This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden januari-juni 1999

Under det första halvåret 1999 försämrades marknaden för tekniska konsulttjänster avseende industri- och energisektorn jämfört med 1998. Den uppgång i investeringarna som förväntades infriades ej. Bland orsakerna till detta kan nämnas de sjunkande elpriserna och kärnkraftsindustrins sparåtgärder. Konjunkturinstitutets senaste rapporter talar emellertid om en ökad optimism och starkare tillväxt.

ÅFs resultatutveckling påverkades av den sämre marknaden och kapacitetsutnyttjandet sjönk med drygt två procentenheter. Koncernresultatet påverkades därtill negativt av satsningen inom affärsområde Kontroll & Besiktning vad avser så kallad oförstörande provning (OFP). Vidare hade affärsområde Data, Elektronik & Mekanik svag lönsamhet, vilket kan förklaras av några faktorer av engångskaraktär.

ÅFs omsättning ökade med 23 procent. Omsättningen uppgick till 799 (647) MSEK. I denna omsättningsökning motsvarar konsolideringen av utbildningsföretaget SIFU en tredjedel av ökningen.

Kapacitetsutnyttjandet inom koncernen uppgick till 69 (71) procent.

Koncernresultatet efter finansnetto och intres-sebolagsandelar uppgick till 20,3 (40,6) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 9 (16 ) procent.
. Vinstmarginalen blev 2,5 (6,3) procent. För helåret 1998 var vinstmarginalen 6,2 procent.

Periodens försämrade resultat bedöms bestå av följande faktorer:
· Lägre kapacitetsutnyttjande ./. 10 MSEK
· Lägre marginaler och nedskrivningar ./.15 MSEK
· Nysatsning på OFP ./. 5 MSEK
· Resultat av ökad expansion +10 MSEK

Orderstocken uppgick vid periodens slut till 422 (425) MSEK.
Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 1,4 (2,8) MSEK.
Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2235 (1886).
Moderbolagets omsättning var 48 (40) MSEK och resultatet efter finansnetto -1,2 (5,2) MSEK. Resultatnedgången sammanhänger med en ökad skuldsättning bland annat till följd av engångsutdelningen till aktieägarna.

Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 73 (79 ) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 33 ( 46 ) procent.

I januari förvärvades i enlighet med tidigare beslut ytterligare 56 procent av SIFU. Totalt äger ÅF nu 75 procent av företaget. SIFUs årsomsättning är cirka 80 MSEK och företaget har 60 medarbetare.

ÅF förvärvade under perioden även bolagen Lundstrom Engineering, Sveriges Tekniska Kontrollinstitut i Luleå, Cresita, Holotech samt Ingenjörsgruppen 3 E i Borlänge - totalt 90 medarbetare varav Cresita svarar för ett 60-tal. Dessa företag har samordnats med tidigare etablerade ÅF-dotterbolag.

Under perioden gjordes också en inbrytning på den danska konsultmarknaden genom förvärv av 25 procent av elteknik- och IT-konsulten Hansen & Henneberg. Hansen & Henneberg har 60 medarbetare.
Sedan början av 1998 har bedrivits ett planenligt arbete för att år2000-säkra datorpro-gram, datorer och annan utrustning med tidsberoende elektronik. Kontrollen baseras på IT-kommissionens definition av sekelskiftessäkerhet och avser produktionsutrustning och fastighetsbundna system. Arbetet avslutades i praktiken vid halvårsskiftet i år.

Konsultrörelsen
Affärsområdenas samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 24,5 (40,9) MSEK. Omsättningen ökade till 841 (695) MSEK. Den starka omsättningsökningen hänger samman med tidigare nämnda förvärv och konsolideringar samt organisk tillväxt.

Affärsområdenas omsättning och resultat framgår av tabellen nedan. Samtliga affärsområden försämrade sina vinstmarginaler jämfört med 1998. Affärsområdena El & Instrument, Energi, Miljö & Process samt VVS redovisade vinstmarginaler mellan 5 och 8 procent. Övriga affärsområden hade lägre vinstmarginaler.

Resultatet för affärsområde Data, Elektronik & Mekanik försämrades dels till följd av kostnader för en omorganisation av ÅF-Industriteknik samt flytt av dess Stockholmsverksamhet till Kista. Därtill har periodens resultat belastats med en betydande nedskrivning avseende uppdrag för en produktionsutrustning. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att detta ej upprepas igen. Verksamheten inom koncernens största dotterbolag delades den 30 juni 1999 upp i två bolag - ÅF-Industriteknik och ÅF-Systemdesign - i syfte att åstadkomma effektivare enheter och tydligare pro-filering på marknaden. Målet är att åstadkomma en kraftfull expansion under de närmaste åren.

Affärsområde Kontroll & Besiktning för-sämrade sitt resultat till följd av etableringskostnader för en verksamhet inom oförstörande provning (OFP). OFP-verksamheten har stora synergier med besiktningsverksamheten och innebär att ÅF kan erbjuda en ny kvalificerad tjänst för skogsindustri, petrokemi och kraftindustri.

Etableringen har gått planenligt vad avser resursuppbyggnad, erforderliga tillstånd och marknadskontakter. Resultatet är dock sämre än förväntat. Detta sammanhänger främst med större etableringskostnader samt med att huvudkonkurrenten har byggt upp ny kapacitet som ersättning för de medarbetare som har tagit anställning inom ÅF.

För affärsområde Utbildning & Management, som nu också inkluderar SIFU, har första halvåret börjat svagt. I samband med att ÅF blev majoritetsägare tillsattes en ny verkställande ledning. SIFUs verksamhet är inne i en omstruktureringsfas som väntas vara avklarad under 1999.

Bland aktuella uppdrag kan nämnas el- och teleprojektering av ombyggnaden av det centralt belägna Hotel Anglais vid Humlegården i Stockholm. Vidare samordnad installationsprojektering av 8 tunnelbanestationer i Stockholm som skall moderniseras. Elkonsulterna inom ÅF har även fått betydande uppdrag vid etablering av Fysikcentrum i universitetsområdet Frescati.


Stockholm den 17 augusti 1999

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktör

Delårsrapporten i sin helhet inklusive tabeller finns att ladda ned från medföljande länk.

http://reports.huginonline.com/761248.pdf