This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden januari-september 1999

Efterfrågan från industri- och energisektorn, där ÅF huvudsakligen är verksamt, var fortsatt svag under det tredje kvartalet medan efterfrågan från byggsektorn fortsatte att öka. Därmed är ÅFs marknad under 1999 svagare än under 1998.

ÅFs resultat påverkades av det lägre kapacitetsutnyttjandet, lägre marginaler samt etablering under våren 1999 av verksamhet inom oförstörande provning (OFP).

Under sommaren etablerades ett åtgärdsprogram inom koncernen med målet att vända den negativa resultatutvecklingen och att under år 2000 åter nå ett resultat i nivå med 1998. Åtgärderna innebär tillfälligt lägre expansionstakt, arbete med att förbättra marginalerna och kassaflödet samt översyn av omkostnader och investeringar.

ÅFs omsättning ökade med 26 procent och uppgick till 1163 (922) MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 20 procent.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 26,6 (48,2) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 8 (13) procent. Det tredje kvartalets resultat var 6 (7) MSEK. Den resultatförsämring som under det första halvåret uppgick till 50 procent bromsades upp under det tredje kvartalet.

Vinstmarginalen blev 2,3 (5,2) pro-cent. För helåret 1998 var vinstmarginalen 6,2 procent. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 412 (382) MSEK.

Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 1,9 (4,1) MSEK.

Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2222 (1879).

Moderbolagets omsättning var 72 (61) MSEK och resultatet efter finansnetto -3,6 (4,7) MSEK. Resultatnedgången sammanhänger med en ökad skuldsättning bland annat till följd av 1999 års engångsutdelning till aktieägarna.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 428 (465) MSEK. Per aktie motsvarar substansvärdet 75 (81) kronor. Engångsutdelningen till aktieägarna under perioden var 10 kronor per aktie. Den justerade solidi-teten uppgick till 39 (52) procent.

I januari förvärvades i enlighet med tidigare beslut ytterligare 56 procent av SIFU. Totalt äger ÅF nu 75 procent av företaget. SIFUs årsomsättning är cirka 80 MSEK och företaget har 60 medarbetare.

ÅF förvärvade under perioden även bolagen Lundstrom Engineering, Sveriges Tekniska Kontrollinstitut i Luleå, Cresita, Holotech samt Ingenjörsgruppen 3 E, totalt 90 medarbetare, varav Cresita svarar för ett 60-tal. Dessa företag har samordnats med tidigare etablerade ÅF-dotterbolag.

Under perioden gjordes också en inbrytning på den danska konsultmarknaden genom förvärv av 25 procent av elteknik- och IT-konsulten Hansen & Henneberg. Hansen & Henneberg har 60 medarbetare.

Sedan början av 1998 har bedrivits ett planenligt arbete för att år2000-säkra datorprogram, datorer och annan utrustning med tids-beroende elektronik. Kontrollen baseras på IT-kommissionens definition av sekelskiftessäkerhet och avser produktionsutrust-ning och fastighetsbundna system. Arbetet avslutades i praktiken vid halvårsskiftet i år.

Konsultrörelsen

Affärsområdenas samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 34,8 (51,2) MSEK. Omsättningen ökade till 1232 (983) MSEK. Den starka omsättningsökningen hänger samman med konsolidering av tidigare nämnda förvärv samt organisk tillväxt.

Affärsområdenas omsättning och resultat framgår av tabellen nedan. Affärsområdena VVS; Data, Elektronik &Mekanik samt Kontroll & Besiktning förbättrade sina vinstmarginaler jämfört med 1998.

Resultatet för affärsområde Data, Elektronik & Mekanik var bättre än under 1998 men ändå svagt och påverkades dels av kostnader för en omorganisation av ÅF-Industriteknik, dels av flyttningen av dess Stockholmsverksamhet till Kista. Därtill påverkades periodens resultat av en betydande nedskrivning avseende uppdrag för en produktionsutrustning.

Verk-samheten inom koncernens största dotterbolag delades den 30 juni 1999 upp i två bolag - ÅF-Industriteknik och ÅF-Systemdesign - i syfte att åstadkomma effektivare enheter och tydligare profilering på marknaden. Målet är att åstadkomma en kraftfull expansion under de närmaste åren.
Affärsområde Kontroll & Besiktning försämrade sitt resultat till följd av etableringskostnader för en verksamhet inom OFP. OFP-verksamheten har stora synergier med besiktningsverksamheten och innebär att ÅF kan erbjuda en ny kvalificerad tjänst. Etableringen har gått planenligt vad avser resursuppbyggnad, erforderliga tillstånd och marknadskontakter. Resultatet är dock sämre än förväntat, även om affärsområdets resultat under det tredje kvartalet var positivt. Branschens överetablering medför svaga resultat för alla aktörer och en strukturförändring torde vara nödvändig.

För affärsområde Utbildning & Management, som från och med 1999 också inkluderar SIFU, har året hittills varit svagt. I samband med att ÅF blev majoritetsägare tillsattes en ny verkställande ledning. SIFUs verk-samhet är inne i en omstruktureringsfas som väntas vara avklarad under det närmaste året


Bland aktuella uppdrag kan nämnas de mycket omfattande och krävande pro-jekten för Arlandas utbyggnad betecknade "Arlanda 2002". ÅF svarar för kraft och IT-system i utbyggnaden av nya terminaler och pirer samt flygledartorn och kraftförsörjningstunnlar. Ett annat intressant IT-uppdrag är projektledning för Tele 1s uppbyggnad av Nordens största fiberoptiska citynät i nio städer.

För Valmet Fiberboard projekteras el, instrument och styrning för en ny brasiliansk boardfabrik, Massisa do Brasil. ÅF ansvarar för byggprojektledning, kalkylering, kvalitetsledning inom VVS och bygg samt elprojektering vid ombyggnaden av Centralsjukhuset i Karlstad.

Antalet miljöuppdrag fortsätter att öka. AstraZeneca anlitar ÅF för miljötillstånds-ärenden i anläggningarna i Hässle och Snäckviken. För Swedish Meats görs tillståndsunderlag avseende tre småländska anläggningar. Ett stort antal miljöledningsuppdrag genomförs för 40 enheter inom kriminalvården. ÅF projekterar ång-distributionssystem för Iggesunds Bruk samt genomför ett antal mindre uppdrag för Hylte Bruk, bland annat en ny mottagningsstation för returmassa.

Fastighets- och finansförvaltningen

Koncernens fastigheter, som utgörs av kontor, utnyttjas av kon-cernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid periodens slut 5 (5) procent.

Under året genomförs en omfat-tande modernisering och effektivisering av de två fastigheterna på Kungsholmen i Stockholm. Detta innebär bland annat att antalet arbetsplatser ökar med 20 procent.

Fastighetsbeståndet omfattade 35.500 m2 vid årsskif-tet 1998/1999. Vid en värdering som genomfördes vid årsskiftet 1998/1999 av Catella Fastighetsekonomi bedömdes fastigheternas marknadsvärde till 370 MSEK.
Inklusive fastighetsinvesteringar under 1999 på 30 MSEK uppgår marknadsvärdet till 400 MSEK. Det bokförda värdet uppgick till 233 MSEK.

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 71 (32) MSEK exklusive investeringar genom företagsförvärv. Investeringarna har huvudsakligen omfattat datorer och instrument.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 30 (83) MSEK. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 344 (163) MSEK. Därmed uppgår koncernens nettolåneskuld till 314 (80) MSEK. Ökningen av nettolåneskulden sammanhänger i huvudsak med koncernens expansion samt med engångsutdelningen till aktieägarna.

Bolaget omfattas av den premieåterbetalning som har aviserats av SPP. ÅFs andel uppgår till 299 MSEK. Tillvägagångssättet för återbetalning har ännu inte redovisats.

Utsikter för helåret 1999

För återstoden av 1999 väntas ingen påfallande förbättring av marknaden även om externt gjorda bedömningar redovisar en uppåtgående konjunktur. Denna väntas påverka ÅFs marknad under år 2000. Den påbörjade omstruktureringen av kontroll- och besiktningsmarknaden bedöms få genomslag under nästa år. Åtgärdsprogrammet väntas få viss effekt under det sista kvartalet, men dess egentliga effekter blir märkbara först år 2000.

Sammanfattningsvis innebär detta en fortsatt svag resultatutveckling inom koncernen under det sista kvartalet. Frånräknat eventuella SPP-medel bedöms helårsresultatet motsvara 6 kronor per aktie eller cirka 50 MSEK.


Stockholm den 28 oktober 1999


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktörRapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer
Nästa rapporttillfälle: Den 15 februari 2000 bokslutskommuniké för 1999 års verksamhet.
Rapporten finns på svenska och engelskaHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.