This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Affärsnytta och hållbarhet genom design

Green advisor

Avfallsföretaget Renova vill sporra sina användare att bli mer hållbara. Tillsammans med InUse, en del av ÅF, har de utvecklat en kundportal där smart design och så kallad ”nudging” också ökar affärsnyttan.

Trots goda intentioner fortsätter vi människor att gång på gång gå emot våra egna principer, agera kortsiktigt och ta irrationella beslut. Idag vet forskare att kunskap och medvetenhet bara utgör en bråkdel av de faktorer som påverkar hur vi agerar. Istället styrs vårt beteende till stor del av sådant som vi saknar medveten kontroll över, som känslor, värderingar, sociala normer och incitament. Att ge människor information för att få dem att agera hållbart räcker därför inte – de behöver också stöd, uppmuntran och respons på sina handlingar för att förändra sitt beteende.

Inspiration från nudging

Sådana verktyg och metoder för att ”knuffa” människor i riktning mot ett hållbart beteende kallas inom beteendeekonomin för nudging. De senaste åren har begreppet fått stor uppmärksamhet även utanför forskningskretsar. Ett företag som dragit nytta av den moderna beteendevetenskapen för att driva förändring är avfallsföretaget Renova.

Tillsammans med inUse, experter på samspelet mellan design och mänskligt beteende och en del av ÅF, har man utvecklat en digital kundportal som ska motivera användarna att agera mer hållbart.

”De flesta av våra kunder vill ju göra bra ifrån sig i sin avfallshantering, och med portalen får de direkt återkoppling på sitt beteende och kan vidta åtgärder för att bli bättre – går det att minska förbrukningen av något material, går det att återbruka mer?”, säger Kajsa Lager, affärsområdeschef på Renova.

Stora mängder data

Nyckeln stavas smart design. Kundportalen samlar kundens avfallsstatistik och visualiserar den på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Kunden kan se vilka material som hämtats och hur mycket, när det hämtats, vilka avfallsbehållare som var överfulla och vilka som var tomma. Redan innan portalen utvecklades hade Renova tillgång till kundernas avfallsstatistik, men den enorma mängden data var svår att överblicka där den låg spridd i olika system inom organisationen. inUse uppgift blev att systematisera datan och skapa en användarupplevelse som gjorde det enkelt för kunden att ta till sig informationen. Ju bättre kunderna kan sortera, och ju smidigare avfallstransporterna går – desto bättre för miljön.

”Vi har jobbat med prototyper genom hela projektet och löpande testat plattformen i verkligheten med riktiga användare, för att få feedback och optimera nyttan för kunderna”, berättar Nathalie Tindsjö, designer inom användarupplevelser på inUse och en av deltagarna i projektet.

Feedback är avgörande

Kajsa Lager på Renova beskriver avfallshantering som en ganska traditionell bransch där digitaliseringen har gått trögt. Digitala verktyg har en avgörande roll att spela i att främja cirkulära materialflöden för att på sikt nå den cirkulära ekonomin. Med den nya portalen vill man inte bara ge kunderna en bild av hur avfallshanteringen ser ut, utan också visa hur deras arbete gör skillnad. I den funktion som kallas Miljönytta kan kunderna se vad som händer med avfallet efter att det lämnats in, och på så sätt få en uppfattning om vad deras miljöinsats faktiskt bidrar till. Sådan feedback har inom beteendeforskningen visat sig vara ett effektivt sätt att få människor att upprätthålla ett hållbart beteende.

”Vi vill illustrera för kunderna vad de sätter för avtryck genom sin verksamhet. I Miljönytta visas livscykeln för avfallet, vad som händer efter att det kommer in till oss – till exempel hur stor andel som återvinns, förbränns och deponeras”, fortsätter Kajsa.

Idag återvinns drygt 90 procent av det avfall Renova tar emot till nytt material eller energi. Den långsiktiga ambitionen är att minimera mängden avfall som uppstår och nå en så hög grad av återanvändning som möjligt – det optimala ur miljösynpunkt.

Bra för affären

Det som från början var tänkt som en renodlad kundportal förvandlades längs vägen till en gemensam plattform där både kunder, säljare och chaufförer får en överblick av avfallshanteringen.

”Säljarna ser precis samma sak som kunderna och får en bra överblick av kundens tjänster. De kan se förbättringsmöjligheter i avfallshanteringen och snabbt komma med rekommendationer som gör det bättre för kunden, och i förlängningen miljön”, säger Nathalie Tindsjö.

Det är ännu för tidigt att avgöra hur kundernas beteende har förändrats sedan portalen lanserades, men Kajsa vittnar om att intresset är stort och att användarna blir fler. Hon hoppas att portalen i framtiden ska fungera som en kunskapsbank där kunderna kan få expertråd för att tänka än mer hållbart i sin resursanvändning. Men innan dess ska portalen vidareutvecklas under ledning av inUse, och miljövinsten bli ännu tydligare för användarna.

”Det finns massor kvar att göra. Dels mindre saker, som illustrationer som visar hur många nya kartonger som kan tillverkas tack vare det inlämnade materialet, eller hur många mil det går att köra med en elbil tack vare energin som materialet genererar när det förbränns. Men även helt nya tjänster som ytterligare kan hjälpa oss och våra kunder att bli ännu mer hållbara”, säger Kajsa Lager.


Branscher