This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

En ny väg framåt

Green advisor

En ny väg framåt

Med sina snötäckta berg, slingriga vägar och oförutsägbara väder är Nepal ett av världens mest otillgängliga länder. Det är också ett av de fattigaste, och den dåliga infrastrukturen är ett hinder för landets ekonomiska utveckling. Genom Local Roads Bridge Programme bidrar ÅF till att förbättra förbindelserna i Nepal – och stärker samtidigt lokalbefolkningen.

Inklämt mellan Indien och Kina, med Himalaya i ryggen, ligger Nepal, ett av världens minst industrialiserade länder. Infrastrukturen är dålig i hela landet – en del områden saknar helt vägar, och många byar går bara att nå via en dagsmarsch till fots.

Isolering och bristande infrastruktur är två av de främsta orsakerna till fattigdom på landsbygden i Nepal. Av landets 27 miljoner invånare bor åttio procent i glesbygden. Dåligt underhållna vägar och broar är ett stort hinder för social och ekonomisk utveckling. Tre fjärdedelar av Nepals invånare arbetar inom jordbruket, och bristen på kommunikationer hindrar människor från att ta sig till lokala marknader och begränsar deras inkomstmöjligheter. Den bristande infrastrukturen hindrar också tillgången till sjukvård, utbildning och jobb, och skapar höga resekostnader.

 Levnads- och arbetsförhållandena hämmas också av Nepals mycket oförutsägbara väder, med månader av kraftigt regn som orsakar översvämningar och jordskred. På landsbygden är befolkningen särskilt sårbar för naturkatastrofer, något som blev tydligt år 2015 när landet drabbades av två kraftiga jordbävningar som uppgick till 7,3 och 7,7 på Richterskalan. Jordbävningarna följdes av flera hundra efterskalv. Så många som 9 000 personer omkom och fler än 10 000 blev hemlösa. Ytterligare 700 000 människor hamnade under fattigdomsgränsen. Nepals bristande infrastruktur gjorde det svårt för räddningspersonalen att nå fram till de drabbade områdena.

 Goda förbindelser främjar utvecklingen

 För att förbättra levnadsförhållandena och minska fattigdomen på landsbygden har Nepals regering och lokala myndigheter deklarerat att prioritet ska ges till arbetet med att förbättra tillgängligheten i landet, genom en satsning på nybyggnation av vägar och broar. År 2011 lanserades projektet Local Roads Bridge Programme (LRBP). Fram till 2020 ska nästan tusen nya broar byggas i Nepal och många vägar göras om till allvädersvägar. LRBP genomförs i samarbete med den schweiziska myndigheten för utveckling och samarbete, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Myndigheten, som är en del av schweiziska utrikesdepartementet, ansvarar för samordningen av Schweiz humanitära bistånd och utvecklingsaktiviteter. Deras huvudsakliga verksamhet består i att främja ekonomisk självständighet och minska fattigdomen i utvecklingsländerna.

Programmets primära mål är att förbättra levnadsstandarden för människor som bor i avlägsna områden, säger Jörg Frieden, Schweizisk ambassadör i Nepal. LRBP väntas leda till två saker; att människor får bättre tillgång till tjänster och möjligheter, samt att nationella och lokala institutioner inför en lämplig strategi för hur man arbetar med lokala vägar och broar.

 - När LRBP sjösattes var ett problem att en stor del av arbetskraften var isolerad i bergen, speciellt kvinnor och människor från de lägre kasterna. Bättre förbindelser gör att arbetskraft och varor lättare kan förflytta sig, vilket skapar inkomstmöjligheter för missgynnade grupper.

 Hittills har 160 broar färdigställts och överlämnats till de lokala myndigheterna. Ytterligare över 250 broar är under uppbyggnad. År 2017 inleddes programmets tredje fas, där ytterligare 800 broar, 450 vägbankar och 240 vägkulvertar ska konstrueras och byggas.

 Samhällsengagemang en nyckelfaktor

ÅF i Schweiz bistår med teknisk hjälp i projektet och stödjer genomförandet. Det omfattar bland annat hantering och drift av en stödenhet för programmet, med 150 lokalanställda ingenjörer, miljöexperter, experter på kapacitetsutbyggnad, platsingenjörer, arbetsledare och personer som arbetar med social mobilisering. Den lokala arbetsstyrkan är fördelad till åtta olika kontor i Nepal.

 Lokalsamhällets engagemang och uppbyggnaden av lokal kapacitet är en central del av programmet, säger Paul Kurmann, teamledare för LRBP och konsult på ÅF. Detta innebär mer än bara teknik – det handlar om att främja nya arbetssätt. Ur den aspekten har projektet också demokratiska dimensioner – det syftar till att främja decentraliserade strukturer och uppmuntra marginaliserade grupper att delta i beslutsfattandet.

 - Ett viktigt resultat av LRBP är att stärka förmågan och kapaciteten hos lokala institutioner – att överföra kunskap och tillämpa viktiga principer som transparens, delaktighet och ansvarstagande, förklarar Paul.

Ett av programmets viktigaste syften är att främja god samhällsstyrning. Liksom i många andra länder är korruptionen utbredd i Nepal. I det erkända globala korruptionsindexet Corruption Perceptions Index, som publiceras varje år av Transparency International, hamnade Nepal på plats 131 av 177 länder år 2016. LRBP tillämpar nolltolerans mot korruption. Eller som Paul Kurmann säger när han citerar Schweiz ambassadör Jörg Frieden:

- Det är bättre att inte ha några broar alls än att ha korrupta broar.

Digitaliseringen snabbar på utvecklingen

Trots att den stora majoriteten av Nepals befolkning fortfarande bor på landsbygden ökar urbaniseringen. Tre år återstår av Local Roads Bridge Programme, och hittills har möjligheten för människor att röra sig mellan landsbygd och stad visat sig vara det kanske viktigaste resultatet av projektet. Den stärkta länken mellan landsbygd och stad har visat sig ha en större påverkan på ekonomin än enbart möjligheten att sälja varor, förklarar Jörg Frieden.

- Det gör att familjer kan skaffa sig olika typer av tillgångar och utveckla olika strategier för att tjäna sitt uppehälle. Om man har möjlighet att besöka marknaderna regelbundet kan man få en bättre förståelse för vad kunderna efterfrågar och få andra perspektiv när man odlar sina grönsaker.

Den sociala och ekonomiska utvecklingen i Nepal underlättas också av den snabba digitaliseringen. Bättre tillgång till digital teknik gör att befolkningen på landsbygden och i städerna lättare kan komma i kontakt med varandra och utbyta information. Förbindelserna blir sedan fysiskt möjliga tack vare LRBP.

- De framsteg vi ser i Nepal nu är resultatet av ett informationsflöde i kombination med fysisk förflyttning, avslutar Jörg Frieden.


Branscher