This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Från kulturmärkt till klimatmärkt

Green advisor

Från kulturmärkt till klimatmärkt

Med nya tekniker för ett mer klimatsmart byggande kan energianvändningen bli mer effektiv, med minskad miljö- påverkan och lägre energikostnader som följd. Oslo kommun visar vägen med en omfattande renovering och tillbyggnad av det k-märkta Ullerntunet helsehus – landets första BREEAMcertifierade äldreboende.

I Skandinavien har bygg- och fastighetssektorn länge varit en av samhällets stora klimatutmaningar. Sett till en byggnads hela livscykel bidrar produktionen av byggnadsmaterial, långa transporter och uppvärmning av lokaler till en enorm del av den totala klimatpåverkan i samhället. I takt med en större medvetenhet kring klimatfrågor har kraven på att bygga långsiktigt och energieffektivt också ökat.

I takt med att omvärlden rört sig mot en större energimedvetenhet har kraven på fastighetsbranschen att agera hållbart stegvis skärpts i Norge. Offentlig sektor har gått i bräschen för utvecklingen det senaste decenniet. När Oslo kommun år 2007 skulle renovera och bygga ut äldreboendet Ullerntunet helsehus var ambitionerna höga – det skulle bli Norges mest energieffektiva och miljövänliga vårdhem.

Svårt att energieffektivisera gamla byggnader

ÅF agerade totalrådgivare i projektet och för arkitekturen stod ÅF i Norge. I samarbete med byggbolaget Veidekke totalrenoverades Ullerntunets huvudbyggnad från 1923, och två nya flyglar uppfördes. När det nya Ullerntunet stod klart i början av 2017 var det landets första BREEAM-certifierade äldreboende. BREEAM är en internationell miljöcertifiering som garanterar att byggnaden har uppförts med så liten klimatpåverkan som möjligt. Det är världens äldsta och Europas ledande miljöcertifiering för fastigheter. BREEAM-certifieringen bedömer miljö- prestandan i en fastighet i nio kategorier – projektledning, hälsa och inomhusmiljö, energianvändning, transport, vattenhushållning, material, avfallshantering, markanvändning, på- verkan på närmiljön och föroreningar.

I linje med BREEAM-certifieringens krav gjordes en rad åtgärder för att säkerställa en hög miljömässig standard i både befintliga och nya lokaler på Ullerntunet. Framförallt handlade det om åtgärder för att minska energiförbrukningen – en inte helt enkel uppgift då inga omfattande ingrepp fick göras på den k-märkta huvudbyggnaden från 1923.

- De nya byggnaderna är uppförda enligt passivhusstandard NS3701, en byggnadsteknik där man skapar energieffektiva hus genom att minimera energiförlusterna. Bland annat innebär det att grundisoleringen i fastigheten är bättre än i andra byggnader, vilket minskar värmeutsläppen. Den gamla byggnaden hade dock vissa skyddskrav som gjorde att vi inte kunde isolera på samma sätt. För att minska energiförbrukningen har vi tilläggsisolerat taket och väggarna samt bytt ut gamla dörrar och fönster mot nya som släpper ut mindre värme. Det installerades också ett helt nytt ventilationssystem som delar värmesystem med de nya byggnaderna, säger Katja Tretiakova, BREEAM-expert på ÅF, som varit involverad i projektet.

Passivhustekniken bygger på att den energi som alstras i huset återvinns och fördelas ut jämt i byggnaden. Den nya byggnaden på Ullerntunet har ett värmepumpsystem som i kombination med en värmepanna levererar värme till rumsuppvärmning, ventilation och kranvatten. Just ventilation är en av de mest energikrävande delarna i en fastighet, med stor potential för energibesparing. I vårdlokaler är luftförsörjningen särskilt viktig eftersom risken för smittspridning är stor om ventilationen inte är tillräckligt bra.

Förutom att byggnaderna blivit mer energisnåla har Ullerntunet också utrustats med lösningar som ska stimulera till en mer hållbar livsstil.

- Nu finns parkeringsplatser för cykel och elbil, och inne på hemmet finns skärmar som informerar om kollektivtrafiken i realtid. Man vill uppmuntra de som kommer hit att lämna bilen hemma och istället välja mer klimatsmarta transporter, berättar Asgeir Jørgensen, arkitekt på ÅF i Norge som ledde utvecklingen av projektet.


Branscher