This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

News

ÅF och Malmö Stad i samarbete för att utveckla framtidens cykelgator

Tillsammans med Malmö Stad ska ÅF utveckla ett koncept om framtidens cykelgator - en ny typ av gata i stadsmiljöer där cyklister har prioritet och företräde framför bilister.

- En cykelgata är en ny typ av gata i stadsmiljöer där cyklister har prioritet och företräde framför bilister, en typ av gångfartsgata för cyklar, säger Ludvig Cronqvist,
Samhällsplanerare på ÅF.

Våren 2017 presenterade regeringen en ny nationell cykelstrategi för att främja trygg och säker cykling i hela landet. Cykeln ska ses som ett eget transportslag som ska ges högre prioritet än idag. Det övergripande syftet är att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Fler och fler städer och länder applicerar idén om cykelgator och utvärderingar visar goda resultat med ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister.

- På ÅF arbetar vi brett med cykelfrågor och ser det som en viktig del i utvecklingen av
framtidens städer och hållbara transporter, för att skapa livsmiljöer som människor vill
vistas och färdas i, säger Helena Paulsson, Head of Urban Development.

ÅF har påbörjat ett samarbete med Malmö Stads Fastighets- och gatukontor för att utveckla ett koncept om framtidens cykelgator. Samarbetet ska resultera i kriterier för framtidens cykelgator i Malmö och beskriva vad de kan bidra till. Dessutom kommer en potentialstudie visa på vilka stråk i staden som kan utvecklas som cykelgator. Samarbetet är en del av Malmö Stads vilja att utveckla tydliga, trygga och säkra stadsmiljöer i viktiga cykelstråk.

- Det finns många intressenter och aspekter som måste belysas för att kunna skapa en trafikmiljö som är både lättförståelig och trygg samtidigt som cyklister och övriga
trafikanter samspelar, säger Ludvig Cronqvist.

Projektet "Konceptutveckling cykelgator i Malmö" kommer att pågå under hösten och
förväntas vara klart i december 2018.

Kontaktperson Peter Håkansson peter.a.hakansson@afconsult.com
Illustration: Haochun Olsson, ÅF.