This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport januari-juni 2002

Efterfrågan på ÅFs tjänster var som förväntat svag även under årets andra kvartal.  Undantag från detta gäller byggmark­naden, där efterfrågan fortsatt var stark.
 
Efterfrågan var särskilt svag för konsulttjänster avseende telekomsektorn och massa- och pappersindu­strin, två av ÅFs största verksamhetsområden. Inom installationsrelate­rade upp­drag var marknaden däremot mera gynnsam, vilket medförde goda resultat för teknik­område VVS och delar av teknikområde El & Instrument.
 
Kapacitetsutnyttjandet under det första halvåret var 67 (71) procent. Effektiviserings­åtgärder och besparingar har vidtagits för att bibehålla ett positivt koncernresultat. Organisationen har kunnat genomföra besparingarna utan att för­sämra förutsättningarna att på ett bra sätt ta tillvara en förväntad gynnsammare efterfrågan.
 
Koncernresultatet efter finansnetto och intres­sebolagsandelar uppgick till 9 (59) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,9 (5,9) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 1,6 (6,5) procent. Resultatet har belastats av orealiserade förluster i aktieportföljen på 6 (2) MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till koncernens medarbe­tare på 1 (7) MSEK. 
 
Omsättningen uppgick till 974 (1002) MSEK. Det sämre kapacitetsutnyttjandet motsva­rar cirka 50 MSEK i omsättning. Antalet årsanställda inklusive intressebolag uppgick till 2589 (2433).
 
Koncernens substansvärde, efter 20 pro­cents schablonskatt på bedömda över­vär­den i fastig­heter, var 106 (117) kronor per aktie. Minskningen beror främst på utbetald utdel­ning om 13 kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 44 (45) pro­cent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,4 (14,9) procent.
 
Vid en extra bolagsstämma i januari 2002 invaldes Eva-Lotta Kraft och Carl-Erik Nyquist i styrelsen, medan Hans Dalborg, Lars Westerberg och Anders Narvinger avgick. Nyquist valdes av styrelsen till ordförande.
 
Vid den ordinarie stämman i april 2002 invaldes även Helena Skåntorp, Magnus Grill och Peter Sandström. Gunnar Grönkvist och Gunnar Svedberg omvaldes. Yngve Lundberg avgick.
 
I slutet av juni beslutade styrelsen att utse Jonas Wiström till ny VD för bolaget. Wiström beräknas tillträda sin befattning under september.
 
Stockholm den 13 augusti 2002
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
 
 
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.