarhetsstrategi har fyra fokusområden: Attraktivt LKAB, attraktiva samhällen, ansvarsfull verksamhet och resurseffektiv produktion.

Attraktivt LKAB

Fokusområdet handlar om att LKAB ska vara en attraktiv arbetsgivare, både för redan anställda och för framtida medarbetare. För att medarbetarna ska känna sig trygga arbetar LKAB med att skapa säkra arbetsmiljöer och minska antalet olyckor.

Företaget vidtar också åtgärder för att öka jämställdheten och har som mål att 25 procent av de anställda ska vara kvinnor senast 2020.

Attraktivt samhälle

Ett attraktivt samhälle är grundläggande för LKAB:s verksamhet, en utmaning man tacklar i samarbete med lokala intressenter. Syftet är att trygga framtiden för gruvdriften på lång sikt i ett samhälle med god livsmiljö och möjligheter för andra verksamheter att utvecklas. För att lösa den lokala bostadsbristen satte LKAB som mål att bygga 200 nya bostäder i såväl Kiruna som i Gällivare mellan 2011 och 2015.

Ansvarsfull verksamhet

LKAB:s verksamhet påverkar omgivningen och miljön. Genom att ständigt vara medvetet om sitt ansvar kan dock företaget minimera den inverkan verksamheten, dess leverantörer och partner har. Utsläppen av stoft, svaveldioxid och fluor har halverats sedan 1980. Dammhalterna i omgivande samhällen har minskats genom bevattning och asfaltering eller genom att verksamheten har flyttats .

LKAB strävar efter att vara ett gott exempel och efter att följa internationella riktlinjer, till exempel FN:s Global Compact och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Tillsammans med Kirunas kommun och det kommunala elbolaget Tekniska Verken i Kiruna AB blev LKAB först med ett nytt energisystem vars mål är att leverera Sveriges billigaste fjärrvärme och minska miljöeffekterna. Spillvärme från LKAB:s anläggning som förädlar magnetitmalm till pellets kommer att matas in i fjärrvärmenätet som täcker alla stadsdelar i Kiruna.

Resurseffektiv produktion

LKAB strävar efter att vara industriledande när det gäller resurs- och klimateffektiv produktion. Samarbeten för att utveckla produkter och tekniker gör hela värdekedjan mer effektiv. Påverkan på miljön minskas genom energisnåla förbättringar, utfasning av kol och olja, ökad användning av spillvärme samt återvinning av gruvavfall.

LKAB:s löfte till sina kunder – Performance in iron making (effektivitet i järnframställning) – blir även ett åtagande för stålverkets kunder att effektivisera sina processer och minska sin klimatpåverkan. LKAB:s kunder släpper ut 85 procent mindre koldioxid än sina konkurrenter.

LKAB skapar välstånd genom att vara världens mest resurseffektiva järnmalmsproducent. LKAB använder 1,5 procent av all energi som produceras i Sverige. Det är därför viktigt att bolaget tar sitt ansvar på allvar och minimerar påverkan på miljön.

LKAB bedriver även världsledande forskning om olika metoder att minska klimatpåverkan vid ståltillverkning. Tillsammans med de europeiska gruv- och stålindustrierna medverkar LKAB i ULCOS-projektet (Ultra Low CO2 Steelmaking). Projektet handlar om att halvera både mängden energi som förbrukas för att producera stål och koldioxidutsläppen från samma process fram till 2050. Mycket av forskningen utförs i LKAB:s egen experimentella masugn i Luleå.

Detta är en ny version av en artikel i ÅFs Green Advisor Report. Läs mer om LKAB i den senaste utgåvan av Green Advisor Report.


Branscher