This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Nyheter

ÅF kontrollerer lydmiljøet i nyoppførte Marmorberget barnehage

Et godt lydmiljø er en fremgangsfaktor for kommunikasjon, samarbeid og læring i skole og barnehage. Når det er lett å snakke og å høre hva som sies, skapes arbeidsro og dermed økt konsentrasjonsevne. Nyoppførte Marmorberget barnehage i Oslo vektlegger lydmiljøet som en del av sitt mål om å tilby et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

Enno Swets, gruppeleder for lyd & vibrasjoner på ÅF, forklarer at man allerede ved utforming av lokaler skal tenke på ønsket lydmiljø. «Det er selvfølgelig mulig å påvirke lydmiljøet i et rom med absorbenter og innredning, men romutforming kan også påvirke støykilder slik at grunnlag for høy stemmebruk og stress reduseres. Et godt lydmiljø er viktig i forhold til læring, men også for trivsel for både barn og de ansatte.»

Marmorberget barnehage er bygget av Hent Entreprenør for Omsorgsbygg KF i Oslo kommune i henhold til BREEAM og TEK17. Disse miljøsertifiseringene stiller blant annet krav til lydforholdene. Kravene kan omfatte plassering av byggverk, formålsutforming av arealer og universell utforming.

På bakgrunn av dette fikk ÅF i oppgave å utføre kontrollmålinger av lydforholdene for å dokumentere samsvar med kravene i sertifiseringene. ÅF utfører alle typer lyd- og vibrasjonsmålinger, med sertifisert måleutstyr fra Norsonic og etter gjeldende NS og ISO standarder. Vi har ressurser til å utføre lyd- og vibrasjonsmålinger over hele landet og tar gjerne imot forespørsler rundt lydmålinger i alle typer av inne -og utendørsmiljøer.

Relatert innhold