This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-mars 1999


Marknaden för ÅFs tjänster försämrades under senare delen av 1998 och början av 1999. Exportföretagen, som utgör basen för ÅFs marknad i Sverige, upplevde, enligt Konjunkturinstitutet, fallande orderingång. Detta medförde minskade industriinvesteringar och lägre efterfrågan på konsultinsatser.
Sammantaget ökade omsättningen med 20 procent. I denna omsättningsökning ingår konsolideringen av utbildningsföretaget SIFU, som svarar för en tredjedel av omsättningsök-ningen. En omfattande expansion skedde inom affärsområde Kontroll & Besiktning för att bli heltäckande inom tjänsten oförstörande prov-ning (OFP).
Kapacitetsutnyttjandet inom koncernen uppgick till 67 (70) procent. Cirka hälften av nedgången förklaras av uppstartsarbete för OFP, vars verksamhet dessutom har betydande säsongsvariationer med det första kvartalet som sämst.

Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 14,3 (21,0) MSEK, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 12 (19) procent.
Omsättningen uppgick till 380 (316) MSEK. Vinstmarginalen blev 3,8 (6,6) pro-cent. För helåret 1998 var vinstmarginalen 6,2 procent.
Orderstocken ökade till 425 (379) MSEK.
Resultatet har belastats med kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 0,9 (1,7) MSEK.
Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag, var under perioden 2135 (1843).
Moderbolagets omsättning var 21 (20) MSEK och resultatet efter finansnetto –0,6 (5,1) MSEK.
Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 88 (84) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 44 (50) procent.
Vid periodens inledning förvärvades i enlighet med tidigare beslut ytterligare 56 procent av SIFU. Totalt äger ÅF nu 75 procent av företaget. SIFUs om-sättning är cirka 80 MSEK och företaget har 60 medarbetare.
ÅF förvärvade under perioden även bolagen Lundstrom Engineering, Sveriges Tek-niska Kontrollinstitut i Luleå samt Cresita - totalt 75 medarbetare varav Cresita svarar för ett 60-tal.
Efter periodens slut har 25 procent av danska elteknik- och IT-konsulten Hansen & Henneberg förvärvats. Hansen & Henneberg har 60 medarbetare och är ett av Danmarks ledande teknikkonsultföretag med stora uppdrag för bland annat Stora Bältbron, Öresundsbron samt Kastrups flyghamn.
Under perioden bedrevs ett planenligt arbete för att år2000-säkra datorprogram, datorer och
annan utrustning med tidsberoende elektronik. Kontrollen baseras på IT-kommissionens definition av sekelskiftessäkerhet och avser produk-tionsutrustning och fastighetsbundna system. Arbetet utförs under ledning av år2000-ansvariga inom varje ÅF-bolag. Samordning och ledning av verksamheten inom hela ÅF sker i en central styrgrupp, i vilken verkställande direktören ingår. Arbetet beräknas vara slut-fört under det andra kvartalet 1999.

Konsultrörelsen
Affärsområdenas samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 14,9 (22,1) MSEK. Omsättningen ökade till 398 (339) MSEK.
Affärsområdena El & Instrument, Energi, Miljö & Process samt VVS hade likvärdiga resultat under det första kvartalet 1999 jämfört med motsvarande period 1998. Resultatet för affärsområde Data, Elektronik & Mekanik försämrades, men var jämförbart med övriga kvartal 1998.
Verksamheten inom koncernens största dotterbolag ÅF-Industriteknik kommer vid halvårsskiftet att delas upp i två bolag för Elektronik respektive Mekanik i syfte att åstadkomma effektivare enheter och tydligare profilering på marknaden. Målet är att åstadkomma en kraftfull expansion under de närmaste åren.
Affärsområde Kontroll & Besiktning försämrade sitt resultat till följd av uppstarts-kostnader för en insats inom oförstörande provning. OFP-verksamheten har stora synergier mot besiktnings-verksamhet och innebär att ÅF kan erbjuda en ny kvalificerad tjänst för skogsindustri, petrokemi och kraftindustri. Etableringen har gått planenligt och resultatnedgången är väntad då ackreditering enligt plan erhölls först i slutet av perioden. Kvartalsresultatet har påverkats negativt av OFP med 4 MSEK. OFP-verksamheten förväntas ge ett positivt resultatbi-drag under helåret 1999.
För affärsområde Utbildning & Management, som nu också inkluderar SIFU, har första kvartalet börjat svagt. SIFUs verksamhet är inne i en omstruktureringsfas som väntas vara avklarad under 1999. I samband med att ÅF blev majoritetsägare skedde bland annat vissa för-ändringar i ledningen.
Bland aktuella uppdrag kan nämnas en energiförsörjningsplan för Tanzania, samt en energistudie för huvudstaden Vilnius i Litauen. Tillsammans med ABB Stal byggs en gaskombianläggning i Turkiet. Bety-dande uppdrag har erhållits från Iggesund Paperboard avseende el och instrumentutrustning.
Ett stort uppdrag erhölls av Luftfartsverket, vari ingår projektering av samtliga el- och teletekniska anläggningar för Arlanda Nord. För Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län genomförs en omfattande regional kvalitetsutbildning.


Stockholm den 4 maj 1999

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ)
Gunnar Grönkvist
Verkställande direktörDelårsrapporten i sin helhet inklusive tabeller finns att ladda ned från medföljande länk.

<br>Stockholm den 4 maj 1999 <br> <br>AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN (publ) <br>Gunnar Grönkvist <br>Verkställande direktör