This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅFs bolagsstämma

VD Gunnar Grönkvist avslöjade vid AB Ångpanneföreningens bolagsstämma att ÅF just tagit hem ett uppdrag inom massa- och pappersindustrin från ett portugisiskt företag på nära 50 miljoner kr. Uppdraget genomförs av ÅFs franska och spanska verksamheter i samarbete med svenska resurser.
Grönkvist framhöll att uppdraget gav ökat stöd för den internationella expansion i Europa som ÅF genomför. Så sent som i måndags förvärvades delar i ett danskt elteknik och IT-företag -- Hansen & Henneberg -- med 60 medarbetare.

Grönkvist fortsatte vidare:

--Under den senaste femårsperioden har ÅF -- fördubblat omsättning, ökat antalet medarbetare med 1000, levererat 18 procents avkastning i genomsnitt på eget kapital samt till aktieägarna lämnat en direktavkastning på 5 procent räknat vid dagens kursnivå.

--För de närmaste åren gäller filosofin att koncentrera oss på nuvarande sex affärsområden, att växa med 10 procent per år samt att åter nå åtminstone 8 procents vinstmarginal. Det motsvarar med dagens omsättning en vinst på 15 kr per aktie.
ÅFs största tillväxt bedömer Grönkvist kommer att ske inom Data, Elektronik och Mekanik.

--Inom detta affärsområde har vi ambitionen att växa med 15-20 procent per år. Vi har initierat en rad aktiviteter för att nå den tillväxten. En är flyttning av verksamheten i Stockholm till Kista där kunder och rekryteringsbas finns, ett annat är uppdelningen av ÅF-Industriteknik i en Elektronik och en Mekanikdel. Genom bolagsuppdelningen räknar vi med att nå en ökad tydlighet på marknaden och starkare interna drivkrafter.

En ur aktieägarsynvinkel intressant fråga var den planerade återbetalningen av överskott från SPP. Grönkvist framhöll att ÅFs årsavgift är cirka 30 miljoner kr
och att dessa sannolikt kan elimineras för ett flertal år framöver. Det finns även indikationer på att SPP-medlen kan användas för att lösa andra pensionsskulder, som för ÅF uppgår till drygt 100 miljoner kr.

Grönkvist konstaterade avslutningsvis att färska interna och externa attitydundersökningar visar på en mycket gynnsam syn på ÅF som arbetsgivare och leverantör av kvalificerade tjänster.

Stämman beslutade att fastställa förslaget till utdelning till 15:00 kr per aktie, varav 10:00 kr är engångsutdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 7 maj, och utdelningen beräknas komma att utbetalas via VPC den 17 maj.

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Hans G Forsberg, Gunnar Grönkvist, Bo Källstrand, Yngve Lundberg, Jan-Erik Olsson, Lars Westerberg och Arne Ögren. Även revisorerna Åke Hedén och Ulf Egenäs omvaldes.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Arne Ögren till ordförande. Bo Källstrand valdes till vice ordförande.

Nästa rapporttillfälle är den 17 augusti, då 6-månadersrapporten presenteras.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

<br>För mer information <br>Gunnar Grönkvist, VD, 08-657 11 15 <br>Kaj Sandart, informationschef, 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen <br>kaj.sandart@afk.af.se <br> Nr 11/ 1999 <br> För fri publicering <br> 1999-05-05 <br> <br>