This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Grönt guld och gröna skogar

Green advisor

Grönt guld och gröna skogar

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Idag kommer en dryg tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen från vägtrafiken, och frågan om vilka drivmedel vi ska använda i framtiden är avgörande i omställningen till ett mer hållbart samhälle. En del av svaret finns hos SunPine i Piteå.

Mellan 2014 och 2015 ökade antalet bilar i Sverige med tretton procent och en ny nationell rekordnivå nåddes. Transportsektorn är idag den sektor i Sverige som släpper ut mest växthusgaser. Som en del i en långsiktig vision om ett fossilfritt samhälle formulerade den dåvarande regeringen år 2009 målet att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Bland annat ska 90 procent av tillgängliga drivmedel vara förnyelsebara år 2030.

En hållbar omställning av transportsektorn kommer att kräva både förändringar i konsumtionsmönster liksom av innovationer för bränslen. En av de som driver utvecklingen mot förnyelse i drivmedelsindustrin är svenska SunPine. Det Piteåbaserade företaget är först i världen med att utvinna grön diesel ur tallolja. Tallolja är en restprodukt från massa- och pappersindustrin och basen i bolagets två förnyelsebara huvudprodukter; talldiesel, som efter raffinering blir grön diesel, och harts, en råvara som bland annat används vid tillverkning av målerifärg och lim. Ur den raffinerade talloljan uppstår också restprodukten bioolja, som säljs tillbaka till skogsindustrin där den används som grön eldningsolja i massabruken.

Förutom att produkterna leder till minskade utsläpp av klimatgaser blir också produktionskedjan mer cirkulär. - På det här sättet kan skogsindustrin använda sina egna restprodukter som drivmedel i sina transporter och bränsle till sina pannor. Det minskar rakt av behovet av fossil diesel, förklarar Peter Kaarle, konsult på ÅFs Piteåkontor, som bidragit med stöd till SunPine inom teknisk projektledning och processområdet sedan 2008.

En världsunik idé

Idén att utvinna grön diesel ur tallolja kommer från Lars Stigsson som år 2005 började undersöka hur detta skulle vara möjligt. Tillsammans med kemisten Valeri Naydenov skapades en modell för utvinningsprocessen. På rekordtid byggdes en fungerande produktionsanläggning. - Det är ovanligt att gå direkt från labbskala till full produktionsanläggning. Man hoppade över steget med att bygga en mindre skala av fabriken, man var så pass säker på att det skulle fungera, berättar Peter.

Även skogsindustrins aktörer såg potentialen i den världsunika idén och några av Sveriges största skogsbolag gick tidigt in som investerare i bolaget. År 2010 lanserades den första drivmedelsprodukten som innehöll talldiesel på marknaden – Preems Evolution Diesel.

Idag utvinns uppemot 100 000 kubikmeter talldiesel varje år vid anläggningen på Haraholmen utanför Piteå. Talldieseln säljs till drivmedelsindustrin, som avlägsnar svavel och syre och tillsätter fossil diesel. Därigenom skapas ett nytt drivmedel som innehåller upp till femtio procent förnyelsebar råvara.

Över 100 nya jobb

Sedan produktionen startade år 2010 har SunPines produkter bidragit till att reducera klimatgasutsläppen med över en miljon ton. Förutom dess uppenbara miljöfördelar har verksamheten också fört med sig flera positiva effekter för Piteå som region. De senaste åren har en helt ny industri byggts upp från grunden. Över hundra nya jobb har skapats, direkt eller indirekt, inom en rad olika discipliner. Produktionen har skapat en mer levande landsbygd.

Det industriella ekosystemet fortsätter nu att växa. I närheten av bolagets anläggning bygger Lindbäcks Bygg, ett företag som tillverkar hyreshus i trä, en fabrik som använder spillvärmen från SunPine i sin produktion. Kretsloppet vidgas, till fördel för miljön, hälsan och samhällsekonomin.

Magnus Edin är VD på SunPine och ser stora möjligheter framöver. - Vi tittar nu på möjligheten att utveckla nya produkter ur råvaran. Ur biooljan skulle man bland annat kunna utvinna steroler, ett ämne som har kolesterolsänkande effekt och kan användas i läkemedel.

 Att produktionskapaciteten kommer att öka är han säker på. - Utifrån det miljömål som regeringen har satt kan produktionen av talldiesel fördubblas och ändå inte räcka till. Det finns ett väldigt stort behov.


Branscher