This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2009

För mer information:
 
 
Andra kvartalet 2009
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 199 (1 174) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 100 (135) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (11,5) procent
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:01 (5:53) kronor
 
Första halvåret 2009
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 407 (2 238) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 206 (251) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (11,2) procent
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 8:52 (10:22) kronor
 
Kommentar av VD Jonas Wiström:

Marknaden fortsatte att långsamt försvagas i det andra kvartalet. Detta med undantag för tjänster och projekt relaterade till Kärnkraft, Samhällsbyggnad och Energieffektivisering där efterfrågan steg.    
 
Totalt genomfördes uppsägningar av cirka 60 medarbetare i kvartalet vilket medförde en kostnad om 7 MSEK. ÅF gasar och bromsar samtidigt just nu beroende på marknad och geografi. Tillväxten uppgick till drygt 2 procent under andra kvartalet men den organiska tillväxten var negativ.
 
ÅFs rörelsemarginal uppgick till 8,4 procent i andra kvartalet, jämfört med 10,7 procent förra året (justerat för premierabatten från Alecta). Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent. Kvartalet innehöll 2 färre debiterbara dagar, jämfört med samma kvartal i fjol, motsvarande 3 procent mindre debiterbar tid.  
Det operativa kassaflödet uppgick till 174 (114) MSEK i andra kvartalet.
 
Den reala ekonomin fortsätter att bromsa in och flera industriella investeringar skjuts på framtiden, ofta till följd av brist på långa krediter. Dock ser ÅF tecken på en förbättrad marknad i Ryssland.
 
För ÅF är målet att fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av vår bransch. Bolaget har en stark marknadsposition, långa kundrelationer och ett starkt varumärke. På längre sikt är målet att fortsätta växa med 15 procent per år.
 
De gröna frågorna blir mer och mer centrala i ÅFs erbjudande och marknaden för dessa tjänster växer. Av denna anledning tillsätts den 1 september en chef med uppgift att koordinera och utveckla erbjudandet inom Miljö.
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång
 
Øresundsbro Konsortiet tecknade ett betydande konsultavtal med ÅF avseende fem av sex möjliga teknikområden. ÅF blev "Huvudleverantör" för tekniska konsulttjänster till Öresundsförbindelsen. Øresundsbron köper teknikkonsulttjänster för 10 miljoner DKK per år. ÅFs avtal löper under 2 år med option på förlängning.
 
ÅF, via division ÅF-Kontroll, etablerade ett dotterbolag i Litauen (UAB AF Inspection LT). Verksamheten är inriktad på provning och kontroll för kärnkraftsindustrin. Bolaget har från start 30 kvalificerade medarbetare - samtliga, efter överenskommelse, övertagna från det statligt ägda Ignalina Nuclear Power Plant.

Omsättning och resultat, Q2 2009

Nettoomsättningen uppgick till 1 199 (1 174) MSEK, en ökning med 2 procent.
 
Rörelseresultatet uppgick till 100 (135) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,4 (11,5) procent.
Noterbart är att resultatet för andra kvartalet 2008 påverkades positivt med 9,5 MSEK av en premierabatt från Alecta.
 
Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent.
 
Resultatet efter finansnetto var 97 (132) MSEK. Vinstmarginalen var 8,0 (11,3) procent.
 
Resultatet efter skatt uppgick till 70 (94) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 4:01 (5:53) kronor.

Omsättning och resultat, Q1-Q2 2009
 
Nettoomsättningen uppgick till 2 407 (2 238) MSEK, en ökning med 8 procent.
 
Rörelseresultatet var 206 (251) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,6 (11,2) procent.
Noterbart är att resultatet för första halvåret 2008 påverkades positivt med 19 MSEK av en premierabatt från Alecta.
 
Debiteringsgraden uppgick till 71 (75) procent.
 
Resultatet efter finansnetto var 200 (241) MSEK. Vinstmarginalen var 8,3 (10,8) procent.
 
Resultatet efter skatt uppgick till 147 (174) MSEK.
 
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8:52 (10:22) kronor.
 
Förvärv & Avyttringar

ÅF avyttrade det norska dotterbolaget Brekke & Strand, med 25 medarbetare, till norska Hjellnes Consult AS, samt ett aktieinnehav i albanska ITP-Infra Trans Project Ltd. Försäljningarna gav ett positivt rearesultat om 7,5 MSEK i det andra kvartalet.
 
Investeringar
 
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 23 (26) MSEK för perioden januari-juni 2009.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
 
Det operativa kassaflödet uppgick till 174 (114) MSEK för andra kvartalet.
Det totala kassaflödet uppgick till -8 (42) MSEK.
Kvartalets kassaflöde har påverkats av utdelning till aktieägarna med -111 (-112) MSEK samt nettot av upptagna lån och amortering av lån med -50 (97) MSEK.
Rörelsekapitalförändringen var positiv och blev 103 (-5) MSEK för kvartalet.
 
Det totala kassaflödet för perioden januari-juni uppgick till -15 (-4) MSEK. Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 32 (57) MSEK.
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick vid halvårsskiftet till 270 (310) MSEK.
Eget kapital per aktie var 100,3 kronor. Soliditeten uppgick till 49,9 procent. Vid årsskiftet var eget kapitalet per aktie 99,5 kronor och soliditeten var 47,1 procent. 
 
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid halvårsskiftet till 146 (114) MSEK.
 
Antal anställda
Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 333 (4 063), varav 3 139 i Sverige och
1 194 utanför Sverige. Antal årsanställda uppgick till 4 232 (3 816) personer.
 
Status i divisionerna
              
     
 
Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster har försämrats i spåren av konjunkturnedgången. Nedgången sker emellertid från en hög nivå. Minskad elkonsumtion, lägre energipriser och en stram kreditmarknad har medfört att investeringstakten sänkts.
 
Energys tillväxt var framförallt hänförlig till förvärv och positiva valutakurseffekter. Debiteringsgraden var svagt stigande i det andra kvartalet och rörelsemarginalen ökade något jämfört med första kvartalet. Marknaden i Finland och Baltikum var dock fortsatt svag, vilket föranledde att några medarbetare sades upp och 18 medarbetare omfattades av tillfällig permittering.
 
Verksamheten i det i fjol förvärvade ryska, Lonas Technologia, följer plan. Den ryska marknaden visade tecken på förbättring i andra kvartalet och Lonas offertstock ökade. Verksamheten i Schweiz utvecklades fortsatt över förväntan - vilket även gällde den svenska miljöverksamheten.
 
                                                                                  
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.
 
Engineering kände av en fortsatt gradvis försämrad industrikonjunktur i andra kvartalet. Framförallt har efterfrågan från verkstadsindustrin avtagit. Detta kompenserades delvis av en fortsatt stark efterfrågan från livs-, läkemedels-, energi- och kärnkraftssektorn.
 
Som följd av en framgångsrik omfördelning av resurser härrör för närvarande 40 procent av Engineerings omsättning från energi- och kärnkraftssektorn. Huvuddelen av projekten på energiområdet rör idag produktionsanläggningar för biobränsle, nya bioeldade pannor hos kommunala energibolag, om- och tillbyggnader av kraftverk, nybyggnad av vindkraftverk samt modernisering och effekthöjningsprojekt inom kärnkraften.
 
För att möta den sämre konjunkturen inom verkstadsindustrin har mindre personalnedskärningar genomförts på ett antal orter. Parallellt har sälj- och marknadsföringsinsatserna stegrats i hela divisionen.
 
     
Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden.
 
Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet har med undantag för områdena Samhällsbyggnad och Energieffektivisering försvagats i det andra kvartalet.
 
Åtgärder för att möta den lägre aktivitetsnivån är igångsatta genom bland annat ökade säljinsatser, intern omplacering av konsulter till områden med fortsatt stark efterfrågan, uppsägningar och en generell kostnadsöversyn.
 
Divisionens resultat i andra kvartalet påverkades positivt med 7,5 MSEK som netto av bolagsförsäljningar. Resultatet påverkades samtidigt negativt av uppsägningskostnader om 4 MSEK.
 
Affärsområdet Samhällsbyggnad fortsätter att leverera starka resultat, framförallt tack vare långsiktiga och betydande investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF fortsätter att vinna nya marknadsandelar inom Samhällsbyggnad genom god organisk tillväxt.
 

     
 
Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Efterfrågan var fortsatt tillfredsställande - särskilt på provningsrelaterade tjänster. Den starkaste efterfrågan noterades från kärnkraftsindustrin.
 
Debiteringsgraden i den svenska verksamheten var lägre än under samma period i fjol, framför allt beroende minskade underhållsinsatser bland industrikunder i Sverige.
 
Resultatet belastades även av kostnader för avveckling av olönsamma verksamheter och uppbyggnadskostnader av specialistkompetens relaterad till kärnkraftsindustrin i Sverige och Litauen. Från och med tredje kvartalet förväntas gjorda investeringar generera vinst.
 
Den tjeckiska verksamheten levererade fortsatt resultat över förväntan.
 
Moderbolaget
 
Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 144 (127) MSEK för januari-juni och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -13 (-17) MSEK.
 
Likvida medel uppgick till 2 (1) MSEK och för perioden januari-juni 2009 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 4 (7) MSEK.

Redovisningsprinciper
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer
 
ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sidorna 56-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.
 
Aktien
 
Aktiekursen för ÅF var 142,75 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket betyder en uppgång med 20 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt 20 procent.
 
Under första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier. Syftet med återköpen var att säkra bolagets förpliktelser med anledning av "Prestationsbaserat Aktieprogram 2008".
 
Nästa rapporttillfälle
 
ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2009 offentliggörs den 21 oktober.
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
 
Stockholm den 17 juli 2009
 
ÅF AB (publ)
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: