This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Personalkonvertibel-program 2012

Personalkonvertibelprogram 2012

Årsstämman i ÅF AB beslutade den 7 maj 2012 att anta styrelsens förslag om Personalkonvertibelprogram 2012. Programmet innebär att ÅF AB har upptagit ett konvertibelt förlagslån om nominellt 87 780 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningsberättigade var anställda i ÅF-koncernen vid teckningstidpunkten. Fördelningen av konvertibler bestämdes av stämman i enlighet med styrelsens förslag enligt följande riktlinjer:

  • Verkställande direktören ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor.
  • Medlemmar av koncernledningen (9 personer) ska vardera vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 500 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 500 000 kronor per person. 
  • Nyckelpersoner (cirka 100 personer) ska vardera vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 100 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 300 000 kronor per person.
  • Sektionschefer (cirka 150 personer) ska vardera vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 50 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 150 000 kronor per person. 
  • Övriga anställda (cirka 3 500 personer) ska vardera vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 20 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 60 000 kronor per person.

Konvertiblerna har emitterats till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Teckning av konvertiblerna skedde till marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från Deloitte AB. Deloitte AB har vid sin värdering tillämpat sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper.
Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras från och med den 15 juni 2015 till och med den 15 mars 2016 till en aktie av serie B till en konverteringskurs om 157,10 kronor. Konverteringskursen blir föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall enligt vad som särskilt framgår av stämmobeslutet.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 1 april 2016 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en fast ränta som fastställts bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Räntan erläggs i efterskott den 10 februari varje år samt på lånets förfallodag.

Anställdas innehav av konvertiblerna ska inte vara föremål för några förfoganderättsinskränkningar. 

Skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt tillbetalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultat. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna

Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal
Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 2 793 910 kr och antalet aktier med 558 782 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,65 procent av kapitalet och cirka 1,15 procent av rösterna.

Enligt stämmans beslut ska aktier motsvarande antalet tecknade konvertibler dras in under 2012, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Kostnader för konvertibelprogrammet
Kostnaderna för programmet i form av arvoden till externa rådgivare beräknas inte överstiga 2 000 000 kronor över konvertiblernas löptid. Härtill kommer bolagets egna kostnader för upprättandet och administration av programmet.

Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget.