This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20170123 Partille Eco Park_01.jpg
News

Partille Eco Park

ÅF har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för Partille Eco park. Programmet innehåller ett helhetsgrepp för trafikåtgärder samt förslag till nya bebyggelse-och rekreationsområden.

Programmet behandlar utveckling av södra Sävedalen i form av ny bebyggelse som ger större boendevariation, upplevelserika blåa och gröna stråk, aktiviteter i Oxledsparken och att skapa fler kopplingar mellan norra och södra Sävedalen.

Utgångspunkten är att lösa trafiksituationen för en framtida trafikökning samt att göra detta på ett så skonsamt sätt som möjligt med tanke på naturvärden i Finngösaravinen.

Parkvägen genom Finngösa har länge bidragit till debatt i Partille kommun. Vägen anses behövas för att avlasta befintligt vägsystem i området längs Ugglumsleden och för att ge utrymme för exploatering i området. 2004 hölls en folkomröstning i kommunen angående vägdragningen i Finngösaravinen, där Nej-alternativet vann.

Vid framtagande av Översiktsplan 2035 konstaterades det återigen ett behov av en hållbar trafiklösning för Sävedalen. 2016 publicerade kommunen idéskriften ”Partille Eco park” för att visa en alternativ vägutformning för en väganslutning mellan Ugglumsleden och Göteborgsvägen, med ett helhetsgrepp kring utvecklingen av rekreation och bebyggelse i Ugglumsledens närområde.

Idag är det en ansträngd trafikmiljö då mängden trafik är större än vad som kan hanteras på ett trafiksäkert sätt. Möjligheten att utveckla ny bebyggelse i området skulle bidra till ytterligare trafik. En ny väg ska avlasta lokalgatorna i Sävedalen och utformas på platsens villkor så att befintliga rekreationsvärden blir mer tillgängliga.

ÅF har angripit denna komplicerade uppgift genom arbete med flera möjliga scenarier för utvecklingen i varierande omfattning när det gäller bebyggelsetäthet, vägdragning och ytor för rekreation, samt utrett möjligheter och konsekvenser (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) för en parkväg genom Finngösaravinen.

De olika scenarierna har testats med smarta visualiseringsverktyg som CityEngine och Infraworks tillsammans med BIM-gruppen på ÅF.