This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

CampusAs1280.jpg
Reference

Campus Ås

På Ås er ÅF Advansia involvert i den største samlede utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Hele 63.000 m2 skal bygges i perioden 2015 - 2019, før Veterinærinstituttet og Universitetet for miljø- og biovitenskap samlokaliseres her og slås sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. ÅF Advansia har byggeledelsen på vegne av Statsbygg.

Når Veterinærinstituttet flyttes fra Oslo til Ås kommer de med 280 ansatte, mens Universitetet for miljø-og bio­vitenskap kommer med ca. 700 student­er og 650 ansatte. Alle skal inn i nye bygg på Ås, der alt skal integreres.

Vi bygger 8 nye hovedbygg på det nye universitetsområdet, forteller hovedbyggeleder Tor Høglund. De fleste byggene skal knyttes sammen, med lys­gårder og innebygde hager innimellom. Området for nybyggene måler ca. 220 x 250 meter. For å komme dit vi er i dag har vi vært gjennom en riveentreprise der 25 store og små gårdsbygninger er fjernet fra området. I forkant av dette måtte vi etablere et nytt gårdsbruk oppe på åsen her, det som heter Senter for husdyrforsøk. Denne delen av prosjek­tet er en totalentreprise som Statsbygg har administrert på egenhånd. Dette sto ferdig i mai 2015. Det gjorde også en barnehage som måtte bygges på ny tomt i nærheten av universitetsområdet, samt et fiskelaboratorium som ble flyttet til det tidligere grisehuset, som så vidt gikk klar av byggetomta. Bygningen ble rehabilitert og ombygget fra grisehus med gjødselkjeller til et topp moderne fiskelaboratorium.

Milepæler i 2015
De forberedende entreprisene nevnt over er ferdige, inkludert omlegging av fylkesvei 152 med to nye rundkjøringer. Infrastrukturen for byggeplassen er kommet på plass. I august 2015 startet grunnarbeidene og oppstart på betongarbeidene var i desember. Alt skjer så å si etter planen, til tross for en del uforut­sette problemer underveis.

Hvilke utfordringer har dukket opp underveis?
Vi har rundt 400 løpemeter med spunt ved byggeplassen, siden to sider av byggeplassen ligger slik at vi trenger spunt med alt fra 5 til 20 meters høyde ned til fjell, forteller Høglund. Store deler av spunten traff på en morene rett under leirelaget, og morenen viste seg å være så hard at spunten ikke kunne slås gjennom. Dette til tross for at vi har kraftig spunt og grove dimensjoner på utstyret til spuntingen, siden kravet til bestandighet her er en permanent spunt med levetid på 120 år. Det ble forsøkt med forboring for å bore ut morenen og etterfylle med spuntbare masser. Dette var veldig kostnadskrevende og ikke minst tidkrevende. Omtrent halvveis i den prosessen kom det et forslag om å sprenge morenen i stedet for å forbore, og etter litt frem og tilbake ble det gjort et forsøk som viste seg vellykket. Dermed ble 90 meter av spuntlinjen forhåndssprengt , noe som reduserte anslåtte tilleggskostnader med rundt 10 millioner og forventet økt byggetid med rundt to måneder. Dette gjorde at vi fortsatt holder oss på fremdriftsplanen.

Hvem var det som kom på at man kunne forsøke sprenging av morene fremfor boring?
Det var et vilt forslag fra meg nærmest fremsatt som en fleip i et særmøte, inn­rømmer Høglund. Et forslag som skapte latter rundt møtebordet og som få eller ingen trodde på, før etter 14 dager da underentreprenør for spuntarbeidene, Kynningsrud, tok opp igjen ideen og mente det var verdt et forsøk. Her på Østlandet er det aldri meg bekjent gjort en slik vertikal sprenging av morene før, og mange var skeptiske til hvordan rystelsene ville påvirke nærliggende ek­sisterende bygninger. Spisskompetanse på sprengning fra Multiconsult ble in­volvert i ideen og de beregnet behov for nedboring av tynne laderør med ca. en meters avstand, ladet i serie med avslut­ning av lading tre meter under terreng­nivå. Dette gikk selvsagt betydelig hur­tigere enn den fullprofilboring vi hadde holdt på med frem til da. Vi gjorde først en forsiktig prøve som gikk over ca. 10 meters lengde som viste seg å være en suksess. Dette medførte nye salver og som klimaks at ca. 60 meter sammen­hengende spunttracé ble sprengt i en seriesalve over ca. 6 sekunders varighet og et forbruk på ca. 450 kg sprengstoff. Senere, da morenemassene ble gravet ut etter vellykket spuntramming, så vi at det var lite blokker i morenemassen, hvilket anslås å være medvirkende årsak til at sprenging viste seg å fungere såpass bra.

Er det andre spesielle sider ved prosjektet?
Vi har mange meter med eksponert spunt kun tildekket av sydde vintermatter, noe flere var skeptiske til med tanke på frost. Vi hadde tre uker vinteren 2015-2016 med temperaturer mellom 15 og 20 minus­grader. Derfor etablerte vi målepunkter på spunten, for å se om det kom tegn til bevegelse som følge av frostsprengning. Vi målte tilnærmet null bevegelse i spunt­en til tross for opptil flere minusgrader i løsmassene bak spunten. Dette kan vi takke kraftig dimensjonering av de perma­nente spuntprofilene for. Men opptil 20 meters høyde på spunt og løsmasser bak spunt er spesielt. Vi skal gjennom enda en vinter med uoppvarmet spuntflate, så vi vil ta de samme forhåndsregler også neste vinter.

Hvilke egenskaper er viktige for en byggeleder?
Det ligger i ordet byggeleder, det aller viktigste er å ikke bli en «byggefølger». Som byggeleder er man dessuten langt på vei like avhengig av psykologisk som faglig innsikt. Videre må man være innstilt på samarbeid og teamwork og bør inneha til­strekkelig faglig ballast til å vite hvem man kan og skal spille ball med i de ulike faser og problemstillinger. En byggeleder forutsettes ikke å ha spisskompetanse, men være god til å utnytte de ressursene som er tilgjengelige, både i egen organisasjon og på entreprenørsiden og rådgiversiden.

Og så skader det ikke å raskest mulig i et prosjekt etablere et tillitsforhold både internt i egen organisasjon og partene i mellom. Ender man i en fastlåst konfliktsituasjon i en byggesak er dette et nederlag for alle parter, ikke minst for fremtidige brukere og driftere av bygget.

More on the same topic

Show more