This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Delårsrapport januari-mars 2009

För mer information:
 
 
ÅF Q1: EBIT 8,8%, Tillväxt 14%
 
 
Första kvartalet 2009
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 208 (1 064) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 106 (117) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 77 (80) MSEK
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:51 (4:69) kronor
Kommentar av VD Jonas Wiström
 
Marknaden för kvalificerade tekniska konsulttjänster var något bättre i första kvartalet, jämfört med den bedömning som ÅF gjorde i förra kvartalsrapporten. Det bidrog till att kostnaden för ÅFs omstruktureringsprogram för det första kvartalet blev 5 MSEK, jämfört med beräknade 19 MSEK.
 
Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent i första kvartalet, jämfört med 10,1 procent i fjol (justerat för premierabatten från Alecta 2008). Orsaken till den lägre lönsamheten var en lägre debiteringsgrad än motsvarande period föregående år.
 
Tillväxten var 14 procent, varav 2 procent organiskt. ÅF fortsätter att vinna nya marknadsandelar inom prioriterade tillväxtområden. Betydande investeringar gjordes för att ytterligare stärka ÅFs position som världens största oberoende konsultföretag inom kärnkraft. I första kvartalet utökades samarbetet med Vattenfall inom kärnkraftsområdet samtidigt som ÅF-Kontroll förstärkte sin position på området. Vidare introducerade ÅF branschens första Trainee-program (ÅF Nuclear Trainee Programme) vilket mött ett positivt gensvar från både arbetsmarknaden och ÅFs kunder.
 
Utsikterna för den närmaste framtiden är oförändrade: ÅF är fortsatt inställt på ett tufft 2009 med stora utmaningar på marknaden. Det finns få tecken på att konjunkturen bottnat. Fortfarande skjuts betydande industriella nyinvesteringar på framtiden. För ÅF är målsättningen att fortsätta leverera lönsamhet och tillväxt i toppskiktet av vår bransch. Bolaget har en solid marknadsposition, långa kundrelationer och ett starkt varumärke.
 
Omsättning och resultat
 
Nettoomsättningen uppgick till 1 208 (1 064) MSEK, en ökning med 14 procent.
 
Rörelseresultatet uppgick till 106 (117) MSEK.
Rörelsemarginalen var 8,8 (10,9) procent.
 
Noterbart är att resultatet för första kvartalet 2008 påverkades positivt med 9,5 MSEK av en premierabatt från Alecta.
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 104 (109) MSEK.
Vinstmarginalen var 8,6 (10,2) procent.
 
Debiteringsgraden uppgick till 71 (74) procent.
 
Resultatet efter skatt uppgick till 77 (80) MSEK.
 
Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 4:51 (4:69) kronor.
 
Väsentliga händelser under första kvartalet, samt efter balansdagens utgång
 
ÅF tecknade ett fyraårigt ramavtal med Vattenfall som sträcker sig över åren 2009-2012. Avtalet avser teknikkonsulttjänster och spänner över allt från projektledning, analys och utredning till tekniska beräkningar och detaljkonstruktion inom alla tekniska discipliner. Vattenfall var före avtalets tecknande en av ÅFs största kunder. Genom avtalet beräknas omsättningen med Vattenfall öka betydligt.
 
ÅF, genom division ÅF-Kontroll, har av Forsmarks Kraftgrupp fått i uppdrag att leverera återkommande kontroll av rör & komponenter med kvalificerade provningssystem. Uppdraget avser Forsmark 1-3 under revisionsperioden 2009-2011 samt option på ytterligare två år. 
 
ÅF blev rankad till Sveriges 7e mest attraktiva arbetsgivare, alla kategorier, i Universums årliga undersökning bland Sveriges teknologstuderande. ÅF fick motta priset som "Branschbäst" (Tekniska konsulter). Bland de yrkesverksamma ingenjörerna (2-8 år i yrkeslivet) rankas ÅF 8a (branschbäst även där).
 
Förvärv / Nya Marknader / Avyttringar
 
ÅF, via division ÅF-Kontroll, etablerade ett nytt helägt dotterbolag i Litauen. Verksamheten är inriktad på provning och kontroll inom kärnkraftsindustrin. Bolaget har från start 30 medarbetare - samtliga, efter överenskommelse, övertagna från det statligt ägda Ignalina Nuclear Power Plant (INPP). Ett servicekontrakt har tecknats med INPP om leverans av kontroll och provningstjänster.
 
Investeringar
 
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 7 (15) MSEK. Under första kvartalet 2008 investerades 7 MSEK i byggnad i ÅFs dotterbolag ÅF-Colenco.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
 
Kassaflödet uppgick till -7 (-46) MSEK. Periodens kassaflöde har påverkats av återköp av ÅF-aktier uppgående till 5 MSEK.
Nettot av upptagna lån och amortering av lån påverkade kassaflödet med 3 (-66) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 281 (269) MSEK.
 
Eget kapital per aktie uppgick till 103,4 kronor och soliditeten var 49,4 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 99,5 kronor och soliditeten 47,1 procent.
 
Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid utgången av mars till 187 (61) MSEK.
 
Status i divisionerna 
 
 
Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft.
 
Marknaden för energikonsulttjänster har påverkats av den försämrade konjunkturen. Det kan noteras en ökad osäkerhet på marknaden. Störst är osäkerheten på marknaderna i Ryssland, Baltikum och Sydostasien. Under första kvartalet har dock orderingången varit stark tack vare ett nytt kärnkrafts- och ett nytt vattenkraftsuppdrag i Schweiz.
 
Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas investeringar är ofta omfattande och sträcker sig över många år. Energy har en betydande orderstock, motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor, med pågående kraftverksprojekt i fler än 40 länder. ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco och det i december förvärvade ryska Lonas Technologia åstadkom resultat som överskred förväntan i första kvartalet - framförallt tack vare betydande orderböcker.
 
Starkast efterfrågan upplevde division Energy från områdena kärnkraft och termisk kraft.
 
 
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Engineering känner av en försämrad industrikonjunktur i Sverige och internationellt. Genom ökade säljinsatser, en stark lokal närvaro och långa kundrelationer lyckades divisionen upprätthålla en god lönsamhet och debiteringsgrad i kvartalet.
 
Ett strategiskt och långsiktigt arbete med att förbättra projektekonomin i stora fastprisåtaganden börjar också ge märkbar och positiv effekt på divisionens resultat.
 
Den starkaste efterfrågan noterades från kärnkrafts-, livs- och läkemedelsindustrin. Kunderna investerar framför allt i effektiviseringar av produktionsanläggningar, miljörelaterade projekt, utveckling av alternativa bränslen och omställning till effektiv energihantering.
 
 
Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden.
 
Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i kvartalet. Merparten av affärsområdena noterade en fortsatt hög debiteringsgrad och en fortsatt god orderingång.
 
Den svagare marknad som affärsområdet Produktutveckling märkte av i slutet av fjolåret har bestått - men utan ytterligare försvagning. Ett 20-tal uppsägningar och lika många omplacerade konsulter till områden med stark efterfrågan genomfördes under kvartalet. 
 
Noterbart är den fortsatt höga aktiviteten i största affärsområdet Installation med över 600 medarbetare i Sverige och Norge. Till detta bidrar en stark efterfrågan på effektivare energilösningar i kommersiella, industriella och offentliga lokaler. En trend är dock att projekten minskar i storlek, som en följd av finanskrisen och lågkonjunkturen.
 
Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en fortsatt stark marknad, tack vare omfattande investeringar i svensk järnväg. Mats Påhlsson tillträdde som ny affärsområdeschef per 1 april. Mats har en lång och gedigen konsultchefsbakgrund inom infrastruktursektorn.
 
 
Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering.
 
Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i det första kvartalet. ÅF-Kontroll vidhöll en god debiteringsgrad och redovisade den högsta lönsamheten för ett första kvartal någonsin, rensat för Alectas premierabatt i fjol. Det första kvartalet innehöll engångskostnader avseende affärs- och tjänsteutbudsutveckling om cirka 3 MSEK.
 
ÅF-Kontroll fortsätter att vinna nya marknadsandelar i Sverige och internationellt.
Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent i första kvartalet. Det råder brist på erfarna provningstekniker och besiktningsingenjörer, i Sverige och i grannländerna.
 
Den tekniska harmoniseringen inom EU är en ny stark drivkraft. Kontroll räknar med att flera europeiska marknader kommer att avregleras och privatiseras, vilket skapar en mer internationell marknad och förändring i konkurrenssituationen. Mot denna bakgrund har ÅF-Kontroll ökat expansionstakten internationellt. I september etablerades ÅF-Kontroll i Tjeckien genom förvärvet av Qualitest med 85 medarbetare och i första kvartalet etablerades ett kontor i Litauen med 30 medarbetare med fokus på kärnkraft.
 
Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 4 249 personer (3 747). Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 443 (3 938), varav 3 170 i Sverige och 1 273 utanför Sverige.
 
Moderbolaget
 
Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 66 (57) MSEK och resultatet efter finansnetto var -8 (-4) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,3 (0,4) MSEK och för perioden januari-mars 2009 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 2 (3) MSEK.
 
Redovisningsprinciper
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83 ). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer
 
ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sid. 56-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit, men riskexponeringen har ökat till följd av den oroliga finansmarknaden, i bland annat Ryssland.
 
Aktien
 
ÅF-aktien sjönk med 9,9% under första kvartalet, jämfört med Stockholmsbörsens OMXSPI-index som sjönk med 2,0 procent och Mid-Cap-index sjönk med 4,1 procent.
 
Återköp
 
Under fjärde kvartalet 2008 återköptes 37 000 ÅF-aktier och under första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier, med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på ÅFs årsstämma den 23 april 2008. Bemyndigandet gällde förvärv av högst 230 000 egna aktier av serie B, fram till årsstämman den 5 maj 2009.
Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2008".
 
Datum för ekonomisk information 2009

  
Stockholm den 5 maj 2009
Jonas Wiström
VD & Koncernchef, ÅF AB
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: