This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Sikkerhetsrådgiving og planlegging

Sammen finner vi de beste løsningene

Tidlig involvering av sikkerhetsrådgivning gir merverdi. Dette gjelder spesielt for virksomheter underlagt sikkerhetsloven eller andre offentlige eller private virksomheter med sikkerhetsbehov. Våre rådgivere dekker et bredt spekter tjenester innenfor beskyttelse og sikring av bygninger, anlegg og eiendom i de fleste samfunnssektorer.

Sikkerhet skal gi merverdi gjennom tilpasning til den enkelte virksomhet og gjeldende trusselbilde. Våre offentlige og private kunder skal sammen med oss finne løsninger som gir optimalisering, god LCC og som bidrar til at virksomheten oppnår sine mål.

Fysisk sikring mot tilsiktede kriminelle handlinger

Fysisk sikring benyttes til å sikre verdier i virksomheten mot tilsiktede- eller kriminelle handlinger. Fysisk sikring kan være gjerder, murer, tomteutforming, vegger, tak, vinduer, dører, låser og oppbevaringsenheter etc. Innovasjon og ny teknologi har raskt gjort sitt inntok i bransjen, parallelt med krav til informasjonen, økte krav til personsikkerhet, effektivitet og krav til oppetid. 

God planlegging kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og andre uønskede hendelser. Våre rådgivere har lang erfaring og kompetanse innen rådgivning og planlegging av fysiske sikrings tiltak i alle faser til både byggherrer og prosjekteringsgrupper. 

Fysisk sikring mot våpenvirkninger 

Vi har inngående kunnskap om planlegging og utførelse av sikringstiltak for skjermingsverdige objekter (SVO) skjermingsverdig infrastruktur (SVI) og grunnleggende nasjonal funksjoner (GNF).  Disse objektene eller funksjonene er underlagt sikkerhetsloven og krever særskilt planlegging og kompetanse.

Vi har også kompetanse innen perimetersikring, vakt - og adkomstfunksjon, skallsikring, post-varemottak, situasjonsrom, sikre rom for risikoutsatte personer, rom for sikkerhetsgradert tale, rensestasjoner, sikring av vannforsyning, fjellanlegg og annen kritisk infrastruktur, og kan gi råd i alle faser til både byggherrer og prosjekteringsgrupper.  

Noen av våre rådgivere har erfaring fra testing og utvikling av løsninger mot terrorhandlinger og annen kriminalitet, noe som gir våre kunder unike fordeler ved at vi kjenner styrker og svakheter ved mange produkter og løsninger. ÅF kan også bistå med å utvikle og tilpasse løsninger der hvor standarder eller hyllevareprodukter ikke kan benyttes. 

Sikre bygg og trygge byrom 

Planlegging og utførelse av de fysiske omgivelsene vi alle beveger oss i, kan legge til rette for inviterende byrom, trygge folksomme steder og offentlige plasser og velfungerende boligområder. God planlegging kan bidra til å forhindre eller redusere straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold dersom det tas kriminalitetsforebyggende hensyn ved prosjektets oppstart.  

ÅF kan tilby sertifiserte CPTED rådgivere med erfaring fra flere land, hvor bruk av design er benyttet som kriminalitetsforebyggende tiltak. Vi gir råd til sivile og offentlige aktører med behov for kunnskapsløft og verktøy på dette feltet. 

Vi kan bidra med sikkerhetsrådgivning i alle faser av et prosjekt. 

Elektronisk sikring 

Elektroniske sikringssystemer benyttes til å sikre eiendom, bygg og anlegg mot uønskede hendelser. Bruk av elektroniske sikringssystemer krever god planlegging og implementering i den øvrige driften av virksomheten som skal sikres. Det omfatter drift, forvaltning, prosjektering, etablering og kvalitetssikring av elektroniske sikringssystemer med tilhørende periferiutstyr og infrastruktur. Elektroniske sikringssystemer kan være TV-overvåkning-, alarm- og adgangskontrollsystemer.  

ÅF tilbyr planlegging, koordinering, grensesnittavklaringer og implementering av sikkerhetstekniske løsninger og sikkerhetsrevisjoner av eksisterende elektroniske sikkerhetsløsninger.