This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningens delårsrapport januari - juni 2000

Med undantag för uppdrag från energi- och processindustrin förbättrades efterfrågan på koncernens tjänster under perioden jämfört med 1999. Kapacitetsutnyttjandet mätt per månad ökade successivt under perioden från 64 till 71 procent. Resultatet i konsultrörelsen förbättrades starkt. För andra kvartalet var resultatet tre gånger högre än motsvarande period 1999.

Uppdragen inom teknisk och administrativ IT fortsatte att öka. Detta var särskilt påtagligt inom ÅF-Systemdesign. Olika delar av verksamheten trimmades genom sammanläggningar av enheter och etablering av effektivare affärsenheter. Detta gällde främst energi- , miljö- och processverksamheten. Kontroll- och besiktningsverksamhetens resultat har förbättrats med 7 MSEK jämfört med föregående år, men resultatet var fortfarande negativt.

Ett flertal mätningar under perioden av ÅFs image på marknaden, bland teknologer och uppdragsgivare inom IT-sektorn visar att företaget har industrikonsult-branschens starkaste varumärke som leverantör av konsulttjänster och som arbetsgivare.

Erbjudandet till ÅFs medarbetare att teckna konvertibla skuldebrev mottogs positivt och drygt 700 medarbetare tecknade sig för 96 MSEK, vilket mot- svarade 90 procents teckning av lånet. Fullt utnyttjat genom konvertering under perioden januari 2004 - juni 2005 motsvarar de tillkommande aktierna en utspädning på 6 procent av rösterna och 9 procent av kapitalet. Likviden för konvertiblerna erhölls i juli 2000.

SPPs aviserade premieåterbetalning till ÅF har nuvärdesberäknats till 257 MSEK och redovisas på egen rad i resultaträkningen för att underlätta jämförelser. I huvudsak återbetalas SPP-medlen genom premienedsättning och lösen av ÅFs pensionsskuld på 105 MSEK.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 284 (20) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 50,4 (9,0) procent.

Exklusive återbäringen från SPP på 257 MSEK var koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar 27 (20) MSEK.

Omsättningen uppgick till 849 (799) MSEK. Ökningen återfinns främst inom affärsområde Data, Elektronik och Mekanik, vilket är i enlighet med ambitionen att öka detta affärsområdes relativa tyngd i ÅF. Vinstmarginalen uppgick till 33,4 (2,5). Exklusive återbäring från SPP blev vinstmarginalen 3,1 (2,5) procent. Orderstocken ökade till 468 (422) MSEK.

Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 1,5 (1,4) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 201,9 (15,1) MSEK.

Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2215 (2235). Moderbolagets omsättning var 52 (48) MSEK och resultatet efter finansnetto 1,2 (0,5) MSEK.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 109 (73) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 43 (38) procent.

Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB (MFG) med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. MFG är ett av de mest meriterade miljöspecialistföretagen i Norden. Under perioden träffades samarbetsavtal med bland andra Joseph Maier Papiertechnologie, Siemens, SilberSoftware och Bredbandsbolaget. Avtalet med Joseph Maier Papiertechnologie ger möjlighet till delägande i den tyska pappersmaskinkonsulten inom ett år.

Ägandet i det Manchesterbaserade ÅF-QPS Consultants Ltd med ett 30-tal medarbetare ökades från 40 till 70 procent under perioden.

Konsultrörelsen

Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster ökade med 36 procent till 33 (24) MSEK. Omsättningen ökade till 908(843) MSEK.

ÅFs kapacitetsutnyttjande - debiteringsgrad - förbättrades under det första halvåret 2000.

Affärsområdet Energi, Miljö & Process, som har flest kunder inom processindustrin och energisektorn, påverkades av låga investeringar inom dessa två sektorer. Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt lågt trots den neddragning av kapaciteten
som har gjorts under senare delen av 1999 och i början av innevarande år. Resultatet var nära noll under det andra kvartalet. Även affärsområdet El & Instrument berördes, men i mindre omfattning, av den låga investeringsnivån i de nämnda sektorerna. Processindustrin signalerar dock en starkare aktivitet, medan elmarknadens låga priser utgör ett hinder för en större efterfrågan i energisektorn.

Inom affärsområde VVS utvecklades verksamheten positivt, och vinstmarginalen uppgick till 8 procent. Den positiva utvecklingen bedöms komma att fortsätta under året.

Resultatet ökade inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik till att motsvara 11 procent vinstmarginal. I enlighet med ÅFs expansionsambitioner växte detta affärsområde mest under perioden. Tillväxten i omsättning uppgick till 27 procent.

Affärsområde Kontroll & Besiktning redovisar ett svagt resultat som dock är 7 MSEK bättre än motsvarande period föregående år. Verksamheten påverkades av de säsongsvariationer som finns inom detta område och som ger lägre efterfrågan under det första halvåret men ett starkare andra halvår. Efterfrågan är dock svagare än förväntat till följd av kärnkraftsindustrins besparingsprogram. Inom hela kontroll- och besiktningsmarknaden fortsätter arbetet med att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan och ÅF agerar aktivt i detta omstruktureringsarbete.

Resultatet inom affärsområde Utbildning & Management var något bättre än motsvarande period 1999. Omstruktureringsarbetet av utbildningsbolaget ÅF-SIFU pågår planenligt. Svårigheterna att erhålla finansiering via biståndsprogram påverkade negativt utvecklingen inom den internationella managementkonsultverksamheten som gick med en mindre förlust.

Konsultrörelsens allt bredare kompetens märktes i uppdragsfloran. Uppdragen för telekomsektorn fortsatte att öka. IT-industrins expansion märktes även genom de omfattande uppdrag som erhölls av Skanska och Akademiska Hus för omdaningen av Kista centrum. I dessa projekt har ÅFs el- och VVS-konsulter under perioden erhållit uppdrag på mer än 20 MSEK.

ÅF erhöll också en order avseende framtagning av utrustning för sammansättning av karosskomponenter till en ny bilmodell. Kontraktspart och huvudleverantören i affären är ABB Body-in-White. ÅF har unik kompetens på att simulera och visualisera hela produktionsprocessen med IT-verktyg.

Skånes största aktuella industriprojekt - utbyggnaden av Daniscos anläggning i Örtofta -innebär omfattande uppdrag för ÅF inom processtekniken.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 procent. Fastighetsbeståndet omfattar 34.300 m2. Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 370 MSEK. Vid årsskiftet 1999/2000 bedömdes marknadsvärdet uppgå till 400 MSEK. Det bokförda värdet var 263 MSEK. I juli avyttrades fastigheten i Södertälje för 7 MSEK med en mindre realisationsvinst.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 23 (48) MSEK exklusive investeringar genom företagsförvärv. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 92 (38) MSEK. De likvida tillgångarna var placerade i räntebärande instrument i Sverige.

Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 357 (298) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 265 (260) MSEK. Nettolåneskulden kommer under hösten att minska med 105 MSEK vid inlösen av pensions
skulden.

Utsikter för helåret 2000

Den låga efterfrågan på konsulttjänster inom energi- och processindustrin, som påverkade ÅFs resultat negativt under 1999, var märkbar även under inledningen av innevarande år. Marknaden har förbättrats successivt under perioden. Med hänsyn till detta samt till vidtagna åtgärder, bland annat för att förbättra kapacitetsutnyttjandet, bedöms koncernresultatet år 2000, exklusive SPP-medel, bli bättre än under 1999.

Stockholm den 11 augusti 2000
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör

Hela delårsrapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>