This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010

För mer information:

VD Jonas Wiström    070-608 12 20
CFO Jonas Ågrup    070-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson    070-657 20 26

 

Första kvartalet 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 107 (1 205) MSEK
  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 565 (1 208) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 541 (106) MSEK, varav 458 MSEK i reavinst
  • Rörelseresultatet, ex övriga rörelseintäkter, uppgick till 83 (104) MSEK
  • Rörelsemarginalen, ex övriga rörelseintäkter, var 7,5 procent (8,6)
  • Rörelsemarginalen, ex övriga rörelseintäkter och ÅF-Kontroll, var 8,2 procent
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 30:53 (4:51) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström


Första kvartalet präglades av en fortsatt svag marknadssituation, även om en successiv förbättring kunde noteras under kvartalet. Debiteringsgraden var relativt låg, men steg månad för månad. I mars var ÅFs rörelsemarginal 10 procent.

Den tydligaste återhämtningen märks inom energisektorn globalt, som i dag svarar för cirka 40 procent av ÅFs omsättning. Investeringarna i ny elproduktion har tagit fart igen, som en följd av att kreditmarknaden stabiliserats. ÅF vann flera större kraftverksorder under det första kvartalet och affärsaktiviteten är betydligt högre jämfört med för ett år sedan. Division Energy redovisade en rörelsemarginal på över 10 procent i kvartalet och högst lönsamhet redovisade den ryska enheten med cirka 250 konsulter.

Division Kontroll, som tyngde ÅFs rörelseresultat under första kvartalet, avyttrades i slutet av mars månad. Transaktionen ger ÅF en stark finansiell ställning som ger möjlighet till bolagsförvärv inom kärnverksamheten på befintliga eller nya marknader.

ÅF står fast vid bedömningen att 2010 kommer att bli ett utmanande år, men att marknaden successivt kommer att förbättras. Målet är tydligt: Att fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och samtidigt öka tillväxttakten.

Rörelsens intäkter och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 107 (1 205) MSEK.
Rörelsens intäkter uppgick till 1 565 (1 208) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 541 (106) MSEK.
Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 83 (104) MSEK.

Rörelsemarginalen, exklusive övriga rörelseintäkter, var 7,5 procent (8,6).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 538 (104) MSEK.

Debiteringsgraden uppgick till 70 (71) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 518 (77) MSEK.

Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 30:53 (4:51) kronor.

Förvärv och avyttringar

ÅF tecknade den 25 mars avtal om avyttring av 100 procent av aktierna ÅF-Kontroll, inklusive dess dotterbolag. Köpare är DEKRA AG, Tyskland.

Baserat på ett Enterprise Value om 610 MSEK, betalade DEKRA 550 MSEK för aktierna i ÅF-Kontroll (med bolaget följde en nettoskuld på 60 MSEK).

Affären gav upphov till en realisationsvinst om 458 MSEK. ÅF-Kontrolls resultat avskiljdes från ÅF per den 25 mars 2010.

Väsentliga händelser under första kvartalet, samt efter balansdagens utgång

ÅF tecknade avtal med Fortum gällande tekniska konsulttjänster och projektledning vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Klaipeda, Litauen. Kraftverket är ett så kallat "waste-to-energy" kraftverk, där el genereras av avfall från hushåll och industri. För ÅF är ordern värd flera miljoner Euro.

ÅF tecknade avtal med det statliga lettiska energibolaget Latvenergo gällande tekniska konsulttjänster och projektledning vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Riga. Kraftverket är naturgaseldat med en effekt om 420 MW. För ÅF är ordern värd flera miljoner Euro.

ÅF tecknade en tilläggsorder för ett pågående vattenkraftsprojekt, Nant de Drance, i Schweiz (ÅF aviserade den initiala grundordern för detta projekt värd 27 MEUR den 23 september 2009). ÅFs tilläggsuppdrag innebär i första hand analys och konstruktion för att öka kapaciteten av kraftverket från 600 MW till 900 MW.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9 (7) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 (20) MSEK.

Det totala kassaflödet för perioden blev 467 (-7) MSEK. Avyttringen av ÅF Kontroll gav ett positivt kassaflöde på 592 MSEK och nettot av upptagna lån och amortering av lån påverkade kassaflödet med -114 (-2) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 805 (281) MSEK.
Koncernens nettokassa uppgick vid utgången av mars till 550 (-187) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 135,89 kronor och soliditeten var 61,9 procent. Vid årsskiftet 2009/2010 var det egna kapitalet per aktie 107,36 kronor och soliditeten 51,0 procent. Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2010 till 2 311 MSEK.

Status i divisionerna


Energy    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 236 (313)
     Rörelsemarginal Q1: 10,6% (7,9%)

 

Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster vände uppåt under fjärde kvartalet i fjol och den positiva trenden fortsatte under årets första tre månader. Debiteringsgraden steg och orderingången var över förväntan. En starkt bidragande orsak till den förbättrade marknadssituationen är att den globala kreditmarknaden stabiliserats.

Efterfrågan var särskilt stark på projekt- och expertkompetens för biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeverk i Europa. Kärnkraftrelaterade förstudier var också starkt efterfrågade i flera länder under det första kvartalet, ett område där divisionen har en världsledande ställning som oberoende konsult.

Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas investeringar är ofta omfattande och sträcker sig över många år. Energy har en betydande orderstock med pågående kraftverksprojekt i fler än 30 länder.

Engineering    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 337 (344)
     Rörelsemarginal Q1: 6,8% (10,7%)

 

Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Det första kvartalet präglades av återhållsamhet på marknaden. Flera industrikunder var fortfarande avvaktande inför nya, större investeringar samtidigt som ett par betydande projekt avslutades inom divisionen, vilket ledde till en något lägre debiteringsgrad.

I slutet av första kvartalet steg dock aktiviteten på marknaden och divisionen tecknade ett par viktiga kontrakt, bland annat med Scania och SSAB. Efter rapportperiodens utgång blev ÅF utsedd till teknisk huvudkonsult för en betydande miljöinvestering i ett biokraftvärmeverk på Korsnäs industriområde i anslutning till massa- och pappersbruket. Kunden är Bomhus Energi och för ÅF är ordern värd cirka 50 MSEK.

 

Infrastruktur    Rörelsens intäkter Q1, MSEK: 467 (497)
     Rörelsemarginal Q1: 8,6% (9,2%)

 

Division Infrastruktur är Sveriges ledande infrastrukturkonsult.

Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster förbättrades något i första kvartalet, jämfört med slutet av 2009. Det som ökar tydligast är andelen projekt kring offentlig infrastruktur, inte minst vad gäller satsningar i det nordiska väg- och järnvägsnätet. Division Infrastruktur har pågående järnvägsprojekt i Sverige, Norge och Danmark.

Divisionens största affärsområde, Installation, med verksamheter i Sverige och Norge, gjorde ett bra kvartal, beaktat en fortsatt svag marknad för byggrelaterade tjänster till industrin samt privata bygg- och fastighetsbolag. Ett nytt samarbete inleddes i kvartalet med det tekniska handelsbolaget Ahlsells relaterat till energieffektivitet i fastigheter.

I första kvartalet rekryterades Ove Guttormsen till ny chef för ÅF i Norge, där division Infrastruktur har störst verksamhet av ÅFs divisioner. ÅF har idag 150 konsulter i Norge.  Ove, som närmast kommer från olika chefsbefattningar inom Siemens/Bravida, har en gedigen erfarenhet från industri- och infrastruktursektorn. Han börjar på ÅF den 3 maj. Målsättningen är att expandera ÅF i Norge under de närmaste åren med ökad lönsamhet.

 

Kontroll    Rörelsens intäkter 1 januari-25 mars: 89 (94) MSEK
     Rörelsemarginal 1 januari-25 mars: -1,4 % (7,4%)

 

Division Kontroll avyttrades till tyska Dekra den 25 mars 2010.
För mer information: se under rubriken Förvärv och avyttringar eller www.afconsult.com

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 4 150 personer (4 249).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 3 890 (4 443), varav 2 741 i Sverige och 1 149 utanför Sverige. ÅF Kontroll som avyttrades den 25 mars hade 512 anställda.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 76 (66) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto blev 464 (-8) MSEK. Moderbolaget gjorde ett finansiellt resultat vid försäljningen av ÅF Kontroll på 469 MSEK. Likvida medel uppgick till 548 (0,3) MSEK och bruttoinvesteringar i inventarier uppgick till 2 (2) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2009 (not 1 sid. 79). Från 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3, Rörelseförvärv (omarbetad) och IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (omarbetad). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.3 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2009. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Aktien

ÅF-aktien steg med 15,3 % under första kvartalet, jämfört med Stockholmsbörsens OMXSPI-index som steg med 8,3 procent och Mid-Cap-index steg med 9,4 procent.

Datum för ekonomisk information 2010

Delårsrapport januari-juni 2010    14 juli
Delårsrapport januari-september 2010    21 oktober


Jonas Wiström, VD & Koncernchef, ÅF AB.  Stockholm den 5 maj 2010.Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

 

ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474
Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
Telefon: 010 505 00 00
E-mail: info@afconsult.com
www.afconsult.com

 


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: