This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Prestationsrelaterat aktieprogram 2014

Prestationsrelaterat aktieprogram 2014

Bakgrund och skälen för förslaget

Syftet med PSP 2014 är att stimulera till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammen ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare. För att vara delaktig i PSP 2014 måste den anställde investera egna pengar.

PSP 2014 kommer att omfatta maximalt 0,5 procent av antalet utgivna aktier och 0,4 procent av antalet röster. Antalet aktier som per den 1 mars 2014 omfattades av pågående motsvarande slag av program, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgick till cirka 330 000 aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av antalet utgivna aktier och cirka 0,6 procent av antalet röster.

Frågans beredning

PSP 2014 har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med externa experter samt styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och förslag till beslut.

Styrelsens förslag

För att kunna genomföra Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 bedömer styrelsen att det krävs sammanlagt 210 000 aktier, varav 160 000 överlåts till deltagarna och 50 000 används för att täcka kostnaderna för programmet, huvudsakligen sociala avgifter. Då kursförändringar kan påverka antalet erforderliga aktier föreslår styrelsen att högst
250 000 aktier av serie B skall kunna förvärvas och överlåtas till anställda inom ÅF-koncernen och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på OMX Nordic Exchange Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av PSP 2014 enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

a)       Cirka 160 nyckelpersoner i ÅF-koncernen kommer, med förbehåll för vad som anges i punkt c) nedan, att kunna delta i PSP 2014.

b)      Anställd som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin fasta bruttolön för köp av aktier av serie B på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12-månaders period från det att programmet implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för respektive investeringstillfälle under perioden och uppsägning av anställningen i ÅF-koncernen ej skett före respektive matchningstillfälle kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt.

Utöver direkt matchning i enlighet med ovan kommer deltagarna i programmet att, under förutsättning av att prestationsmålen enligt punkt d) nedan uppnås, erhålla prestationsmatchning av aktier enligt nedan:

•        Cirka 150 affärsområdeschefer, sektionschefer samt vissa specialister kan få prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje sparad aktie.

•        Cirka 10 anställda i koncernledningen kan få prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje sparad aktie.

•        Koncernchefen kan få prestationsmatchning av upp till sex aktier för varje sparad aktie.

 (c)     Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.

d)      Villkoren för prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på följande.

ÅFs genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie (EPS) skall mellan 1 juli 2014 och 30 juni 2017 vara minst 5 procent. Basvärde för beräkningen av ökningen av vinst per aktie skall utgöras av vinst per aktie för tredje och fjärde kvartalet 2013 samt första och andra kvartalet 2014. Maximalt antal prestationsmatchningsaktier (dvs. fyra till sex aktier) kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Ingen tilldelning av matchningsaktier enligt denna punkt kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är mindre än 5 procent. Matchningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent är linjär.

Styrelsen får justera prestationsmålet för väsentliga händelser av engångskaraktär som påverkar ÅF-koncernens verksamhet, påverkar antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar möjligheterna att nå prestationsmålet.

e)       Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning och förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, besluta att reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka 48 miljoner kronor ojämnt fördelade över åren 2014 – 2017. Kostnaderna skall ses i relation till ÅFs totala personalkostnader som under 2013 uppgick till 4460 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Beräkningarna bygger på förutsättningarna att samtliga tillgängliga aktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 kommer att utnyttjas.

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överlåts till anställda, uppskattas till cirka 37 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över planens löptid 2014 – 2017. Sociala avgifter som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på 230 kronor beräknas uppgå till ca 11 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över planens löptid 2014-2017.

Administrativa kostnader har uppskattats till maximalt 400 000 kronor.

Utspädning och effekter på nyckeltal

I bolaget finns 39 102 485 utgivna aktier. Per den 1 mars 2014 innehade bolaget
384 014 egna aktier i syfte att täcka framtida matchningskostnader. För att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 bedöms att det erfordras sammanlagt ca
210 000 aktier av serie B, motsvarande 0,5 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 0,4 procent av antalet röster i bolaget.

Av de antagna 210 000 aktier av serie B som erfordras för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014, bedöms cirka 160 000 aktier överföras vederlagsfritt till de anställda, vilket motsvarar en utspädning av vinst per aktie om 0,5 procent. De cirka 50 000 aktier som beräknas komma att överlåtas på OMX Nordic Exchange Stockholm för täckande av sociala avgifter, medför emellertid ingen utspädningseffekt på vinst per aktie då dessa överlåts till rådande marknadspris.