This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB ÅF delårsrapport jan - sep 2000

Efterfrågan på koncernens tjänster fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet jämfört med 1999. En viss förbättring noterades även för energi- och processuppdragen under periodens senare del. Kapacitetsutnyttjandet ökade successivt under perioden från 64 till 71 procent. I genomsnitt under året var kapacitetsutnyttjandet 69 (69) procent. Resultatet i konsultrörelsen förbättrades starkt. Under september nåddes det bästa månadsresultatet någonsin.

Uppdragen inom teknisk och administrativ IT fortsatte att öka, vilket positivt påverkade främst affärsområde Data, Elektronik & Mekanik. Affärsområdets omsättning ökade med nära 20 procent och vinstmarginalen nådde 11 procent.

Kontroll- och besiktningsverksamhetens resultat var negativt, men förlusten var mindre än hälften jämfört med motsvarande period 1999. Affärsområdet fortsatte att ta marknadsandelar, trots en viss kapacitetsneddragning.

SPPs aviserade premieåterbetalning till ÅF uppgår till 299 MSEK. Dessa medel har tidigare nuvärdesberäknats till 257 MSEK. Vid nuvärdesberäkningen har en av förutsättningarna varit att en så kallad PRI-skuld på 105 MSEK löses under året. Slutligt beslut om eventuell lösen av PRI-skulden kommer att fattas av bolagets styrelse före årsskiftet.

Omsättningen uppgick till 1200 (1163) MSEK. Ökningen återfinns främst inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik, vilket är i enlighet med ambitionen att öka detta affärsområdes relativa tyngd i ÅF. Inom affärsområde Energi, Miljö & Process sjönk omsättningen till följd av den svaga marknaden.

Rörelsemarginalen, exklusive återbäring från SPP, blev 4,9 (2,6) procent. För helåret 1999 var rörelsemarginalen 3,1 procent. Orderstocken ökade till 476 (412) MSEK.

Resultatet innehåller kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 5,6 (1,9) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 214,7 (19,8) MSEK.

Exklusive återbäringen från SPP var koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar 46,2 (26,6) MSEK.

Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2198 (2222). Moderbolagets omsättning var 77 (72) MSEK och resultatet efter finansnetto 1,0 (-3,6) MSEK.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 111 (75) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 43 (39) procent.

Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB (MFG). Ägandet i brittiska ÅF-QPS Consultants med ett 30-tal medarbetare ökades från 40 till 70 procent under perioden. Vidare träffades ett samarbetsavtal - med senare möjligheter till delägande - med Joseph Maier Papiertechnologie. Avtalet ger ökad tillgång till den viktiga tyska massa- och pappersindustrimarknaden.

Under perioden tecknade drygt 700 medarbetare konvertibla skuldebrev för 96 MSEK. Likviden erhölls i juli 2000.


Konsultrörelsen

Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster ökade med 54 procent till 53 (35) MSEK. Omsättningen ökade till 1281 (1231) MSEK.

Verksamheten inom affärsområde El & Instrument gynnades av en starkare byggmarknad, men påverkades samtidigt av energisektorns och processindustrins för närvarande svaga investeringsbenägenhet. Affärsområdet Energi, Miljö & Process, som har flest kunder inom processindustrin och energisektorn, påverkades också av låga investeringar inom dessa två sektorer. Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt lågt trots vissa neddragningar av kapaciteten. Någon väsentligt bättre energimarknad väntas ej under den närmaste perioden. Däremot signalerar processindustrin ökande aktiviteter, som också kan noteras under hösten genom en starkare orderingång.

Inom affärsområde VVS utvecklades verksamheten positivt och vinstmarginalen ökade till 9 procent. Den positiva utvecklingen bedöms komma att fortsätta.

För affärsområde Data, Elektronik & Mekanik växte omsättningen med nära 20 procent. I enlighet med ÅFs expansionsambitioner växte detta affärsområde mest under perioden. Vinstmarginalen uppgick till 11 procent.

Affärsområde Kontroll & Besiktning påverkades av de säsongsvariationer som ger lägre efterfrågan under det första halvåret men ett starkare andra halvår. Den sammantagna efterfrågan är dock svagare än förväntat till följd av kärnkraftsindustrins besparingsprogram. Detta påverkar samtliga aktörer inom området, med förluster som följd. Inom hela kontroll- och besiktningsmarknaden fortsätter arbetet med att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan och samtliga större aktörer drar ned sin kapacitet. ÅF agerar aktivt i detta omstruktureringsarbete.

Resultatet inom affärsområde Utbildning & Management var något bättre än motsvarande period 1999. Omstruktureringsarbetet av utbildningsbolaget ÅF-SIFU pågår planenligt. Svårigheterna att erhålla finansiering via biståndsprogram påverkade negativt utvecklingen inom den internationella managementkonsultverksamheten.


Finans- och fastighetsförvaltningen

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 147 (30) MSEK. De likvida tillgångarna var placerade i räntebärande instrument i Sverige. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 373 (344) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 226 (314) MSEK. Nettolåneskulden kommer under hösten att minska med 105 MSEK om alternativet med inlösen av pensionsskulden väljs.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 31 (71) MSEK.

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse. Under perioden avyttrades en fastighet i Södertälje för 7 MSEK, med en realisationsvinst om 0,6 MSEK. Fastighetsbeståndet omfattar vid periodens slut 33.000 m2, varav mer än 18 000 m2 finns i Stockholmsområdet.

Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 370 MSEK. Vid årsskiftet 1999/2000 bedömdes marknadsvärdet uppgå till 400 MSEK. Det bokförda värdet var 263 MSEK.


Utsikter för helåret 2000

Marknaden har förbättrats successivt under året, samtidigt som vidtagna åtgärder för att förbättra lönsamheten börjar få effekt. Mot denna bakgrund bedöms koncernresultatet, exklusive SPP-medel, år 2000 uppgå till 70 MSEK, motsvarande 9 kronor per aktie.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Stockholm den 27 oktober 2000 <BR>AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ) <BR>Gunnar Grönkvist <BR>Verkställande direktör <BR>