This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Cirkuläritet tar makten över plasten

Green advisor

Mer plast än fisk i haven – så kan verkligheten se ut om 30 år om vi inte förändrar vårt sätt att konsumera plast. Ett första steg är att angripa plastförpackningar och avfallet det genererar. Med stöd av ÅF har H&M utvecklat en cirkulär strategi som ska ligga till grund för en omställning av alla bolagets förpackningar.

Billig, tålig och vattenavvisande – plast är en av grundpelarna i den globala ekonomin. Samtidigt blir de negativa konsekvenserna av vårt plastberoende allt tydligare. Dels produceras oljebaserad plast av en ändlig fossil resurs som medför utsläpp av växthusgaser under såväl produktionsfasen som vid förbränning. Därtill återvinns fortfarande mindre än 15 procent av alla plastförpackningar som tillverkas. Istället hamnar plasten ofta i naturen där den orsakar lidande för djur och närmiljö. Det plastavfall som dumpas på deponier i länder med bristfällig avfallshantering riskerar i sin tur att orsaka skada när miljöfarliga ämnen läcker ut i hav och vattendrag.

För att nå en förändring finns ett behov av att ställa om till cirkulära system, där produkter och förpackningar i så hög utsträckning som möjligt återanvänds.

”Det bästa ur hållbarhetssynpunkt är att få bort all ’onödig’ förpackning, att återanvända så mycket som möjligt och se till att det finns rätt förutsättningar för att säkerställa att de förpackningar som hamnar på marknaden som inte kan återanvändas istället återvinns”, säger Carolina Togård, hållbarhetskonsult på ÅF, som var med och utvecklade förstudien och strategin tillsammans med H&M.

Återanvändning avgörande

Det är inte förrän produkterna har blivit uttjänta som man tar till materialåtervinning som ett sista steg. Det kräver att producenter redan i designfasen av produkter och förpackningar tänker till.

Ett företag som sedan flera år tillbaka arbetar mot cirkulära system för hela organisationen är globala modejätten H&M. Med över 170 000 anställda i ett 70-tal länder är H&M Group en av klädindustrins verkliga. År 2017 sjösattes en ambitiös klimatstrategi för klimatpositivitet, och efter att ha tagit initiativ kring cirkulering av textilmaterial har nu förpackningarna blivit nästa viktiga fråga.

”De globala materialflödena är väldigt linjära idag. För H&M är det särskilt problematiskt i kundledet. Vi tappar kontroll över förpackningarna när de hamnar hos konsumenten och kan inte garantera att de hanteras på ett bra sätt”, säger Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager på H&M.

För att öka kontrollen över materialflödena fick ÅF i uppdrag att ta fram en cirkulär förpackningsstrategi för alla förpackningar som H&M använder globalt – såväl konsument- som produkt- och transportförpackningar. De utmaningar som lyftes fram var bland annat den ökande e-handeln och den varierande återvinningsgraden av material, som beror på geografisk placering av butiker, produktion och slutanvändare.

Materialvalet en komplicerad fråga

Projektet inleddes med en förstudie av H&M:s användning och förbrukning av förpackningar och fördelningen mellan olika typer av material. ÅF gjorde en kartläggning bland annat av hur stor andel av det material som används som är miljöcertifierat, återvinningsbart samt komposterbart. De frågor som belystes handlade om såväl förpackningarnas design och produktionen av förpackningsmaterialet som om hur materialet ska hanteras efter användning. ÅF analyserade även innovativa förpackningar som finns på marknaden idag, globala lagstiftningar och trender kring plast, alternativa material samt vilka utmaningar som finns med att skapa ett cirkulärt system.

”Materialmässigt är det ett bra alternativ att använda återvunnet, biobaserat material som är återvinningsbart och som kan brytas ner om det hamnar i naturen. Ett exempel på det är förpackningar gjorda av återvunnet papper. En utmaning är dock att återvunnet papper ibland är dyrare än jungfruligt papper och att det är svårt att hitta återvunnet papper av hög kvalitet. Nedbrytbar bioplast marknadsförs som ett mer hållbart alternativ till konventionell plast, men de flesta nedbrytbara plaster som finns på marknaden idag kräver industriell kompostering. De bryts alltså inte ner om de hamnar i naturen”, förklarar Carolina Togård på ÅF.

Cirkulär design en del av strategin

Återanvändning och återvinning är två av fyra områden som H&M kommer att fokusera på framöver, på vägen mot ett cirkulärt förpackningssystem.

”Återvinning och återanvändning ska finnas med som ledstjärnor redan i formgivningen av alla våra konsumentförpackningar. Det ska vara lätt för kunden att återvinna eller återanvända förpackningen. Detta kallas cirkulär design och är en viktig del av arbetet. Vi arbetar också med att skapa bättre möjligheter för källsortering i lager och butik”, säger Cecilia Brännsten.

Strategin ger H&M ett helhetsgrepp om sin förpackningsanvändning, men också möjlighet att genom sin verksamhet driva positiv samhällsförändring.

”Den mest uppenbara hållbarhetsvinsten som det här bidrar till är att vi minskar vår resursförbrukning och ökar kontrollen över plast och andra förpackningsmaterial i kundledet. Men vi får också bättre insikt i global lagstiftning kring plast och kan vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning på de marknader där vi verkar”, säger Cecilia Brännsten.


Branscher