This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ): Delårsrapport januari-september 2002

ÅF redovisar ett resultat före skatt för perioden juli-september 2002 på -36 (1) MSEK. Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär på sammanlagt 22  MSEK. Av dessa kostnader uppgår ersättningar och lönebikostnader till avgående VD till 6 MSEK, omstruktureringskostnader i samband med förvärv av bolag 6 MSEK, orealiserade kursförluster i ÅFs börsportfölj på 4 MSEK samt ändrad periodisering av utvecklingskostnader inom utbildningsrörelsen på 6 MSEK. Omsättningen för kvartalet uppgick till 390 (394) MSEK och debiteringsgraden var 66 (68) procent.
 
För årets första nio månader var koncernresultatet efter finansnetto och intresse-bolagsandelar -28 (60) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal på -2,1 ( 4,3) procent. Omsättningen uppgick till 1364 (1396) MSEK.
 
Alecta meddelade efter periodens slut att man med omedelbar verkan beslutat frysa ännu ej utbetalda medel inom ramen för tidigare beslut. ÅF har ännu ej kunnat lyfta cirka 60 MSEK av totalt 299 MSEK. 
 
Utsikter för helåret 2002
 
ÅF har i tidigare lämnad helårsprognos räknat med en vinstmarginal på 1,3 procent som motsvarar ett resultat före skatt på drygt 25 MSEK. Helårsresultatet för ÅF bedöms nu bli lägre än tidigare lämnad prognos. Den bedömning som i dagsläget kan göras pekar dock på ett positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet 2002.
 
Förändringsarbete
 
Under en lång period har kostnaderna ökat snabbare än intäkterna i koncernen. Denna negativa trend måste brytas. Ett arbete har inletts för att analysera bolagets struktur i syfte att öka lönsamheten. Analysen och de förändringar som skall ske kommer att redovisas senast vid bokslutstillfället för år 2002.
 
Konsultrörelsen
 
Efterfrågan på ÅFs tjänster var fortsatt svag under det tredje kvartalet. Debiteringsgraden under det tredje kvartalet var 66 (68 ) procent. För perioden januari-september var debiteringsgraden 67 (71) procent.
 
Konsultrörelsens samlade resultat efter finan­siella poster uppgick under årets första nio månader till -3 (76) MSEK. Om­sättningen var 1442 (1489) MSEK.
 
 
Resultat och omsättning per teknikområde
 
Resultatnedgången var särskilt märkbar inom två teknikområden: Energi, Miljö & Process  samt Data, Elektronik & Mekanik:
Inom teknikområde Energi, Miljö & Process svarade skogsindustrisektorn -- främst projekt och  papperstekniken -- för hela resultatförsämringen medan massateknik, energi, miljö och utredningsverksamheten lämnar acceptabla resultat. Skogsindustrirörelsen består av ett svenskt moderbolag med 200 medarbetare samt dotter/intressebolag med 400 medarbetare i Finland, Tyskland, England, Frankrike och Spanien. Resultatförsämringen berodde i första hand på beläggningssituationen i utlandsverksamheten.
 
För teknikområde Data, Elektronik & Mekanik innebar telekom­sektorns allmänt svaga utveckling fortsatt begränsad efterfrågan och prispress. Förvär­vet av Communicator (f.d. Teleplan), Real Fast Software samt del av Calvia Datakonsult medför en förstärkning med ett 150-tal konsulter som kommer att verka inom dels teknikområde Data, Elektro­nik & Mekanik, dels teknikområde El & Instrument. I samband med förvärvade bolags infogande i ÅFs struktur har engångskostnader om 6 MSEK uppstått för avveckling av personal och mjukvaruavtal.
 
För övriga teknikområden var nedgången måttlig.
El- & Instrumentområdet påverkades negativt av telekom och processindustrins återhållsamhet, men hade samtidigt en mer fördelaktig efterfrågan inom installationsområdet. Ett förvärv genomfördes i Norge av hälften av aktierna i Elektrorådgivarne A/S i Bodö med god potential att därmed ta del av offshoresatsningarna. Ett mycket positivt besked om ÅFs kompetens var det IT-uppdrag om cirka 100 MSEK som efter periodens slut erhölls av Volvohandeln för fortlöpande förvaltning och underhåll av säljstödssystemet Tacdis.
 
Teknikområde VVS hade en hög debiteringsgrad och nådde ett tillfredsställande resultat. Ett intressant uppdrag var installationsprojekteringen för den nya musikhögskolan i Örebro med ovanliga och framsynta lösningar på värme- och kylförsörjning och akustik.
 
Resultatet för teknikområde Kontroll & Besiktning överträffade den budget som på helårsbas innebär en väsentlig resultat­förbättring jämfört med 2001. Resultatet för ÅF-Kontroll var 4 MSEK bättre än i fjol och bolaget har under september erhållit ackreditering från SWEDAC för att inleda arbetet i kärnkraftverken Ringhals och Barsebäck inom ramen för det samägda bolaget ÅF-TÜV Nord AB.
 
Inom teknikområde Utbildning & Management har ett besparings­program genomförts motsvarande 10 procent av kostnadsmas­san. Resultatet för verksamheten har belastats med 6 MSEK beroende på att utvecklingskostnader för framtida kurser inte längre aktiveras. Den biståndsorienterade verksamheten omorga­niserades från årsskiftet 2001/2002 genom att all ÅF-aktivitet avseende biståndsmarknaden nu bedrivs i ÅF‑International. Efter periodens slut har ÅF-International erhållit uppdrag om 13 MSEK från Sida, EBRD samt Världsbanken.
 
Fastighets- och finansförvaltningen
 
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av kon­cernens konsult­rörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 procent. Fastighets­beståndet omfattar 33.000 m2. Vid en värdering som genomfördes vid års­skiftet 2001/2002 av Forum Fastighets AB bedömdes fastighe­ternas mark­nadsvärde till 460 (469) MSEK. Det bokförda värdet var 270 MSEK.
 
Bruttoinvesteringar i maskiner och inventa­rier uppgick till 29 (35) MSEK exklusive inve­steringar genom företagsförvärv.
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 63 (108) MSEK. Av koncernens likvida medel var 15 (24) MSEK placerade i svenska och utländska börsaktier. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 342 (370) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 279 (262) MSEK.
 
Periodens kassaflöde uppgick till -154 (-194 ) MSEK.
 
Moderbolaget
 
Moderbolagets omsättning var 48 (52) MSEK och resultatet efter finans­netto 6 (-7) MSEK.
 
I slutet av juni beslutade styrelsen att utse Jonas Wiström till ny koncernchef och VD för AB Ångpanneföreningen. Wiström tillträdde sin befattning den 16 september.
 
 
Stockholm den 23 oktober 2002
 
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
 
Jonas Wiström
Verkställande direktör
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.