This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1999

Marknaden för tekniska konsulttjänster i Sverige inom industri- och energisektorerna var sämre under 1999 än under 1998. Kapacitetsutnyttjandet inom ÅF var 68 (71) procent, det lägsta på fem år. Andra halvårets resultat var väsentligt bättre än motsvarande resultat för första halvåret 1999, trots en mycket svag utveckling inom affärsområde Energi, Miljö & Process.
För att återställa normala lönsamhetsnivåer igångsattes vid halvårsskiftet ett åtgärdsprogram. Målet är att under år 2000 åter nå en vinstmarginal i nivå med 1998. Expansionen inom IT-området får ökad fokus, medan övrig tillväxt får stå tillbaka för förbättring av lönsamheten.
Koncernens resultat efter finansnetto samt intressebolagsandelar uppgick till 55,1 (81,5) MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 3,4 (6,2) procent. Koncernresultatet påverkades av resultatbonus till medarbetarna på 3 (6) MSEK. Vinsten per aktie efter 28 procent schablonskatt var 6:90 (10:21) kronor.

Koncernens intäkter uppgick till 1.612 (1.312) MSEK, en ökning med 23 procent. Ökningen är en följd av organisk tillväxt och förvärv samt konsolidering av utbildningsbolaget ÅF-SIFU samt Nielsen og Borge i Norge. Finansnettot blev -5,8 (10,8) MSEK, varav realisationsvinster vid aktieförsäljningar uppgick till 8,9 (13,4) MSEK. Soliditeten var 33 (47) procent.

Moderbolagets intäkter var 103 (90) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 5,0 (3,7) MSEK.

Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid årsskiftet till 441 ( 492) mkr eller 77 (86) kronor per aktie.

Antalet aktieägare ökade i bolaget under 1999 med 800 stycken till 3.600.

Konsultrörelsen
Konsultrörelsens samlade resultat minskade till 61 (83) MSEK. Orderstocken uppgick vid årsskiftet 1999/2000 till 453 (409) MSEK.

ÅF utökade sitt ägande i ÅF-SIFU från 19 till 75 procent vid inledningen av 1999. I samband därmed tillsattes en ny företagsledning. Under perioden förvärvades i Sverige även Lundstrom Engineering, STK i Luleå, Cresita, Holotech, Ingenjörsgruppen 3 E samt Elplanering AB. Sammantaget har de senare företagen 100 medarbetare. Under året gjordes en inbrytning på den danska konsultmarknaden genom förvärv av 25 procent av el och IT-konsultföretaget Hansen & Henneberg med 60 medarbetare. Vidare konsoliderades det norska konsultföretaget Nielsen og Borge, när ägarandelen under perioden ökades från 46 till drygt 70 procent. Efter verksamhetsårets slut har Miljöforskargruppen med 15 medarbetare förvärvats.
För affärsområdena El & Instrument samt Energi, Miljö & Process försämrades resultaten jämfört med 1998. Detta sammanhängde främst med den svaga investeringsbenägenheten inom industri- och energisektorerna i Sverige. Trots detta var resultatet inom El & Instrument tillfredsställande medan det var klart otillfredsställande inom Energi, Miljö & Process. Under årets senare del påbörjades en neddragning av detta affärsområdes kapacitet.

Affärsområde VVS uppnådde ett väsentligt bättre resultat under 1999 än under 1998. Detta sammanhänger med gynnsammare marknadsbetingelser samt framgångsrikt genomförda omstruktureringsåtgärder.


Affärsområdena Data, Elektronik & Mekanik, Utbildning & Management samt Kontroll & Besiktning presterade ungefär samma resultat som 1998. För samtliga tre affärsområden på en otillfredsställande nivå.

För affärsområde Data, Elektronik & Mekanik beror det i allt väsentligt på betydande nedskrivningar avseende produktionsutrustningsuppdrag. Detta arbete är nu avslutat och utsikterna för innevarande år är goda. För att förstärka affärsområdets förutsättningar delades under 1999 koncernens största dotterbolag upp i två bolag
- ÅF-Industriteknik och ÅF-Systemdesign. Målet är en kraftfull expansion av denna IT-orienterade verksamhet under de närmaste åren. Under våren flyttade verksamheten med 300 konsulter till Kista.

Inom affärsområdena Utbildning & Management samt Kontroll & Besiktning pågick ett omfattande förändringsarbete under året och verksamheten utvecklades i positiv riktning under det andra halvåret. Vad avser kontroll- och besiktningsverksamheten är lönsamheten för hela branschen fortfarande mycket svag och fortsatta strukturåtgärder väntas.

Bland 1999 års drygt 20.000 uppdrag kan, utöver sådana som har beskrivits i tidigare delårsrapporter, nämnas ett uppdrag för Akzo-Nobel i Örnsköldsvik avseende anläggningar för produktutveckling och produktion. Vidare erhölls ett uppdrag att anpassa IBMs lokaler i Kista till KTHs IT-universitet. ÅFs kompetens inom så kallade intelligenta hus gav ett uppdrag att svara för systemlösning och programmering för Chalmers kårhus. För Näringslivets Internationella Råd görs, tillsammans med Södertörns Högskola, en fyramånaders banksektorsutbildning för kubanska bankchefer. För Autoliv produktutvecklas nya säkerhetsprodukter och ÅF utvecklar vidare nya routerservrar för uppdragsgivaren NetInsight.
Fastighets- och finansförvaltningen
Koncernens fastigheter, som till 97 procent utgörs av kontor, utnyttjas av koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid årsskiftet 5 (5)procent.

Fastighetsbeståndet omfattade 34.300 m2 vid årsskiftet 1999/2000. Under året avyttrades en fastighet i Umeå för 6,2 MSEK med en realisationsvinst på 3,5 MSEK. En bostadsrättslägenhet i centrala Stockholm avyttrades. Huvudkontorsfastigheten i Stockholm effektiviserades och ett 60-tal nya arbetsplatser har därigenom kunnat inrättas.

Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 36 (1) MSEK.

Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 370 MSEK. Det bokförda värdet uppgick till 233 MSEK. Uppräknat med under året gjorda investeringar, och med avdrag för avyttrad fastighet och bostadsrätt, bedöms värdet vid årsskiftet 1999/2000 uppgå till 400 MSEK. Det bokförda värdet var 263 MSEK.

Koncernens likvida tillgångar, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 113 (93) MSEK. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 352 (155) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 239 (62) MSEK.

Bolaget omfattas av den premieåterbetalning som har aviserats av SPP. ÅFs andel uppgår till 299 MSEK. Tillvägagångssättet för återbetalning har ännu inte redovisats. Enligt SPP bedöms slutlig information föreligga under april år 2000.


Utdelning
Styrelsen för AB Ångpanneföreningen beslutade under 1997 att ÅFs soliditet långsiktigt bör hållas inom intervallet 40-45 procent samt att aktieutdelningen bör motsvara 50 procent av resultatet efter skatt.

Soliditeten låg vid årsskiftet 1999/2000 på 33 procent. Styrelsen föreslår att 50 procent av 1999 års resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Utdelningen föreslås vara 3:50 kr per aktie för räkenskapsåret 1999.

Utsikter för 2000
Under innevarande år bedöms marknadsförutsättningarna vad avser industri- och energisektorerna vara gynnsammare än under 1999. Marknaden inom övriga områden där ÅF är verksamt väntas vara fortsatt god. Mot bakgrund av dessa förutsättningar samt under 1999 vidtagna åtgärder inom ÅF bedöms resultatet år 2000, exklusive eventuella SPP-medel, bli bättre än under 1999.


Stockholm den 15 februari 2000 <br>AB Ångpanneföreningen (publ) <br>Styrelsen