This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Mål och strategi

Mål

Finansiella mål 
ÅF ska vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Nettoskulden i relation till EBITDA (Nettoskuld/EBITDA) ska uppgå till mellan 1,5–2,0 över en konjunkturcykel.

Tillväxtmål
ÅF ska omsätta 2 miljarder euro år 2020.

Medarbetarmål
Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnliga medarbetare totalt ska uppgå till minst 30 procent år 2020.

Fokusområden och hållbarhetsmål
ÅF strävar efter att bli ett mer hållbart företag. Tre övergripande fokusområden utgör basen för företagets hållbarhetsarbete.

  • Hållbara lösningar
  • Ansvarsfulla affärer
  • Attraktiv arbetsgivare

Målen för dessa områden sträcker sig fram till 2020.

Strategi

ÅFs fyra divisioner samarbetar för att skräddarsy de bästa lösningarna och de starkaste teamen till kunderna. De centrala delarna i strategin ONE ÅF innebär:

ÅFs verksamhet ska bedrivas decentraliserat, under ett och samma varumärke och med gemensamma processer och system. En stark företagskultur, med gemensamma värderingar, säkerställer att vi samverkar och utnyttjar koncernens hela erfarenhetsbank.

Vi förfogar över mer än 100 miljoner ingenjörstimmars samlade erfarenhet. Denna erfarenhet och alla lösningar dokumenteras i vår unika kunskapsbank, ONE, som är tillgänglig för alla medarbetare. Detta innebär att:

  • varje ÅF-medarbetare kan använda hela ÅFs kraft.
  • ÅF är redo för varje teknisk utmaning – nu och i framtiden.


Nummer ett eller två på varje marknad
ÅFs strategi är att vara nummer ett eller två mätt i omsättning inom de marknadssegment där vi verkar.

Tillväxt organiskt och via förvärv
Tillväxttakten ska vara fortsatt hög. ÅF ska växa organiskt och via förvärv. Hälften av ÅFs tillväxt ska komma från förvärv. Förvärven ska stärka företaget inom de utvalda sektorerna – energi, industri och infrastruktur – samt stämma väl med ÅF ur ett företagskulturellt perspektiv. Framför allt ska fortsatt tillväxt ske på ÅFs hemmamarknader och den globala energimarknaden.