This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Anbudsförfrågan revision

29/08/2016

Anbudsförfrågan revisionsuppdrag

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Idag har ÅF ca 9 000 medarbetare. Nettoomsättningen per år är ca 10 MSEK. ÅF har kontor i mer än 30 länder världen över, från Brasilien till Vietnam. Under 2015 utförde ÅF projekt i mer än 100 länder runt om i världen.

Uppdrag

I enlighet med EU:s förordning nr 537/2014 vill ÅF AB med dotterbolag härmed bjuda in Er att lämna anbud för tillhandahållande av revisionstjänster för ÅF-koncernen. Revisionsuppdraget omfattar:

 • Revision av ÅF-koncernen, moderbolaget ÅF AB och dotterbolag i bedömd omfattning enligt gällande revisionsstandarder.
 • Lagstadgad revision enligt lokal standard av dotterbolagen i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Schweiz, Spanien och Tjeckien.
 • Möjlighet till lagstadgad revision av övriga dotterbolag där lokala regler kräver sådan i den mån denna kan erbjudas med kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Översiktlig granskning av delårsrapport för koncernen.
 • Annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på bolagets revisor att utföra (”lagstadgade tilläggsuppdrag”).
 • Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar rådgivning (”revisionsrådgivning”).
 • Avrapportering av revisionen till ledning, revisionsutskottet och styrelsen.
 • Närvaro vid revisionsutskottets möten (fyra gånger per år)

Kontakta Åsa Johansson för minimikrav avseende revisionens omfattning.

En “hard close”-revision har utförts i oktober baserat på det tredje kvartalets bokslut. Förfarandet kan kvarstå eller ändras beroende på föreslagen revisionsansats.

Traditionellt har den externa revisorn anlitats för annan rådgivning så länge den inte strider mot oberoendereglerna och utförs med kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Denna möjlighet kommer att kvarstå framöver.

Avtalsperiod

Val av revisor sker årsvis på årsstämman. Vår ambition är ett långsiktigt samarbete med den valda revisionsbyrån. En utvärdering av samarbetet görs inför årsstämman 2020, för att bedöma möjligheterna till ett fortsatt långsiktigt samarbete.

Genomförande

Samtliga ”Big 4” kommer att bjudas in till anbudsförfarandet. Detta inbjudningsbrev publiceras även på koncernens hemsida för att möjliggöra för övriga byråer att lämna anbud. Upphandlingen kommer att genomföras enligt följande tidsplan:

 • 29 aug Anmälan om intresse att delta i upphandlingen genom e-mail till asa.johansson@afconsult.com.
 • 31 aug Information utöver redan offentlig information lämnas till deltagande byråer.
 • Runt 15 sep Gemensamt informationsmöte för samtliga anbudsgivare. Deltagare: CFO, CIO, koncernredovisningschef, internrevision, chef ÅF Business Services, Treasurychef, 1-2 divisions CFO samt övriga deltagare enligt önskemål.
 • 14 okt  Anbud inlämnade.
 • Runt 25 okt Presentation från utvalda anbudsgivare (urval baserat på inlämnade anbud).
 • December Revisionsutskottets rekommendation till valberedningen fastställd och kommunicerad. 

Urval och bedömningskriterier

 • Beskrivning av potentiella intressekonflikter.
 • Beskrivning av firman inklusive beskrivning av byråns process för att säkerställa oberoende samt kvalitetsprogram. Beskrivning av firmas tekniska expertis inom områden relevanta för ÅF.
 • Förmåga till global koordinering: beskrivning av globalt nätverk och hur detta matchar ÅFs globala närvaro, process för rapportering från och koordinering av lokala team.
 • Beskrivning av team inklusive geografisk placering och erfarenhet samt erfarenhet från projektverksamhet, noterade bolag, avancerad koncernredovisning och bolagsförvärv. Information om hur ansvarig partner kommer att vara involverad i uppdraget. Plan för rotationer och hur kontinuitet och erfarenhet kan bibehållas bevaras på samtliga nivåer. Referenser för nyckelpersoner.
 • Beskrivning av bedömda riskområden och revisionsprocessen inklusive metodik för revision av pågående projekt.
 • Beskrivning av relevanta IT-verktyg och byråns rutiner för IT-säkerhet.
 • Plan för transitionen och erfarenhet av sådan från liknande bolag.
 • Arvodesförslag för koncernen inklusive föreslaget scope och nedbrutet på bolag i scope. Arvodesförslag för tillkommande lagstadgad revision. Grund för hur arvoden kommer att bestämmas kommande år, med beaktande av tillväxt, potentiella effektiviseringar hos ÅF och hos anbudsgivaren, samt faktureringsvillkor och betalningsvillkor. Beskriv även arvodesstruktur för de tjänster utöver revisionen som byrån vill leverera. Samtliga arvoden presenteras i lokal valuta.

Anbud

Skriftligt anbud innehållande följande:

 • Beskrivning av framtida utförande av revisionsuppdraget (max 25 A4 sidor exklusive bilagor)
 • Referenser för de två ledande personerna i revisionsteamet
 • Ifylld Leverantörsinformation enligt bilaga 1
 • Undertecknad bilaga 2 – ÅFs kriterier för affärspartners önskas vara ÅF tillhanda senast 2016-10-14

Kontakta Åsa Johansson för att erhålla bilagor. Anbud med bilagor i pdf format e-postas i till: stefan.svensson@afconsult.com och asa.johansson@afconsult.com. Anbud skall gälla till 2017-05-31. Anbud skall lämnas på svenska eller engelska.

Allmänna villkor

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer version 2014:1 – januari 2014 skall gälla om inte annat anges i Uppdragsbrev eller denna Anbudsförfrågan.

Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering görs a conto kvartalsvis den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Betalning görs 45 dagar netto från fakturaankomst. All fakturering skall göras i lokal valuta.

Frågor

Frågor angående genomförandet av upphandlingen besvaras av Stefan Svensson, och frågor avseende uppdraget besvaras av Åsa Johansson. För att ge alla anbudsgivare likvärdig behandling vill vi att frågorna skickas som e-mail och frågorna tillsammans med svaren skickas därefter till samtliga inbjudna anbudsgivare. Utöver de kontaktmöjligheter och möten som beskrivs i detta dokument ska ingen annan kontakt ske mellan anbudsgivarna och ÅF-koncernen (utöver pågående uppdragsrelationer).

Övrigt

Anbudsgivarna är skyldig att iaktta FARs yrkesetiska regler under och efter upphandlingsprocessen. Revisorns tystnadsplikt gäller även för information som denne har fått vid en upphandling. 
Den anbudsgivande revisionsbyrån står för alla kostnader och utgifter som uppkommer i samband med upphandlingen.