This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 kvartal2000

Den förhållandevis svaga marknaden under 1999 för industritekniska konsulttjänster i Sverige gällde även under det första kvartalet, men marknaden förbättrades något. Under det första kvartalet år 2000 uppgick kapacitetsutnyttjandet till 66 (67) procent. Resultatet förbättrades successivt under perioden. Mycket talar för en starkare marknad under resterande delen av året, vilket har noterats genom en bättre orderingång bland annat inom teknisk och administrativ IT. Utlandsverksamheten som svarar för en fjärdedel av uppdragen, upplever en gynnsammare marknad, och betydande uppdrag har erhållits inom skogsindustrin i Sydeuropa och Asien.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 9,1 (14,3) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 8 (11) procent. Omsättningen uppgick till 422 (380) MSEK. Vinstmarginalen blev 2,2 (3,8) procent. För helåret 1999 var vinstmarginalen 3,4 procent. Orderstocken ökade till 430 (425) MSEK. Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 0,5 (0,9) MSEK.

Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2209 (2135). Moderbolagets omsättning var 27 (21) MSEK och resultatet efter finansnetto 3,3 (-0,6) MSEK.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 78 (88) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 38 (49) procent. En extra utdelning på 10 kr/aktie under 1999 medverkade till minskningen.

Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB (MFG) med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. MFG är ett av de mest meriterade miljöspecialistföre-tagen i Norden och har kunder inom skogs-, järn-, stål- och gruvindustri samt kemisk industri. MFG har ett avancerat miljölaboratorium utrustat med modellekosystem för studier av långtidseffekter av organiska och oorganiska ämnen.

Medarbetarnas engagemang för företaget är av avgörande betydelse för ÅFs fortsatta framgångar. För att öka möjligheterna till ett ägarengagemang för medarbetarna föreslår styrelsen ordinarie bolagsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett konvertibelt förlagslån att tecknas av medarbetarna inom ÅF i Sverige. Lånet uppgår till högst 175 miljoner kronor och löper från den 6 juli 2000 till och med den 20 juni 2005. Lånet kan konverteras till aktier av serie B från och med den 21 januari 2004 till och med den 20 maj 2005. Lånet löper med en årlig ränta om 12 månaders STIBOR med avdrag för 2,70 procentenheter. Teckning kan ske under perioden 17 till 30 maj 2000 och likviddag är den 6 juli 2000. Konverteringskursen fastställs till cirka 118 procent av den genomsnittliga börskursen på aktien i Ångpanneföreningen under perioden 17 till 23 maj 2000. Utspädningseffekten beräknas till maximalt 10 procent av aktiekapitalet och cirka 6,5 procent av rösterna.

Konsultrörelsen
Konsultrörelsens samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 11,7 (14,9) MSEK. Omsättningen ökade till 454 (398) MSEK.

Resultat och omsättning per affärsområde
Perioden, (perioden 1999) samt hela 1999

Resultat
MSEK Omsättning
MSEK Helår 1999, MSEK
Resultat Omsättning
El & Instrument 7(11) 129(118) 36 498
Energi, Miljö & Process -5(6) 100(100) 12 391
VVS 4(3) 49(49) 13 186
Data, Elektronik & Mekanik 13(4) 116(85) 15 390
Kontroll & Besiktning -5(-7) 28(19) -17 108
Utbildning & Management -2(-3) 32(26) 1 140

Av tabellen framgår utvecklingen under perioden för de sex affärsområdena.

Jämfört med motsvarande period 1999 förbättrades resultatet inom fyra affärsområden. Förbättringen är sammanlagt 13 MSEK under perioden för dessa områden. Däremot påverkas fortfarande de delar av konsultrörelsen, affärsområdena El & Instrument samt Energi, Miljö & Process, som har flest kunder inom processindustrin och energisektorn av låga investeringar inom dessa två sektorer. Försämringen för dessa två affärsområden är 15 MSEK. Medan utvecklingen inom energimarknaden fortfarande är osäker finns tydliga tecken på ökad investeringsbenägenhet inom processindustrin. För de två berörda affärsområdena bedöms lönsamheten förbättras.

Inom affärsområde VVS utvecklades verksamheten positivt. Kapacitetsutnyttjandet ökade och resultatet förbättrades. Denna utveckling bedöms komma att fortsätta under året.

Affärsområde Kontroll & Besiktning påverkades av de normala säsongsvariationerna som finns inom detta område. Resultatet efter det första kvartalet var något bättre än den plan som gäller för helåret 2000. Planen innebär ett nollresultat för affärsområdet. Inom hela kontroll- och besiktningsmarknaden fortsätter arbetet med att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan.

Resultatet inom affärsområde Utbildning & Management var svagt, men bättre än motsvarande period 1999. Resultatet påverkas i viss utsträckning av de säsongsvariationer som gäller inom utbildningssektorn. Omstruktureringsarbetet av utbildningsbolaget ÅF-SIFU pågår planenligt.

Störst resultatförbättring skedde inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik. I enlighet med ÅFs expansionsambitioner växte detta affärsområde mest under perioden. Tillväxten i omsättning uppgick till 36 procent. Affärsområdet undersöker möjligheterna att etablera verksamhet i Dallas, Texas, för design och tillverkning av utrustning till elektronikindustrin. Redan idag sker leveranser från ÅF till nordamerikanska uppdragsgivare.

Fler uppdrag erhölls inom IT-området. Telekomuppdragen fortsatte att växa i betydelse. Palmstierna Instrument anlitade ett team från ÅF för att utveckla digitaliserade ventillägesställare, som används inom industrin. ÅF och Bredbandsbolaget tecknade ett samarbetsavtal om utrustning för styrning för installationer, nätverk och apparater i fastigheter som ansluts till Bredbandbolagets nätverk. Syftet är att skapa mervärde med bredbandsinstallation utöver de tjänster som i första hand riktar sig till privatkonsumenterna. ÅF har av MoDo Paper fått uppdraget som huvudkonsult för den nya off-line bestrykaren BM 1 i Husum. ÅF har dessutom fått uppdraget att ansvara för all projektplanering, projektadministration samt el- och instrumentprojektering för ombyggnaden av PM 8.

Volvo anlitade ÅF för att framställa justeringsstation inklusive mjukvara för bakaxelmontering vid personbilstillverkning i belgiska orten Gent.

Bland andra intressanta utländska uppdrag kan nämnas ett skogsindustriuppdrag i Vietnam, som omfattar leverans av en komplett returpappersanläggning. Skogsindustriuppdrag har även erhållits i Frankrike för företagen Lucart och Saica. Världsbanken etablerar globalt utbildningsnätverk via satellit med assistans av ÅF. ÅFs kompetens inom internationell utbildning samt ett brett IT-kunnande har bidragit till att vi erhållit uppdraget.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 procent. Fastighetsbeståndet omfattar 34.300 m2. Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 370 MSEK. Vid årsskiftet 1999/2000 bedömdes marknadsvärdet uppgå till 400 MSEK. Det bokförda värdet var 263 MSEK.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 14 (32) MSEK exklusive investeringar genom företagsförvärv. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 99 (64) MSEK. Lik-vida medel var placerade i räntebärande instrument i Sverige.
Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 350 (183) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 251 (119) MSEK. Vid årsskiftet var koncernens nettolåneskuld 239 MSEK.

Bolaget omfattas av den premieåterbetalning som aviserats av SPP. Premieåterbetalningens storlek uppgår till 299 MSEK, varav ungefär häften bedöms komma att tillgodoräknas ÅF under året.

Utsikter för helåret 2000

Den svaga marknad som tydligt påverkade ÅFs resultat under 1999, var märkbar även under inledningen av innevarande år. Marknaden väntas emellertid förbättras successivt under året. Mot denna bakgrund samt vidtagna åtgärder bland annat för att förbättra kapacitetsutnyttjandet bedöms koncernresultatet år 2000 bli bättre än under 1999. Detta gäller exklusive SPP-medel.
Stockholm den 28 april 2000
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör