This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förslag till styrelseledamöter i AB Ångpanneföreningen

AB Ångpanneföreningens bolagsstämma äger i år rum den 11 maj.
Inför bolagsstämmans behandling av val av styrelseledamöter samt bestäm-mande av arvoden har följande förslag kommit in från aktieägare som tillsam-mans representerar cirka 60 procent av röstetalet i AB Ångpanneföreningen.
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gunnar Grönkvist, Bo Källstrand, Yngve Lundberg, Jan-Erik Olsson samt Lars Westerberg. Arne Ögren och Hans G Forsberg har avböjt omval. Till ny styrelse-ledamot föreslås Hans Dalborg, VD och koncernchef i Nordic Baltic Holding (Merita-Nordbanken). Om stämman bifaller förslaget är avsikten att vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utse Hans Dalborg till ordförande i AB Ångpanneföreningen.
Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammantaget 550.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Revisorsarvoden föreslås utgå enligt särskild överenskommelse.