This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké ÅF jan - dec 2010

För mer information:

 

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 (0)70-608 12 20

CFO Jonas Ågrup, +46 (0)70-333 04 95

Informationschef Viktor Svensson, +46 (0)70-657 20 26

 

Fjärde kvartalet 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 278 (1 288) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 94 (110) MSEK
  • Rörelsemarginal var 7,4 (8,5) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,02 (2,30) kronor

 

Helåret 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 796 (4 692) MSEK, varav 458 (8) MSEK avser försäljning av dotterbolag
  • Rörelseresultatet uppgick till 806 (388) MSEK, varav 489 (8) MSEK i reavinster
  • Rörelsemarginal, exkl reavinst, var 7,3 (8,1) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 21,02 (7,93) kronor

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2010 på 4,00 (4,00) kronor per aktie

 

Kommentar av VD Jonas Wiström:

År 2010 var ett år av stora strukturella förändringar i linje med vår strategi att bli etta eller tvåa på de marknader vi verkar. Avyttringar genomfördes inom kontroll och besiktning och förvärv genomfördes inom Energi, Elkraft och Infrastruktur.

Konjunkturen fortsatte att successivt förbättras i det fjärde kvartalet. Tydligast var uppgången i Sverige och där framförallt i industrisegmentet, vilket bidrog till att division Industry lyckades höja rörelsemarginalen till 11,4 procent i fjärde kvartalet, att jämföra med 7,6 procent i första kvartalet. Även division Technology gjorde ett tillfredsställande kvartal med en stigande debiteringsgrad och 9,2 procent i marginal.

Divisionerna Energy och Infrastructure noterade ett sämre kvartal. Energys resultat belastades av uppskjutna projekt inom kärnkraftsområdet, fortsatta negativa valutakurseffekter och ihållande prispress i Finland. Infrastructures resultat pressades av att projekt Förbifart Stockholm ytterligare försenats på grund av ett överklagande samt av förluster i Norge.

ÅF växte organiskt (1 procent) och genomförde bolagsförvärv i fjärde kvartalet. Förvärven av svenska Energo och spanska Mercados tillförde ÅF cirka 350 kvalificerade medarbetare inom energi, eldistribution och energieffektivitet i fastigheter.

Sett till helåret 2010 har över 1 000 medarbetare lämnat eller tillkommit genom avyttringar eller förvärv i linje med strategin att skapa en mer fokuserad teknisk konsultorganisation med starka divisioner som kan bli marknadsledande. Försäljningen av ÅF-Kontroll med ca 500 medarbetare, skedde i början av året och merparten av förvärven i slutet av året. Vid årets utgång var antalet medarbetare 4 475, vilket är cirka 50 fler än vid utgången av föregående år.

Utgångsläget för 2011 är gynnsamt. ÅF står med en tydlig struktur, ett starkt varumärke och trenden i debiteringsgrad är positiv för första gången sedan finanskrisens inträde. Orderingången var över förväntan i fjärde kvartalet framför allt inom Energy och bedömningen är att ÅFs marknad kommer att fortsätta förstärkas gradvis i år. Det mesta tyder på att 2011 blir ett bättre år än 2010 för ÅF.

Den övergripande målsättningen kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar.

 

Huvudkontor:

ÅF AB, 169 99 Stockholm

Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna

Tfn: 010-505 00 00 Fax: 010-505 00 10

www.afconsult.com / info@afconsult.com 

Org.nr. 556120-6474

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 februari 2011 klockan 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

 

Hela rapporten inklusive tabeller bifogas (pdf)