This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport januari-juni 2001

Efterfrågan på ÅFs konsulttjänster var fortsatt god under det andra kvartalet 2001 och kapacitetsutnyttjandet var nära 72 procent. Under det första halvåret 2001 uppgick kapacitetsutnyttjandet till 71(68) procent. De konjunktursignaler om en allmänt svagare marknadssituation som kunnat noteras, har inom bolaget märkts främst inom telekommarknaden. Mot bakgrund av ÅFs ställning som "preferred supplier" till Ericsson bedöms nedgången vara temporär. Det tecknade ramavtalet med Ericsson medför att ÅF under de närmaste åren bedöms ha goda möjligheter att ta marknadsandelar.

Av koncernens sex affärsområden hade alla utom Data, Elektronik & Mekanik betydligt bättre marginaler än motsvarande period 2000. Affärsområde Kontroll & Besiktning gav för första gången sedan etableringen ett positivt halvårsresultat. Balansen på marknaden mellan utbud och efterfrågan är gynnsammare och affärsområdets kapacitetsutnyttjande var 65 (58) procent. Resultatutvecklingen för Data, Elektronik & Mekanik har bromsats till följd av en sämre efterfrågan från telekomsektorn. De affärsområden som verkar inom installationsområdet nådde fortsatt goda rörelsemarginaler.

Den svenskbaserade verksamheten inom process och anläggning förbättrades. Bolagen i Frankrike, Finland och Storbritannien hade ett bra kapacitetsutnyttjande och noterade goda resultat.

Under perioden gjordes vissa aktieförvärv i utländska bolag. I början av året förvärvades 20 procent av finländska CTS Engineering, med en option att förvärva ytterligare 13 procent. CTS har 250 medarbetare. Ägandet i franska Chleq Froté ökades från 49
till 66 procent och därigenom konsolideras bolaget som dotterbolag. Såväl CTS som Chleq Froté är konsulter inom främst massa och papper. Likaså ökades ägandet i danska Hansen & Henneberg från 25 till 49 procent. Hansen & Henneberg är installationskonsulter inom El & Instrument och har ett 60-tal medarbetare.

Efter periodens slut förvärvades managementkonsultföretaget Graphium Consult och IT-konsultföretaget Arjano Data. Företagen förstärker ÅFs resurser inom affärsområde Utbildning & Management respektive Data, Elektronik & Mekanik. Tillsammans har dessa två företag ett 25-tal medarbetare och omsätter cirka 50 MSEK.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 59 (27 exkl. SPP-återbäring) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (4,3) procent och en vinstmarginal på 5,9 (3,1) procent. Resultatet belastas av orealiserade förluster i aktieportföljen på 2,0 MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 7 (1) MSEK. Avkastningen på eget kapital var 14,9 (10,1) procent. Vid en jämförelse av årets kvartalsresultat skall noteras att det andra kvartalet var fyra arbetsdagar kortare än det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1002 (849) MSEK. Orderstocken var nära oförändrad 464 (468) MSEK. Antalet årsanställda, inklusive anställda i intressebolag, var under perioden 2433 (2215). Exklusive intressebolag var antalet årsanställda 2157 (2069). Ökningen sammanhänger främst med CTS-förvärvet.

Moderbolagets omsättning var 52 (52) MSEK och resultatet efter finansnetto -6,9 (-0,6) MSEK.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 117 (109) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 45 (43) procent.

Under 2000 erbjöds ÅFs medarbetare att teckna ett konvertibelt förlagslån, som kan konverteras till aktier 2004/2005. Drygt 700 medarbetare utnyttjade erbjudandet. Enligt villkoren i detta erbjudande omräknades konverteringskursen under juni 2001, då utdelningen som beslutades av bolagsstämman för verksamhetsåret 2000 översteg en avtalad nivå. Konverteringskursen ändrades från 171:00 till 162:70 kronor.

Konsultrörelsens resultat första halvåret 2001 mer än fördubblades 70 (33) MSEK jämfört med motsvarande period 2000. Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 73 (69) procent. Omsättningen steg med 18 procent, 1069 (908). Omsättningen ökade med 5 procentenheter till följd av konsolideringen av Chleq Froté. Exklusive det franska bolaget ökade omsättningen med 13 procent.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 (5) procent. Fastighetsbeståndet omfattar 33.500 m2. Vid en värdering som genomfördes vid års-skiftet 2000/2001 av Fastighetsforum bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 469 (394) MSEK. Det bokförda värdet var 272 MSEK.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 27 (23 ) MSEK exklusive investeringar genom företagsförvärv.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 158 (92) MSEK. Av koncernens likvida medel var 27 MSEK placerade i svenska och utländska börsaktier. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 369 (357) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 211 (265) MSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -142 (20) MSEK. Det negativa utfallet beror dels på skatteinbetalning för den stora premieåterbäring från Alecta (tidigare SPP) som resultatfördes föregående år, dels på att aktieutdelningen på 75 MSEK utbetalades under andra kvartalet.

Större ägarförändring

I början av juli förvärvade SWECO AB 751.700 aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen från Traction AB. Detta motsvarar 13 procent av kapitalet och 8 procent av rösterna. SWECO ägde tidigare inga aktier i AB Ångpanneföreningen. Förvärvet skedde till ett pris av 180 kronor per aktie.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för helåret 2001

Under resterande del av 2001 bedöms marknadsförutsättningarna, med undantag för affärsområde Data, Elektronik & Mekanik, fortsatt vara gynnsammare än under 2000. Dock gäller en viss osäkerhet vad avser det allmänna konjunkturläget och dess effekt på investeringsbenägenheten samt nedgången inom telekomsektorn. Även med hänsyn till denna osäkerhet bedöms ÅFs koncernresultat 2001 bli klart bättre än resultatet exklusive SPP-återbäringen under år 2000.

Stockholm den 9 augusti 2001
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)


Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen <br>