This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport januari-mars 2002

Efterfrågan på ÅFs tjänster, som försämrades markant under det andra halvåret 2001, var som helhet svag även under årets första del. Undantag från detta gäller byggmarknaden, varför teknikområde VVS fortsatte att utvecklas positivt.

Genom kostnadsbesparande åtgärder och en återhållsamhet vad avser kapacitetsökning förbättrades emellertid rörelseresultatet bortsett från jämförelsestörande poster med 10 MSEK jämfört med det sista kvartalet 2001. Omsättningen var oförändrad jämfört med året före. Kapacitetsutnyttjandet var 66 procent mot 67 procent fjärde kvartalet 2001.

Efterfrågan var särskilt svag inom konsulttjänster för telekomsektorn och för skogsindustrin, två av koncernens största verksamhetsområden. Inom installationsrelaterade uppdrag var marknaden däremot fortsatt gynnsam, vilket medförde goda resultat för teknikområdena VVS och delar av El & Instrument.

Kapacitetsutnyttjandet under perioden tangerade nivån för breakeven, men genom olika besparingsåtgärder och effektiviseringar kunde resultatnedgången begränsas och resultatet förbli positivt. Organisationen har kunnat genomföra besparingarna utan att försämra förutsättningarna att på ett bra sätt ta tillvara den uppgång i efterfrågan som väntas under det andra halvåret i år.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 6 (35) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,3 (7,2) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 (8,1) procent. Resultatet har belastats av orealiserade förluster i aktieportföljen på 1 MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 1 (4) MSEK. Det bör också noteras att det första kvartalet 2002 innehöll två arbetsdagar mindre än motsvarande kvartal 2001. Resultateffekten av detta är cirka 4 MSEK.

Omsättningen uppgick till 479 (478) MSEK. Moderbolagets omsättning var 24 (27) MSEK och resultatet efter finansnetto -1 (-6) MSEK. Antalet årsanställda inklusive intressebolag uppgick till 2579 (2444).

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 120 (126 ) kronor per aktie. Minskningen beror främst på den utdelning på 13 kr per aktie som verkställdes under 2001. Den justerade soliditeten uppgick till 47 (47) procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,7 (16,8) procent.

Vid en extra bolagsstämma i januari 2002 invaldes Eva-Lotta Kraft och Carl-Erik Nyquist i styrelsen, medan Hans Dalborg, Lars Westerberg och Anders Narvinger avgick. Nyquist valdes av styrelsen till ordförande.


Stockholm den 29 april 2002
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)

Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande aktiviteter
Bolagsstämma hålls den 29 april klockan 17.00. Delårsrapport för januari-juni kommer att publiceras den 13 augusti.

Rapporten finns på svenska och engelska.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.