This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF ökar vinsten i allmänt svag konjunktur

  • Nettoomsättningen uppgick till 491 (479) MSEK
  • Debiteringsgraden uppgick till 69% (66%)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 11 (6) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till 1:49 (0:95) kronor
  • Bibehållen prognos om positivt kassaflöde och rörelseresultat 2003
 
Kommentar av VD Jonas Wiström
 
Den kraftfulla omstrukturering av ÅFs verksamhet som beslutades under föregående år har genomförts under första kvartalet. Totalt har cirka 200 medarbetare lämnat företaget genom uppsägningar eller förtida pension. Målet är att bryta den negativa lönsamhetstrenden och ta ÅF till lönsamhet i år. För detta ändamål har merparten av avsättningen för omstrukturering som gjordes i bokslutet 2002 använts.
 
Samtidigt med omorganisationen har debiteringsgraden ökat med närmare 3 procentenheter, vilket är tillfredställande och förklarar ökningen i resultat jämfört med första kvartalet i fjol. Debiteringsgraden har ökat som en följd av uppsägning av icke debiterande personal och ett stort engagemang bland medarbetarna i ÅF.
 
Vi har respekt för ett fortsatt svagt konjunktur- och marknadsläge och risken för ihållande prispress inom vissa marknadsområden. Bedömningen är att det nuvarande marknadsläget består - utan nämnvärd förändring - under återstoden av året. Målet är därför att vinna nya andelar på marknaden för tekniska konsulttjänster, samt göra ÅF lönsamt i förekommande marknadssituation.
 
Väsentliga händelser under perioden
 
ÅFs franska dotterbolag Chleq Froté ingår avtal med förpackningstillverkaren Emin Leydier värt cirka 65 Mkr. Projektet beräknas nå volym under andra kvartalet 2003 och avslutas 2004.
 
ÅF träffar ramavtal med Vägverket samt Räddningsverket. Respektive avtal gäller två år, med option på ytterligare ett år.
 
ÅF tecknar ett strategiskt partnerskap- och produktutvecklingsavtal med Siemens Medical Solutions. ÅF tar över 16 Siemens-anställda och en unik utvecklingsmiljö inom medicinsk röntgen i Stockholm.
 
Omsättning och resultat
 
Nettoomsättningen ökade med närmare 3 procent till 491 (479) MSEK.
 
Rörelseresultatet uppgick till 14 (9) MSEK. Rörelsemarginalen var 2,8 (1,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 69 (66) procent.
 
Koncernens resultat efter finansnetto var 11 (6) MSEK. Vinstmarginalen var 2,2 (1,3) procent.
 
Vinst per aktie var 1:49 (0:95) kronor.
 
Upplösning av omstruktureringsreserv
 
I bokslutet för år 2002 avsattes en omstruktureringsreserv på 85 MSEK för avveckling av administratörer, chefer och konsulter. Omstruktureringen har i huvudsak genomförts under första kvartalet 2003. Efter att lokala MBL-förhandlingar avslutats har avvecklingskostnaden för respektive medarbetare beräknats och skuldförts i det bolag som medarbetaren är anställd i, samtidigt som omstruktureringsreserven har lösts upp med motsvarande belopp.
Kvarvarande omstruktureringsreserv var 11 MSEK per utgången av första kvartalet.
 
Status i divisionerna

Industri & System
 
Marknaden för industri- och IT-konsulttjänster minskade under 2002 och har varken förbättrats eller försämrats under första kvartalet. Konkurrensen och prispressen är fortfarande hård och framförhållningen kort inom flera marknadsområden.
Positivt är att efterfrågan på produkt- och produktionsutvecklande uppdrag ökar, vilket passar Industri & Systems kompetens väl.
 
Massa & Papper
 
Efterfrågan på konsulttjänster från massa- och pappersindustrin i Sverige och Europa har efter en period av nedgång visat tecken på stabilisering och svag förbättring.
Massa & Papper har ett ökat antal förfrågningar rörande större projekt och viktiga kundbeslut ska tillkännages under våren och hösten. Resultatet för det första kvartalet tyngdes av låg beläggning i ÅFs franska dotterbolag, Chleq Froté.
 
Installation
 
Fastighets- och byggmarknaden i Sverige visade en försämrad aktivitet under tredje och fjärde kvartalet 2002. Bedömningen är att marknaden nu stabiliserats på en relativt låg nivå. Installation har upplevt en nedgång i konsultuppdrag avseende nybyggnationer men en ökad aktivitet när det gäller ombyggnads- och förvaltningsuppdrag. Samtidigt har efterfrågan på konsulttjänster kring energihushållning ökat.
 
Energi & Miljö
 
Beläggningen inom Energi & Miljö steg varje månad under första kvartalet till en acceptabel nivå. Efterfrågan på konsulttjänster och expertis inom Energi & Miljö väntas öka till följd av nya EU-direktiv med krav på energideklarering av byggnader. Samtidigt väntas höjda elpriser ge ökat intresse för energieffektiviseringar och alternativa energikällor. Ett ökat antal miljökrav på industrin kan också öka efterfrågan.
 
Nya Marknader
 
ÅF-Data
ÅF-Data förbättrade resultatet i en relativt kärv marknad under första kvartalet, framförallt tack vare sänkta kostnader och en viss ökning av intäkterna.
 
ÅF-Infrateknik
ÅF-Infrateknik har haft en relativt god orderingång under första kvartalet. Inom Telekom har ÅF-Infrateknik lyckats kompensera en sämre efterfrågan från teleoperatörer med ett ökat antal uppdrag inom Försvarsmakten. Inom Trafikteknik, Samhällsbyggnad och Transporter har efterfrågan varit stabil till svagt ökande.
 
ÅF-Kontroll
ÅF-Kontroll ökade omsättning och resultat och fortsätter att ta marknadsandelar. Debiterbarheten nådde en tillfredsställande nivå med tanke på nyanställningar och utbildningsaktiviteter. Marknaden för kontrollverksamhet är säsongsmässigt svag första kvartalet.
 
ÅF-SIFU
Den försiktiga återhämtningen på utbildningsmarknaden som påbörjades under slutet av fjolåret fortsatte under det första kvartalet. Ett bättre orderläge tillsammans med sänkta kostnader bidrog till att ÅF-SIFU förbättrade resultatet under första kvartalet.
 
Redovisningsprinciper
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Från och med verksamhetsåret 2003 har nya rekommendationer från Redovisningsrådet trätt i kraft. För ÅF-koncernen är det väsentligen RR 22 Utformning av finansiella rapporter och RR 25 Segmentredovisning som påverkat den externa redovisningen.
 
Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventa­rier uppgick till 11 (11) MSEK.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
 
Kassaflödet för det första kvartalet uppgick till - 29 (- 34) MSEK. I kassaflödet ingår en amortering av lån på 13 MSEK. Utnyttjande av omstruktureringsreserven har med 17 MSEK påverkat kassaflödet negativt.
 
Koncernens likvida tillgångar, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 40 MSEK. Vid årsskiftet var likvida tillgångar 69 MSEK.
 
Eget kapital per aktie uppgick till 58 kronor. Soliditeten var 30 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet 57 kronor och soliditeten 30 procent.
 
Fastighets- och finansförvaltningen
 
Vid en värdering som genomfördes vid års­skiftet 2002/2003 av Forum Fastighets AB bedömdes fastighe­ternas mark­nadsvärde till 411 (460) MSEK. Det bokförda värdet var per 2003-03-31 269 MSEK (273 MSEK).
 
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av kon­cernens konsult­rörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 procent. Fastighets­beståndet omfattar 33.000 m2.
 
Aktien
Aktiekursen för ÅF B var 89 kronor vid rapportperiodens utgång vilket innebär en nedgång med 3,3 procent sedan årsskiftet. Sax-index sjönk med 7,5 procent under samma tidsperiod.
 
Framtidsutsikter
 
Målet att uppnå ett positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat för helåret 2003 ligger fast.
 
Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten januari-juni presenteras den 20 augusti.
 
Ordinarie bolagsstämma äger rum den 7 maj klockan 17.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, i Stockholm.
 
 
Stockholm den 7 maj 2003
 
AB Ångpanneföreningen (publ)
 
Jonas Wiström
Verkställande direktör
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.