This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Follobanen_1280x456px.jpg
Referanse

Follobanen - Ski stasjon

Ski stasjon er en del av Norges hittil største samferdselsprosjekt Follobanen, som skal gi et bedre og mer effektivt togtilbud mellom Oslo og Ski.

Som et resultat av utbyggingen av Follobanen får Ski sentrum en mer moderne utforming som blant annet inkluderer ny togstasjon med seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden, utvidet parkeringsområde for bil og sykkel og ny Nordbyveien bru.

Nordbyveien bro forbinder bil-, gang- og sykkeltrafikk mellom øst og vest på nordsiden av Ski sentrum. Det blir også en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon.

Prosjektet Ski stasjon omfatter også arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski. Dette inkluderer blant annet oppgradering av den eksisterende Østfoldbanen, bygging av tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.

Geoteknisk støtte

Det er utfordrende geoplogiske forhold med kvikkleire og varierende fjellkvalitet. ÅF støtter entreprenøren OHL med bl.a. geologisk- og geoteknisk kompetanse. Dette omfatter oppfølging i anleggsfasen, geologisk kartlegging, estimering av sikringsbehov, stabilitetsanalyser, geotekniske beregninger og rapportering.

Arbeidene rundt Ski stasjon er planlagt ferdige i 2020, og første del av Ski stasjon hvor fire spor tas i bruk åpnes etter planen allerede i 2018.