This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Digitalt verktyg formar morgondagens Partille

Green advisor

En kommun som sett nyttan i att använda nya digitala hjälpmedel i stadsutvecklingsarbetet är Partille utanför Göteborg. Med hjälp av planeringsverktyget Visual City har ÅF bistått kommunen med att utforma ett förslag på hur den naturnära och snabbväxande stadsdelen Sävedalen kan förtätas och trafiken förbättras, med hänsyn till både natur och människa.

En kommun som sett nyttan i att använda nya digitala hjälpmedel i stadsutvecklingsarbetet är Partille utanför Göteborg. Med hjälp av planeringsverktyget Visual City har ÅF bistått kommunen med att utforma ett förslag på hur den naturnära och snabbväxande stadsdelen Sävedalen kan förtätas och trafiken förbättras, med hänsyn till både natur och människa.

Efter att ha byggts ut i flera omgångar har Sävedalen idag en spridd bebyggelse med stora trafikproblem. För att möta befolkningsökningen har kommunen inlett ett stadsutvecklingsprojekt under namnet Partille Eco Park, med målet att skapa fler bostäder, förbättra infrastrukturen och nå en effektivare användning av kommunens grönområden. Med hjälp av smarta simuleringsmodeller för samhällsplanering har ÅF tagit fram ett planprogram för att utreda ny bebyggelse, förbättrad infrastruktur samt förhöjda natur och rekreationsområden i stadsdelen. Processen, unikt framtagen av ÅF själva, kallas Visual City och är ett sätt att analysera och konsekvensbedöma stadsutvecklingsprojekt utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Visual City kopplar samman flera befintliga digitala programvaror och verktyg för stadsplanering till en komplett helhetsbild, där olika parametrar kan undersökas samtidigt.

”Stadsutveckling har blivit ett alltmer komplext område, där många olika parametrar ska sammanvägas; invånarnas livskvalitet, omgivande natur och behovet av nya skolor, bostäder och grönområden när befolkningen växer. Med Visual City-verktyget kan vi titta på flera frågor samtidigt, utifrån samma data, och utvärdera alternativen utifrån olika aspekter. Analysen presenteras i en överskådlig 3D-modell”, säger Cecilia Windh, samhällsplanerare och delaktig i projektet hos ÅF.

Delade viljor skapar utmaningar

Just trafiken är en nyckelfråga när Partille växer. Tvärs igenom Sävedalen går Ugglumsleden, en storskalig trafikled som uppfördes på 70-talet men aldrig färdigställdes. Efter många turer är man nu överens om att vägen ska länkas till E20 som går strax ovanför naturområdet.

”Att bygga ut leden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla Sävedalen. Utmaningen är att olika intressen står emot varandra – å ena sidan finns starka naturvärden att värna om, å andra sidan upplever många invånare negativa effekter av att infrastrukturen inte blir klar. De som skulle kunna köra på leden får idag åka genom villaområden, vilket i sin tur gör att de boende känner sig otrygga. Det här är samhällsbyggnad när det är som svårast”, säger Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille kommun.

Med utgångspunkt i Visual City tog ÅF fram tre olika förslag för hur den känsliga sträckan genom Sävedalen skulle kunna utformas. Med hjälp av modellerna kunde man på ett tydligt sätt visa konsekvenserna för de olika scenarierna och vad det skulle innebära för människa, natur och ekonomiska intressen.

”Vi tittade bland annat på bullernivåer, trafiksäkerhet, intrång i naturen och hur mycket man skulle behöva stabilisera marken med vallar för att bygga vägen, något som är både kostsamt och påfrestande för naturen”, fortsätter Cecilia Windh.

Inspiration från London

Efter att ha sammanvägt olika parametrar fann man att naturen och de boende skulle ta minst skada av en lösning där vägen placerades runt ett bostadsområde i utkanten av naturparksmiljön. Nästa steg i utvecklingen av Partille Eco Park är att ta fram detaljplaner för respektive delområde. Visionen är att Sävedalen ska bli en stadsdel där bilarna släpps in på naturens villkor.

”Förebilden är parkområden som Hampstead Heath och Richmond Park i London. I utkanten är parken stram och bilar kör i låg hastighet, men ju längre in i parken man kommer, desto vildare blir naturen. Längst in strövar hjortar. Vi kanske inte kan ha hjortar, men vi funderar på att införa får”, avslutar Jörgen Hermansson.


Branscher