This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2002

* Koncernresultat före skatt -151 (88) MSEK
* Resultatet belastas med jämförelsestörande  kostnader på 110 MSEK
* Effektivare och mer kundorienterad organisation
* Förslag till utdelning 2 (5+8) kronor per aktie
 
För fjärde kvartalet 2002 uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till -12 (-1) MSEK. Kassaflödet för det fjärde kvartalet var positivt.
 
Under året igångsattes en kraftfull omstrukturering av AB Ångpanneföreningens (ÅFs) hela verksamhet. Totalt cirka 250 medarbetare kommer att lämna företaget genom uppsägningar eller förtida pension. Det kortsiktiga målet är att ta ÅF till lönsamhet under 2003.
 
Debiteringsgraden för helåret uppgick till 66 (70) procent. För sista kvartalet var debiteringsgraden 66 (68) procent.
 
Koncernens resultat efter finansnetto var - 40 (76) MSEK. Dessutom har resultatet belastats med jämförelsestörande poster i form av omstruktureringskostnader på 85 MSEK och nedskrivning av goodwill på 25 MSEK. Sammantaget uppgår resultatet före skatt till -151 (88) MSEK.
 
Vinstmarginalen uppgick till - 7,9 (4,5) procent. Resultatet per aktie var
-22,18 (9,91) kronor.
 
Nettoomsättningen minskade med drygt 2 procent till 1916 (1963) MSEK. Det totala antalet medarbetare mätt som årsanställda, exklusive medarbetare i intressebolag, var 2309 (2167). Inklusive medarbetare i intressebolag var antalet årsanställda 2607 (2470). Av dessa hade 413 (433) medarbetare sin anställning utanför Sverige.
 
Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid årsskiftet 2002/2003 till 76 (118) kronor per aktie.
 
Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2002/2003 till 4427 (4000).
 
Utsikter för 2003
Den svaga efterfrågan som har präglat 2002 bedöms fortsätta under merparten av 2003. Styrelsen bedömer att året kommer att inledas svagt men att omstruktureringen kommer att påverka resultatet positivt redan under det andra kvartalet. ÅFs lönsamhet torde dock öka totalt under år 2003 till följd av kostnadsbesparingar och den nya, effektivare organisationen.
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen.
 
Kommande händelser
Ordinarie bolagsstämma hålls den 7 maj klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.
 
Den 7 maj, delårsrapport avseende de första tre månaderna 2003.
 
Årsredovisning 2002 beräknas att publiceras den 23 april 2003. Den kan beställas per telefon 08-657 10 00 eller e-post info@af.se. Rapporten finns på svenska och engelska.
 
Stockholm den 19 februari 2003
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Styrelsen
 
Rapporten finns på svenska och engelska.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.