This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1997

* Koncernresultat 8:49 (11:11) kr per aktie i enlighet med prognos

* Omsättningen ökade 7 procent till 1.169 mkr

* Substansvärdet ökade till 82 (79) kr per aktie

* Förslag till utdelning 8:00 (5:50) kr per aktie

* Koncernresultatet 1998 bedöms överstiga 1997 års resultat

Marknaden för ÅF-Koncernens tjänster var något svagare under 1997, jämfört med de närmast föregående åren. Kapacitetsutnyttjandet inom koncernen låg trots den försämrade marknaden på en tillfredsställande nivå och uppgick till 70 (70) procent. Det var främst försämrade marginaler som påverkade koncernresultatet negativt.

Koncernens resultat efter finansnetto samt intressebolagsandelar uppgick till 67,8 (88,7) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 5,8 (8,0) procent. Koncernresultatet påverkades av resultatbonus till medarbetarna på 6 (9) mkr. Vinsten per aktie efter 28 procent schablonskatt var 8:49 (11:11) kronor.

Vinsten efter full skatt uppgick till 45,2 (60,6) mkr. Per aktie motsvarar detta 7:87 (10:55) kronor. I räkenskaperna har avsättning för latent skatt gjorts med 1,4 (5,5) mkr. Koncernens omsättning uppgick till 1.169 (1.088) mkr. Ökningen sammanhänger främst med ett ökat antal medarbetare. Finansnettot blev 15,4 (4,4) mkr, varav realisationsvinster vid aktieförsäljningar uppgick till 16,1 (5,1) mkr.

Moderbolagets omsättning var 75 (74) mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 16,9 (6,8) mkr. Resultatökningen sammanhänger med nämnda realisationsvinster vid aktieförsäljningar.

Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid årsskiftet till 471 (452) mkr, eller 82 (79) kronor per aktie.

Konsultrörelsen
Affärsområdenas samlade resultat minskade till 56 (85) mkr. Resultatnedgången sammanhänger främst med en hårdare priskonkurrens på marknaden och därmed försämrade marginaler. Orderstocken uppgick vid årsskiftet till 344 (323) mkr, vilket bedöms vara tillfredsställande.

Konsultrörelsens utveckling per affärsområde framgår av tabellerna nedan.

Moderbolaget ingår ej i tabell ovan. ÅF-Datas omsättning uppgick till 18 (15) mkr och resultatet till 1,0 (0,5) mkr.

Affärsområdena El och Instrument samt Mekanik och Elektronik redovisade goda resultat under året. ÅF-Industritekniks expansiva verksamhet inom elektronik och systemutveckling förstärktes av ett förvärv av rörelsen i dataföretaget PRIMO System.

Övriga affärsområden noterade ej tillfredsställande resultat. Verksamheten inom affärsområde Energi och VVS påverkades främst inom VVS-området av byggmarknadens låga aktivitet. Inom affärsområde Process och Miljö minskade kapacitetsutnyttjandet och resultatet sjönk, främst till följd av en nedgång av massa- och pappersindustrins investeringar.

Konkurrensen inom det tidigare statliga monopolområdet Kontroll och Besiktning var fortsatt mycket hård med betydande prispress. Tecken finns emellertid på att marknaden långsamt börjar att stabiliseras. Inom affärsområdet genomfördes efter sommaren vissa kostnadsreducerande åtgärder. Förlusten har som en följd härav minskat något under det andra halvåret, då den uppgick till ./.7 (./.12) mkr.

ÅF-Koncernen träffade under sommaren en principöverenskommelse med Ingenjörssam-fundet, ISF, om att förvärva 19 procent i utbildningsbolaget SIFU. SIFU bedriver utbildning främst inom teknik- och miljöområdet. Företaget omsätter 70 mkr och har 60 medarbetare. Avsikten med förvärvet är att SIFU skall utgöra basen i ett sjätte affärsområde - Utbildning - med starka kopplingar till konsultrörelsens övriga affärsområden. I överenskommelsen ingår också en option för ÅF-Koncernen att under 1999 bli majoritetsägare.

Under hösten träffades en överenskommelse om förvärv av ISO Swedish Management Group från årsskiftet 1997/1998. Bolaget, som har 20 medarbetare och omsätter 40 mkr inom organisationskonsultering, främst i utvecklingsländer, bytte vid årsskiftet 1997/1998 firma till ÅF-Swedish Mana-gement Group. Samarbete inleddes omgående med ÅF-Koncernens internationella biståndsfinansierade verksamhet under namnet ÅF-International. Koncernen har i och med förvärvet en omsättning på totalt 75 mkr via biståndsfinansierade uppdrag. Denna volym bedöms öka väsentligt under de närmaste åren.

Bland de många betydande uppdrag som erhölls under 1997 kan nämnas att ÅF som huvudkonsult för norska Peterson Linerboard fick ansvaret att leda ombyggnaden av en pappersmaskin. Ett annat viktigt uppdrag var ombyggnaden av en pappersmaskin vid STORA Grycksbo för att uppnå ökad kapacitet, kvalitet och tillgänglighet. Uppdraget omfattade såväl process- som el- och instrumentteknisk kompetens.

ÅF fick även uppdraget att vara huvudleverantör under de närmaste fyra åren för el-, styr- och reglertekniska konsulttjänster till ABB Stal. ÅF-Kontroll genomförde en säkerhetsstudie för SAAB Automobile i Trollhättan. Handels-banken Liv uppdrog åt ÅF att utveckla och underhålla deras datasystem för liv- och pensionsförsäk-ringar. Koncernens ekonomiadministrativa system PX Control hade fortsatta framgångar på marknaden. Flera konsultföretag blev kunder under året, exempelvis BenimaFerator, Bjerkings Ingenjörsbyrå, FB Engineering, Rejlers Ingenjörer samt Pronyx.

ÅF-International, som bildades under hösten för att utgöra ÅF-Koncernens samlade resurs avseende biståndsfinansierade uppdrag, erhöll sitt första uppdrag - en fjärrvärmestudie för Gatchina utanför S:t Petersburg.

Under året investerades 49 mkr i datorer och datanätverk. Vidareutbildning av medarbetarna inom teknik, miljö och dataområdet prioriterades.

Fastighets- och finansförvaltningen
Koncernens fastigheter, som till 95 procent utgörs av kontor, utnyttjas främst av koncernens konsultrörelse. Vakansgraden var vid årsskiftet 5 (7) procent.

Fastighetsbeståndet omfattade 38.000 m2 vid års-skiftet 1997/1998. Under året förvärvades den kontorsfastighet i Norrköping där ÅF-Koncernen har sin konsultverksamhet med 100 medarbetare. Köpeskillingen för 4.000 m2 uppgick till 16 mkr.

Fastighetsbeståndet värderades vid årsskiftet 1996/1997 till 316 mkr av VM Fastighetsekonomer. Vid årsskiftet 1997/1998 bedömdes värdet vid en intern värdering till 349 mkr. Det bokförda värdet var 236 (209) mkr.

Koncernens likvida tillgångar var vid årets slut 91 (122) mkr. Av koncernens likvida medel var 55 mkr place-rade i svenska och utländska börsaktier. Vid årsskiftet var övervärdet i aktierna 7 (7) mkr. Reste-rande likvida medel var placerade i räntebärande in-strument i Sverige.

Utdelning
Styrelsen har under 1997 fastslagit en ny utdelningspolitik som innebär att AB Ångpanneföreningens aktieutdelning långsiktigt bör motsvara 50 procent av koncernresultatet efter skatt. Styrelsen beslöt vidare att uttala målsättningen att koncernens synliga soliditet långsiktigt bör hållas inom intervallet 40-45 procent. Vid årsskiftet 1997/98 var soliditeten 50 procent.

För verksamhetsåret 1996 var utdelningen 5:50 kronor per aktie. Med beaktande av utdelningspolitiken och det långsiktiga målet vad avser koncernens soliditet föreslår styrelsen för AB Ångpanneföreningen 1998 års bolagsstämma att 8:00 kronor lämnas i utdelning för räkenskapsåret 1997.

Utsikter för 1998
Under 1997 försämrades marknaden för ÅF-Koncernens tjänster något. Trots denna försämring var marknadsförutsättningarna sammantaget ganska gynn-samma. Under 1998 bedöms marknadsförutsättningarna vara desamma som under 1997. Dock torde det finnas goda förutsättningar att ÅF-Koncernens resultat 1998 kommer att överstiga 1997 års resultat.

Stockholm den 17 februari 1998
AB Ångpanneföreningen (publ)
Styrelsen

Upplysningar VD Gunnar Grönkvist eller informationschef Kaj Sandart, 08-657 10 00.

Hela bokslutskommunikén inklusive tabeller kan laddas ned från
http://www.huginonline.com/se/ANGP/DR/angp97k4.pdf

Excelark med resultat och balansräkning kan laddas ned från
http://www.huginonline.com/se/ANGP/XL/angp97k4.xls