This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20160310 Frölunda_01.jpg
News

Frölunda

Analysen utmynnade i ett övergripande koncept för att förtydliga och förtäta bebyggelsestrukturen och samtidigt förstärka gröna värden och kopplingar

Stadsdelen Frölunda har av Göteborgs stad pekats ut som ett viktigt stadsutvecklingsområde. Inom den s.k. Jubileumssatsningen, som innebär att hela staden ska få 7000 färdiga bostäder till 2021, planeras 2500-3000 nya bostäder och verksamheter i Frölunda. Exploateringstrycket kan innebära förändringar inom och kring betydelsefulla grönområden i stadsdelen.

ÅF fick i uppdrag att utreda grönstrukturens och bebyggelsemiljöns kvaliteter, brister och rekreationsvärden i en landskapsanalys. Analysen utmynnade i ett övergripande koncept för att förtydliga och förtäta bebyggelsestrukturen och samtidigt förstärka gröna värden och kopplingar. Även utvecklingsmöjligheter gällande ny bebyggelse och tillgänglighet till natur- och rekreationsområden har studerats. Analysen utgör ett underlag i en fortsatt diskussion kring var och hur ny bebyggelse kan placeras, utan att det befintliga landskapets särart förstörs och utan att rekreationsvärden hotas.

Analysen genomfördes under 2015, på uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.