This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20151109 Långsiktig planering_01.jpg
News

Långsiktig planering

Den 20 oktober bjöd Trafikverket in till ett kunskapsseminarium och slutredovisning av forsknings- och utvecklingsprojektet Landskap i långsiktig planering.

Inom projektet har en metodik utvecklats för hur vi på ett bättre sätt kan behandla landskapet som en helhet i planeringen. Landskapet är en väv av processer, förutsättningar och funktioner som samverkar. Idag behandlar vi det dock sällan så, när vi studerar känsliga områden och bedömer vilka skador ett intrång kan medföra.

 

Se helheten, utveckla och förbättra

Syftet med den nya metodiken är att bidra till en hållbar utveckling genom att vända perspektivet från sektoriserade analyser, till att genom hela processen se helheten. Fokus flyttas från strävan att undvika skada, till strävan att utveckla och förbättra.

Metodiken bygger på en bred kunskapsinhämtning i ett tidigt skede som sedan förfinas över tid. Detta för att ge tillgång till ett gediget material om trakten och dess förutsättningar redan från start, när möjligheterna att påverka är störst.

 

Kunskap samlas

Istället för att kunskapen finns utspridd på olika händer samlas den i en analys – en integrerad landskapskaraktärsanalys. Analysen ger en samlad helhetsbild av landskapets innehåll, samband och pågående processer. Bland annat behandlar den landskapets ekologi, kulturhistoria och form samt svarar på frågor om hur landskapet hänger samman och varför det ser ut som det gör. Analysen görs utifrån landskapets karaktär och funktion samt resulterar i icke-värderande beskrivningar. En viktig del består i att synliggöra landskapets känslighet och potential. På detta sätt ger den ledtrådar till hur förändringar bör genomföras. Genom att beskriva, inte värdera, landskapet kan landskapskaraktärsanalysen återanvändas över lång tid och i många sammanhang.

 

Analys ur olika perspektiv

På eftermiddagen genomfördes en bussresa med fältbesök i landskapet kring Uppsala. Under turen fick vi uppleva hur en bredare förståelse kan fås av landskapet genom analys av dess beståndsdelar utifrån olika perspektiv – genom samtal om landskapet i landskapet. Dagen avslutades med några exempel på hur landskapskaraktärsanalyser kan användas i praktiken, genom erfarenheter från arbetet med höghastighetsbanorna.