This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen (publ) Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1998


· Koncernresultatet ökade 20 procent till 10:21 (8:49) kr per aktie - bättre än prognos
· Omsättningen ökade 12 procent till 1312 mkr
· Substansvärdet ökade till 86 (82) kr per aktie
· Förslag till utdelning 15 (8) kr per aktie, varav engångsutdelning utgör 10 kr per aktie
· Bolaget omfattas av den premieåterbetalning som har aviserats av SPP
· Prognos 1999 minst 10 procents volymtillväxt samt vinstmarginal på samma nivå som 1998.

Marknaden för ÅFs tjänster var i huvudsak gynnsam under 1998. Jämfört med 1997 ökade industriinvesteringarna något efter att ha minskat mellan 1996 och 1997 med nära 10 procent. Kapacitetsutnyttjandet inom ÅF var 71 (70) procent, vilket var tillfredsställande.
Koncernens resultat efter finansnetto samt intressebolagsandelar var 81,5 (67,8) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 6,2 (5,8) procent. Koncernresultatet påverkades av resultatbonus till medarbetarna på 6 (6) mkr. Vinsten per aktie efter 28 procent schablonskatt var 10:21 (8:49) kronor. Koncernens omsättning var 1312 (1169) mkr, en ökning med 12 procent. Finansnettot blev 10,8 (15,4) mkr, varav realisationsvinster vid aktieförsäljningar uppgick till 13,4 (16,1) mkr. Soliditeten var 47 (51) procent. Moderbolagets omsättning var 90 (75) mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 3,7 (16,9) mkr. Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid årsskiftet till 492 (471) mkr, eller 86 (82) kronor per aktie.

Under året intensifierades arbetet att 2K-säkra datorprogram, datorer och annan utrustning med tidsberoende elektronik. Kontrollen baseras på IT-kommissionens definition av sekelskiftessäkerhet och avser produktionsutrustning och fastighetsbundna system. Arbetet utförs under ledning av 2K-ansvariga inom varje bolag. Samordning och ledning av verksamheten inom hela ÅF sker i en central styrgrupp, i vilken verkställande direktören ingår. Arbetet beräknas vara slutfört under det andra kvartalet 1999.

Konsultrörelsen
Konsultrörelsens samlade resultat ökade till 83 (56) mkr. Under 1998 ökade antalet årsanställda med 145 och uppgick till 1910 inklusive intressebolag. Orderstocken uppgick vid årsskiftet 1998/1999 till 390 ( 344) mkr.

Konsultrörelsens utveckling per affärsområde framgår av tabellerna nedan.


Hela kommunikén inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.