This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Prestationsrelaterat aktieprogram 2013

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013

Årsstämman 2013 fattade beslut om inrättande av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

a) Cirka 35 nyckelpersoner, med undantag vad som anges i punkt c) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013.

b) Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12-månaders period från det att programmet implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt.

Utöver direkt matchning i enlighet med ovan kommer ovanstående nyckelpersoner att erbjudas prestationsmatchning av aktier enligt nedan:

  • Cirka 34 affärsområdeschefer, sektionschefer samt vissa specialister kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.
  • Cirka 1 anställd i koncernledningen kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.

c) Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013.

d) Villkoren för prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på följande.

ÅFs genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie skall mellan 1 juli 2013 och 30 juni 2016 vara minst 5 procent. Basvärde för beräkningen av ökningen av vinst per aktie skall utgöras av vinst per aktie för tredje och fjärde kvartalet 2012 samt första och andra kvartalet 2013. Maximalt antal prestationsmatchningsaktier (dvs. fyra aktier respektive fem aktier) kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är mindre än 5 procent. Matchningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent är linjär.

Prestationsmålet får justeras vid extraordinära händelser som påverkar ÅF-koncernens verksamhet eller som påverkar antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen. Justering skall ej ske för extraordinära kostnader.

e) Innan antalet prestationsaktier, som skall matchas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor ojämnt fördelade över åren 2013 – 2016. Kostnaderna skall ses i relation till ÅFs totala personalkostnader som under 2012 uppgick till 3 250 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Beräkningarna bygger på förutsättningarna att samtliga tillgängliga aktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 kommer att utnyttjas.

Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på matchningsaktier som överlåts till anställda, uppskattas till cirka 10 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över planens löptid 2013 – 2016. Sociala avgifter som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid matchning på 170 kronor beräknas uppgå till ca 2 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över planens löptid 2013-2016.

Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet

Administrativa kostnader har uppskattats till maximalt 400 000 kronor.

Förvärvskostnaden för återköp av egna aktier beräknas uppgå till maximalt 12 000 000 kronor vid en antagen aktiekurs på 170 kronor.

Administrativa kostnader har uppskattats till maximalt 400 000 kronor.

 

Förvärvskostnaden för återköp av egna aktier beräknas uppgå till maximalt 12 000 000 kronor vid en antagen aktiekurs på 170 kronor.

Utspädning och effekter på nyckeltal

I bolaget finns 39 486 135 utgivna aktier. Per den 31 december 2012 innehade bolaget 464 000 egna aktier i syfte att täcka framtida matchningskostnader. För att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 bedöms att det erfordras sammanlagt ca 66 000 aktier av serie B, motsvarande 0,17 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 0,12 procent av antalet röster i bolaget.

Av de antagna 66 000 aktier av serie B som erfordras för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, bedöms cirka 55 000 aktier överföras vederlagsfritt till de anställda, vilket motsvarar en utspädning av vinst per aktie om 0,14 procent. De cirka 11 000 aktier som beräknas komma att överlåtas på OMX Nordic Exchange Stockholm för täckande av sociala avgifter, medför emellertid ingen utspädningseffekt på vinst per aktie då dessa överlåts till rådande marknadspris.