This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB - Delårsrapport januari - juni 2011

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Jonas Ågrup, +46 70 333 04 95
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Andra kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 297 (1 040) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 111 (80) MSEK
  • Rörelsemarginal var 8,5 (7,7) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,30 (1,64) kronor


Första halvåret 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 537 (2 147) MSEK
  • Rörelseresultat, exkl reavinst uppgick till 211 (163) MSEK
  • Rörelsemarginal, exkl reavinst var 8,3 (7,6) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4,57 (16,91) kronor *)

*) I resultatet för kvartal 1 2010 ingick en reavinst på 458 MSEK som ett resultat av försäljningen av ÅF Kontroll.


Kommentar av VD Jonas Wiström:

Marknaden för ÅF fortsatte att förbättras i det andra kvartalet med undantag för en försvagning på kärnkraftsområdet.

Debiteringsgraden var fortsatt stigande. En viktig orsak till den stigande efterfrågan är styrkan i den svenska ekonomin och då främst för industrin, vilket bidrog till att tre av fyra divisioner kunde redovisa ökad lönsamhet. Divisionerna Industry och Technology uppnådde båda en rörelsemarginal om 11,4 procent i det andra kvartalet.

ÅFs totala tillväxt uppgick till 25 procent för kvartalet. Den organiska tillväxten var 14 procent. ÅF är idag närmare 600 fler anställda, jämfört med samma tidpunkt föregående år.

ÅFs vinst per aktie ökade med 40 procent i det andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (7,7) procent, en förbättring även jämfört med första kvartalet i år.

Ett viktigt besked i slutet av perioden var att division Infrastructure, efter 12 månaders försening på grund av en juridisk process, nu kan börja arbetet med projekt Förbifart Stockholm (Sveriges största infrastrukturprojekt) för Trafikverket.

Division Energy noterade en avmattning på grund av ökad osäkerhet på marknaden för Kärnkraft samtidigt som negativa valutakurseffekter fortsatte att tynga resultatet. ÅF-koncernens resultat har påverkats totalt med drygt 5 MSEK i negativa valutakurseffekter i andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Energy märker en ökad efterfrågan inom Vattenkraft, men det kompenserar inte för den kraftiga nedgången inom Kärnkraftsområdet. ÅF gör bedömningen att marknaden inom kärnkraftsområdet kommer att stabiliseras från och med årsskiftet.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av vår bransch. Samtidigt står bolaget idag rustat för en högre tillväxt. Ambitionen är att växa med 15 procent per år, till ungefär lika delar via nyrekrytering som genom bolagsförvärv.

Förutsättningarna för ökad organisk tillväxt har aldrig varit bättre. I andra kvartalet utsågs ÅF, för andra året i följd, till en av Europas 50 mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter, enligt Universum. Totalt deltog 6 150 studenter vid 56 europeiska universitet i studien.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2011 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.


Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk