This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Beredskap, hendelseshåndtering og trening

Skreddersydde tjenester

Tidlig involvering av beredskapsrådgivning gir merverdi. Dette gjelder spesielt for virksomheter underlagt sikkerhetsloven eller andre offentlige eller private virksomheter med sikkerhetsbehov. Vi bistår med å utvikle hensiktsmessige og tilpassede systemer for beredskapsarbeid og hendelseshåndtering, samt å utvikle og å gjennomføre øvelser og trening på alle nivåer i virksomhetene.

Sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur 

Våre rådgivere gjennomfører kartlegging av styringssystem og rådgivning ifm sikkerhetskultur. Bevisstgjøring hos ledelse og ansatte knyttet til risikobildet er en vesentlig del av målet samt øvelser knyttet til dette.

Et styringssystem handler om hvordan virksomheten arbeider med sikkerhet i tillegg til å beskrive hvordan virksomheten styrer og utfører tiltakene og aktivitetene sine. Styringssystemet for sikkerhet bør ses i sammenheng med organisasjonen for øvrig, deriblant virksomhetsstyringen. 

Beredskapsstyring 

Vi kan bistå virksomheter med å kartlegge organisasjonens eksisterende kompetanse og evne til å løse utilsiktede hendelser eller tilsiktede handlinger og gjøre virksomheten bedre rustet til å håndtere og redusere skadevirkninger ved alvorlige hendelser. Vi er nøye med å følge nærhets-, ansvars-, likhets- og samvirkeprinsippene, og etterstreber at håndteringen skal bygge på eksisterende rutiner og prosedyrer. 

Øvelser i krisehåndtering og krisekommunikasjon

Vi bistår virksomheter med å planlegge, gjennomføre og å evaluere øvelser samt bistår med å implementere funn fra øvelsene inn i beredskapsplaner og tiltakskort. Vi tilpasser øvelsestype og treningsvolum til den enkelte virksomhets behov. Våre rådgivere har lang og bred erfaring med å bygge opp helhetlige beredskaps- og øvelsessystemer for kommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner, industri mv. 

Håndteringsstøtte 

Vi kan etter avtale bistå virksomheter med faglig støtte ved alvorlige uønskede hendelser og handlinger. Våre rådgivere har allsidig bakgrunn og kompetanse og de har erfaring fra ledelse og håndtering av innsats ved reelle, alvorlige hendelser og handlinger, både på strategisk, operativt og taktisk nivå.