This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Förnybar energi

Green advisor

ÅF har nyckeln till ett hållbart Mauritius

Det isolerade öriket, som är beroende av importerade energibärare, får stöd av ÅF med att utveckla sin hållbara energisektor.

Öriket Republiken Mauritius i sydvästra Indiska oceanen består av huvudön Mauritius och flera småöar. Mauritius har varit en holländsk, fransk och senast brittisk koloni. Landet blev självständigt 1968. Sedan dess har ekonomin diversifierats och landet har de senaste 25 åren upplevt ett dramatiskt ekonomiskt uppsving.

Akut behov av elektrisk kapacitet

Elförbrukningen på Mauritius har stigit kraftigt under de senaste åren i och med den ekonomiska tillväxten och den högre levnadsstandarden. För att klara av en förväntad stegring av elbehovet på 30 procent fram till 2022 måste kapaciteten öka med cirka 200 MW.

Om landets hållbara utveckling ska kunna stärkas på lång sikt måste därför förnybara energikällor få en central roll framöver. Detta avspeglas i regeringens energipolitik som satt upp målet att 35 procent av landets energikällor ska vara förnybara senast 2025, jämfört med dagens 21 procent.

Problem framöver

Att kraftigt utöka kapaciteten och användningen av stora volymer el som produceras av icke-styrbara källor – i synnerhet vind-och solkraft – skapar dock vissa problem. Dilemmat är att kraftnätet hela tiden måste balanseras; all el som produceras och matas in i nätet måste matchas med en elkonsument, annars riskerar hela systemet att haverera. Eftersom Mauritius är ett örike utan grannar som kan avlasta nätet vid överbelastning, finns det anledning att vara orolig. Med siktet inställt på att optimera användningen av förnybara energikällor måste därför kraftnätets kapacitet fastställas.

Utmaningen är att definiera mängden distribuerad elproduktion som systemet kan ta emot utan risk i förhållande till beräknad efterfrågan, utan att åsidosätta säkerhet och tillförlitlighet i nätet.

 

ÅF har svaren

Mauritius elmyndighet har med stöd av Världsbanken och UNDP Global Environment Facility gett ÅF i uppdrag att ta fram lösningar. ÅF ska beakta flera specifika frågor kring integreringen av förnybar energi.

ÅFs uppdrag är att beräkna kraftnätets kapacitet att absorbera förnybar energi. Med resultatet som underlag kan man sedan beräkna den tekniska maximala andelen förnybar energi innan den förväntade nya mängden förnybar energi kan kopplas in på ett säkert sätt.

Socioekonomiska fördelar

ÅFs arbete kommer att främja användningen av förnybar energi i Mauritius blandning av el. Huvudsyftet är att minska landets beroende av importerade fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser.

Andra positiva effekter är investeringspotentialen som främjar den ekonomiska tillväxten och skapar arbeten; detta gör energitillgången mer demokratisk och garanterar tillgången på el.

Läs mer om detta projekt i den senaste utgåvan av Green Advisor Report.


Kompetenser


Branscher